Chapter 21כ״א
1 א

[כא] אתערותא דלתתא בעבודת ה' מעורר למעלה דוגמתו כמ"ש בזוהר כ"פ. וכמ"ש (חגיגה טו:) אשכחי' רבב"א לאלי' כו' א"ל עכשיו א' משמי' דר"מ [וכעין זה בפ"ק דגיטין (ו':) בר' אביתר]. וזהו איכא משמורות ברקיע כי היכי דאיכא בארעא. שמתעוררים בארעא כפי הסימן דיהיב: