Even HaEzer, Siman 176 אבן העזר, קע״ו
1 א

מי שקידש אחת מב' אחיות ואינו יודע איזו קידש אפילו לא הוכרו מעולם שלא ניתנו לביאה הוו קידושין וצריך גט לכל אחת ואחת מת ולו אח חולץ לשתיהן שאינו יכול לייבם לא' ולחלוץ לשנייה שמא ישא אחות זקוקתו ולא לחלוץ לאחת ולייבם לשנייה שמא ישא אחות חלוצתו היה לו ב' אחין אחד חולץ ואחד מייבם לשנייה שאם היא זקוקתו הרי טוב ואם אינה זקוקתו היא לו כאשה נכרית ואחות זקוקה אינה שהרי כבר חלץ אחיו לאחותה קדמו ב' אחין וכנסו את שתיהן אין מוציאין אותן מידן שכל אחד ואחד יאמר הזקוקה נזדמנה לי ואפילו לא נזדמנה לי הזקוקה פקע האיסור כשייבם אחיו וכתב א"א הרא"ש ז"ל דוקא היכא שכל אחד ואחד אומר כנסתי הזקוקה אבל מי שעבר וייבם אחות זקוקתו בודאי יוציא כיון שבא עליה באיסור בודאי צריך להוציא ואפ"ה דוקא שקדמו וכנסו קודם שנמלכו בבית דין אבל אם נמלכו בב"ד ואמרו להם שיחלוץ האחד וייבם הב' והלכו שניהם ויבמו יוציאו כיון שעברו על דברי ב"ד ב' שקידשו ב' אחיות זה אינו יודע איזו קידש וזה אינו יודע איזו קידש ומתו ולזה אח ולזה אח כל אחד חולץ לשתיהם ואין שום אחד מהם יכול לייבם כדפי' לעיל לזה אחד ולזה ב' היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ לאחת תחילה ואח"כ מייבם הב' לשנייה אבל לא ייבם קודם שיחלוץ היחיד אפי' אחר חליצת אחיו שמא יפגע ביבמה לשוק קדמו השנים וכנסו אחר שחלץ היחיד אין מוציאין מידם אפי' שניהם כהנים שכל אחת אינה אלא ספק חלוצה שחליצת אחת מהם אינה כלום וספק חלוצה לא גזרו בה רבנן היו לזה ב' אחין ולזה ב' אחין אחיו של זה חולץ לא' ואחיו של זה חולץ לאחרת ואח"כ בא האח הב' של זה ומייבם חלוצתו של זה והאח הב' של זה מייבם חלוצתו של זה ואם קדמו שני האחים של האחד וחלצו לשתיהן לא ייבמו הב' האחין האחרים של הב' לשתיהן אלא אחד חולץ וא' מייבם לשנייה קדמו הב' האחרונים וכנסו אחר שחלצו ב' הראשונים אין מוציאין מידם מי שהלך בעלה למ"ה ושמעו שמת וניסת ואח"כ בא בעלה ומתו שניהם ולזה אח ולזה אח אחיו של זה ושל זה חולצין ולא מייבמין. האשה שהיו לה בנים ולכלתה בנים וילדה היא וכלתה ב' זכרים במחבא ונתערבו הבנים וגדלו התערובות ונשאו נשים ומתו בני הכלה חולצין לשתיהם תהלה ולא מייבמין שכל אחת משתיהן ספק אם היא אשת אחיו שהיא מותרת לו או אם היא אשת אחי אביו שהיא ערוה לו ובני הזקנה אחר חליצת בני הכלה חולצין או מייבמין שאם היא אשת אחיו הרי היא יבמה ואם היא אשת בן הכלה הרי היא אשת בן אחיו ומותרת לו שכבר נחלצו מתו הבנים הודאין של הזקנה והכלה והספקות קיימין הספקות לנשי בני הזקנות חולצין ולא מייבמין שהיא ספק אשת אחי אביו ולנשי בני הכלה אחד מהספקות חולץ לה תחלה והשני מייבם ממה נפשך אם זה שחלץ בן הכלה הוא הרי חלץ לאשת אחיו וא"כ הספק השני הוא בן הזקנה ומותר לו לישא אשת בן אחיו אחר שנחלצה מיבמה ואם זה שחלץ תחלה הוא בן הזקנה הרי חלץ לאשת בן אחיו ולא עשה ולא כלום א"כ הספק השני הוא בן הכלה והרי הוא מייבם את אשת אחיו מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים וניסת וילדה ואין ידוע אם הוא בן ט' לראשון או בן שבעה לאחרון והיו לה בנים מן הראשון ומן השני וגדל הספק ונשא אשה ומת בנים מן הראשון ומן השני חולצין ולא מייבמים שלכל אחד מהם הוא בספק שמא אחיו הוא מן האם ולא מן האב וכן הספק לנשותיהן חילץ ולא מייבם היו לראשון ולשני לכל אחד בן אחד מאשה אחרת ומתו זה הספק חולץ או מייבם לנשותיהם שאם הוא אחיו מאביו הרי הוא יבמתו ואם אינו אחיו נכרית היא לו ומותר בה כיון שאין לה יבם אחר שתהא זקוקה לו מת הספק אחד מב' הבנים הודאי חולץ לה תהלה והשני מייבם ממה נפשך אם הוא אחיו הרי היא יבמתו ואם אינו אחיו נכרית היא לו וכבר נחלצה מחאה הא' שהוא יבמה ה' נשים שהיה לכל אחת בן ידוע ונתערבו חמשתן וילדו כאחת במחבואה וגדלו התערובות ונשאו נשים ומתו ונפלו נשותיהן לפני ה' הבנים הודאין שאין אחד מהם יודע איזו היא אשת אחיו זו היא תקנתם ארבעה מהודאין יחלצו לאחת והה' ישאנה אחר שנחלצה ד' חליצות שאם היא אשת אחיו הרי היא יבמה ואם אינה אשת אחיו נכרית היא לו וכבר נחלצה מיבמה שאחד מאלו הד' שחלצו לה היה יבמה וכן השנייה חולצין לה ד' והה' ישאנה נמצא שחמשתן נושאין ה' נשים אחר שנחלצה כל אחת ואחת ד' חליצות וה"ה נמי שאחד יכול לישא כולן אחר שיחלצו לה הד' אלא שזה יותר טוב שמא יזדמן לכל אחד לייבם את יבמתו ואם מת אחד מהבנים הודאין ד' הספקות יחלצו לה והה' ייבם היו קצת הודאין כהנים וקצתם אינם כהנים הכהנים חולצים ולא מייבמים שמא יפגעו בחלוצה ושאינם כהנים מייבמים היו קצת הודאין שיש להם באלו הספקות אחים שהם אחים מן האם שלא מן האב וגם יש לו בהן אחים מן האב חולצים ולא מייבמין כגון יעקב נשא לאה והיה לה בן מבועז ואשה אחרת שיש לו לבועז ילדה עם לאה אשת יעקב ועם שלש אחרות במחבואה נמצא שבן בועז מלאה יש לו בתערובות אח מאם שלא מן האב שהוא בן לאה מיעקב ובן בועז מאשתו האחרת הוא אחיו מן האב לפיכך אינו יכול לייבם לשום אחת שמא היא אשת אחיו מאמו מקצתם כהנים ומקצתם שיש להם אחים מן האם אלו ואלו חולצים ולא מייבמים: