Yoreh Deah, Siman 205 יורה דעה, ר״ה
1 א

המתפיס בדבר האסור כגון דאמר ככר זה יהא כע"ז או כנבלה וטריפה או כיין נסך אינו נדר ואין צריך שאלה אפי' בעם הארץ אבל האומר לאשתו הרי את עלי כאימא כאחותי כערלה בכלאים אע"פ שאינו נדר שהרי תלאו בדבר האסור אם הוא ע"ה צריך שאלה כדי שלא יהא רגיל בכך ולפעמים יבא לאוסרה עליו בדבר הנדור מחמירין עליו שאין די לו בחרטה אלא צריך לפתוח לו פתח ממקום אחר והרמב"ם כתב שאף התולה רבר בדבר האסור שצריך שאלה בע"ה וא"א הרא"ש ז"ל לא כ"כ כ' א"א הרא"ש בתשובה האומר ייני י"נ אם אעשה דבר פלוני ועשאו לא נאסר כיון שלא התפישו בדבר הנדור: