Yoreh Deah, Siman 347 יורה דעה, שמ״ז
1 א

מי שמת לו מת לפני שלשים יום הסמוכים לרגל לא יספידנו משיכנסו ל' יום הסמוכים לרגל אבל מת תוך ל' יום לרגל מותר לסופדו אפי' בערב הרגל ואפי' אם מספיד על מת שמת תוך ל' יום לא יעורר עמו אותו שמת לפני שלשים לשמואל אפילו יספידו לו בחנם אסור ולרב דוקא בשכר אבל בחנם מותר ופסק הרמב"ן כרב והראב"ד פסק כשמואל ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל מהו להספיד בחלילין שהביא נכרי בשבת או להחשיך עליהן להביאן או לקבור בקבר שעשה נכרי כתבתי בהלכות שבת בספר א"ח: