Even HaEzer, Siman 84 אבן העזר, פ״ד
1 א

מציאת האשה לבעלה אפי' דחקה עצמה עד שמצאה אותה ודוקא אשת איש ודאי אבל ספק מגורשת כגון שזרק לה גט ספק קרוב לו ספק קרוב לה אע"פ שחייב במזונותיה מציאתה לעצמה כתב הרמ"ה הא דמציאתה לבעלה דוקא בניזונת אבל אם אינה ניזונת מציאתה לעצמה וכתב א"א הרא"ש ז"ל לא דק דלא משכחת אינה ניזונת אלא באומרת איני ניזונת ואיני עושה או שאמר לה בעלה צאי מעשה ידיך במזונותיך וכיון שהרשות בידם לומר כן הוי כניזונת ומציאתה לבעלה: