Even HaEzer, Siman 47 אבן העזר, מ״ז
1 א

שנים אומרים ראינו שנתקדשה וב' אומרים לא ראינו שנתקדשה הרי זו מקודשת אפי' כולם דרים עמה בחצר לא ראינו אינו ראיה שאפשר שנתקדשה בצינעה שנים אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה ל"ש שזרק לה קדושיה שנים אומרים קרוב לו ושנים אומרים קרוב לה ל"ש אמרו השנים שמעולם לא הוו לה ספק קדושין לא תנשא ואם ניסת לאחד מעידיה ואומר ברי לי שלא נתקדשה לא תצא הא לאו הכי תצא אחד אומר נתקדשה ואחד אומר לא נתקדשה אם אמר שמעולם לא היה בה ספק קידושין תנשא לכתחלה ואם זרק לה קדושין אחד אומר קרוב לו ואחד אומר קרוב לה לא תנשא ואם ניסת לא תצא אמרה היא בעצמה נתקדשתי וחזרה ואומרת פנויה אני תוך כדי דיבור נאמנת לאחר כדי דיבור אינה נאמנת ואם נותנת אמתלא לדבריה שאמרה כן תחילה כדי שלא יקפצו עליה אנשים שאינם מהוגנים וכיוצא בזה נאמנת ואם לאו אינה נאמנת כתב הרמב"ם ואם קדשה עצמה לאחר הוי ספק קידושין לפיכך נותן גט ותהא אסורה עליו ועל הכל עד שיבא ארוסה: