Chapter 25כ״ה
1 א

[כה] משמור ב' כלבים צועקים. כשהכל ישינים דבמשמור א' יש בנ"א ניעורים ואין מניחים אותו. וכן תפילה טוב במקום שאין בנ"א כי הם מבלבלים אותו בפניות ומחשבת חוץ ושאר מחשבות זרות בא ע"י וכמ"ש בדגמ"א כ"פ ע"פ וכל אדם לא יהי' וגו' בבואו לכפר בקודש. ותפלה בצבור כשגם הצבור מתפללין אין דעתן עליו וכן הוא עליהם. [וגם בתורה א' (פסחים קיב.) לא תשנה בגבהה של עיר אע"פ שאמרו (נדרים פא.) הזהרו בתבורה וכן בכ"מ. היינו כשלומד עמהם אבל לא במקום בנ"א שאין לומדין עמו]. ואפי' שיש בנ"א צריך לצייר במחשבתו כאלו אין איש בעולם וכמ"ש בדגמ"א שם. וללישנא דאמצעית דאמצעיתא לפי שאז תוקף השינה כי בסוף א' מתחילין ובתחלת ג' ניעורין. ואפי' יצעקו לא ינערו. וכך צריך להיות השינה בלבו מכל עניני עוה"ז שאפי' ע"י הצעקה בתפלה ברך עלינו השנה וכיוצא לא ינערו רק יכוין הכל צורך גבוה כידוע. וכל עניני עוה"ז יהיו בטילים אצלו דכישן דמי: