Chapter 13י״ג
1 א

[יג] הזמן מורכב מיום ולילה וכן חיי האדם אור וחושך עולה ויורד כידוע מאמר הבע"ש ע"פ שבע יפול צדיק וקם. כי ז' ימים הוא שבוע א' ואח"כ חוזרים אותן ז' ימים חלילה. ואמנם גם בעת החושך צריך אור הלבנה או אור כוכבים דנמי אור הוא כדאי' ריש פסחים ולא שיהא חשוך לגמרי. ובביתו צריך אור הנר [מצוה. ואור תורה שמש ומגן ה' זהו תורה לש"ש בבהירות הכרת ש"ש. וזהו ואוהביו כצאת השמש. ומצדיקי הרבים ככוכבים שלומדים תורה נגלה לרבים] ופי' בביתו בחדרי לבבו אור הנר יפה לבדיקה שאור שבעיסה הטמון בחורין ובסדקין זה טוב יותר בלילה בעת החושך שאז אור הנר מאיר [משא"כ ביום אין מאיר דשרגא בטיהרא ועי' (בירוש' ריש פסחים) דביום אף במקום חשוך אין מאיר כ"כ. בזמן שהש"ש נגלה על כל פני העולם קטן אין נר מצוה חשוב לכלום] וע"י יכול לבדוק כל המיני חימוץ מסדקי לבבו עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו. והנה אור השמש מטהר זמן היום והשלמת הטהרה כאשר איערב שמשא כדאי' ברכות ב' דלולי נטהר לא איערב עדיין וכל כמה דלא איערב עדיין צריך אותו זמן טהרה ע"י אור השמש שהוא משתדל בטהרתו: