Chapter 10י׳
1 א

[י] כל בנין לימודו יהיה על המקרא שציוה ה' וזה יהי' נוכח עיניו כי ע"ז הוא דן על מה שצוה הש"י בתורתו. וע"ז רמז בראש המשניות דפתח מאימתי ותנא אקרא קאי כדמפ' בגמ'. לאורויי דכל משנתו רק אקרא קאי ולא כלימוד חכמה מחכמות. וכמדומה שכך שמעתי ג"כ: