Orach Chaim, Siman 165 אורח חיים, קס״ה
1 א

מי שיצא מבית הכסא ורצה ליטול ידיו לאכילה שאלו לרש"י אם צריך ליטול ב' פעמים והשיב שאלתי את ר' יעקב ב"ר יקר ואמר שצריך ליטול ב' נטילות על הראשונה אשר יצר ועל השנייה ענט"י אבל אני סבירא לי נטילה אחת עולה לכאן ולכאן והר"מ מרוטנבורג היה נוהג כר' יעקב בר' יקר דאי בנטילה אחת יברך אשר יצר ואח"כ ענט"י הוי הפסק וכן היה נוהג א"א הרא"ש ז"ל וה"ר פרץ כתב דלא הוי הפסק ויראה להכריע דלאחר ששפך פעם אחת על ידיו ומשפשף יברך אשר יצר ואח"כ בשעת נגוב ענט"י ואם רבים מסובים בסעודה הגדול מתחיל דתניא מים ראשונים מתחילין מן הגדול. סדר הסיבה בזמן שהם ב' מטות גדול מיסב בראש ושני לו למטה הימנו היו ג' מטות גדול מיסב בראש ושני לו למעלה הימנו ושלישי לו למטה הימנו גרסינן בפרק חזקת הבתים שלחן של ת"ח כיצד ב' שלישים גדיל שליש גלאי שעליה קערות וכוסות פי' ב' שלישים מכוסות מפה שליש בכל צד ושליש האמצעי מגולה וטבעתו שתולין אותו בו אם יש תינוק שיושב אצל אביו יהפוך הטבעת לחוץ שלא ישחוק בו התינוק וינענע השלחן ואם אין תינוק אם יש שמש שמשמש בסעודה יהפכנו לצד פנים שלא יכשל בו השמש ואם אין שם שמש יהפכנו לצד חוץ וה"מ בלילה אבל ביום אפי' אם יש שמש יהפכנו לצד חוץ שיוכל לראותו ולא יכשל בו: