Orach Chaim, Siman 357 אורח חיים, שנ״ז
1 א

חצר שפחותה מד' אמות על ד' אמות אין שופכים לתוכו מים בשבת בימות החמה שכיון שאין בה ארבע אמות אין סאתים מים שאדם עשוי להשתמש בכל יום ראוי לבלוע בה והוי כאילו שופך לר"ה לכך צריך לעשות גומא שתהא חללה מחזקת סאתים בין אם יעשנה בפנים בחצר או בחוץ אלא אם יעשנה בחוץ צריך לכסותה בנסרים כדי שתהא מקום פטור ויפלו המים מידו למקום פטור וכיון שיעשה גומא יכול לשפוך בה כל מה שירצה ואם אין מחזקת סאתים לא ישפוך כלל ואם יש בחצר שיעור ד' על ד' אפילו הוא אריך וקטין או בימות הגשמים בחצר כל שהוא מותר לשפוך בה כל מה שירצה חצר ואכסדרה שאין בא' מהם לבד ד' אמות מצטרפין לד' אמות להתיר לשפוך בהם: ביב שמכוסה ד' אמות במשך (נ"א ביב שנמשך ד"א ומכוסה) בר"ה ויש בו ד' על ד' (ס"א או שיעור ד' על ד') מותר לשפוך אפילו על פי הביב אפילו בימות החמה אע"פ שהמים יוצאים מיד מידו לחוץ ובלבד שיהא בנין של אבנים שהמים ראוין ליבלע אבל אם הוא של עץ אסור והרמב"ם ז"ל פסק כחכמים דאפילו ביב ארוך ק' אמה וצינור ארוך מאה אמה לא ישפוך על פי הצינור וע"פ הביב אלא שופך על הגג והן יורדין לביב וא"א הרא"ש ז"ל לא כ"כ: