Even HaEzer, Siman 36 אבן העזר, ל״ו
1 א

האשה ג"כ יכולה לעשות שליח לקבל לה קדושיה ומצוה היא שתתקדש ע"י עצמה אם תוכל אבל איסור ליכא כמו שיש באיש כדפרי' ואומר האיש לשליח הרי פלונית ששלחה אותך מקודשת לי וכתב הרמב"ם ז"ל שהשליח אומר קדשתיה לך ואם אומר הן דיו אפי' שתק אם היו עסוקים באותו ענין ונתן לשליח ולא פירש ולא אמר דבר דיו ואם מקדשה בשטר אינו כותבו אלא מדעת השליח וכן בכל הדברים של הקידושין דין האיש עם השליח כדין האיש עם האשה אמרה לשליח קבל הקידושין במקום פלוני והוא קבלם במקום אחר או בכל דבר שישנה בשליחותה אינה מקודשת אמרה לו הרי הוא במקום פלוני וקבלם במקום אחר מקודשת שמראה מקום היא לו חזרה ובטלה השליחות קודם שקבלה הקידושין הרי הוא בטל ואינה מקודשת ואם אין ידוע אם בטלה השליחות קודם קבלת הקידושין אם לאו הוי ספק קידושין ואם היא בעצמה קבלה הקידושין מאחר ואין ידוע איזה קודם אסורה לשניהם וצריכה גט משניהם ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס בד"א ברחוקים אבל אם קידשה השליח לאב וקידשה היא בעצמה לבן או לאח שניהם נותנין גט ואסורה לשניהם האשה נעשית שליח לחבירתה לקבל לה הקידושין אע"פ שנעשית לה צרה שמקדש לשתיהן ולא מיבעיא אם עשתה שליח בפירוש והיא נתרצית להיות שלוחה אלא אפי' לא נתרצית לה היא אלא כשאמרה לה חבירתה קבלי קידושין בשביל שנינו ושתקה וקבלה בסתם אפי' הכי אמרינן בשביל שתיהן קבלה ואם היא שליח לקבל קידושין לחבירתה ולאחר שנתן הקידושין לידה א"ל את נמי או וכן את וכיוצא בזה שתיהן מקודשות אבל אם לא אמר לה אלא ואת הרי זו שקבלה הקידושין ספק מקודשת דשמא לא כיון אלא לראות מה בלבה וכאילו אמר לה ואת מה תאמר בדבר זה כתב הרשב"א שאין האב יכול ליעשות שליח לקדש בתו בוגרת וכתב א"א הרא"ש ז"ל יכול ליעשות שלוחה והביא מדברי בעל העיטור ראיה לדבריו שכתב היכא דקידש ראובן בתו בוגרת לשמעון ולא שויתיה שליח וידוע מילתא דאביה קדשה ושמעון שדר סבלונות לבתו דראובן אע"ג דלית לאביה רשות בה לקדשה אי קבלתה לסבלונות חיישינן דילמא מצבתיה בהני קידושין וצריכה גט מספק ואפי' לא שדר סבלונות צריכה גט מספק והכי שדר גאון ע"כ וסיים א"א הרא"ש ז"ל מתוך תשובה זו למדת שהאב נעשה שליח לקדש בתו הגדולה: