Even HaEzer, Siman 32 אבן העזר, ל״ב
1 א

בשטר כיצד כותב לה על הנייר או על החרס אף על פי שאין בו שוה פרוטה הרי את מקודשת לי או באחד מהלשונות ונתנו לה בפני שני עדים וצריך לכותבו מדעתה ולשמה ואם שלא לשמה כותבו אינן קדושין כתבו שלא מדעתה רבא ורבינא אמרי מקודשת רב פפא ורב שרביא אמרי אינה מקודשת ופסק רב אלפס כרב פפא ורב שרביא וכ"כ ר"ח וכתב עוד וי"א שהלכה כרבא ורבינא וצריך עיון וכ"פ בה"ג כרבא ורבינא וכתב א"א הרא"ש ז"ל וכיון דאיפליגו בה רבוותא עבדינן לחומרא וכ"כ הרמ"ה דמקודשת מספק וכ' עוד אע"פ שהשטר פסול לקדש בו שמין הנייר אם יש בו שוה פרוטה מקודשת ואם אין בו שוה פרוטה הוי ספק קידושין: