Even HaEzer, Siman 117 אבן העזר, קי״ז
1 א

אשה שאין לה וסת לא תשמש אלא ע"י בדיקה. כיצד היא הבדיקה בודקת קודם תשמיש ומיד אחר תשמיש, אם נמצא בעד שאחר תשמיש דם בג' תשמישים זה אחר זה הוחזקה נדה כל ימיה ויוצאת בלא כתובה ואין לה פירות ולא מזונות ולא בלאות שאינן קיימין דלאו בת תשמיש היא ויוציא ולא יחזיר עולמית אפילו אם תתרפא ומותרת לינשא לאחר כמו שפירשתי בהל' נדה בספר י"ד ואם שמשה ג' פעמים ולא מצאה דם כתב רי"ף שהיא ככל הנשים וא"א הרא"ש ז"ל כתב שלעולם לא תשמש בלא בדיקה וכ"כ הרמב"ם וכתב עוד בד"א שהיתה כך מתחלת נישואים ומביאה ראשונה ראתה דם אבל אם אירע לה חולי זה אחר שניסת נסתחפה שדהו לפיכך אם בעל פעם אחד ולא מצא דם ואח"כ חזרה להיות רואה בכל עת תשמיש יוציא ויתן כתובה ולא יחזיר עולמית וכן כל אשה שנולדו בה מומין אחר שנישאת אפילו נעשית מוכת שחין אם רצה לקיים יקיים ואם רצה להוציא יוציא ויתן כתובה כתב א"א הרא"ש ז"ל האומר על אשתו שאינה ראויה לאיש והיא אומרת שהיא ככל הנשים דבר זה יבדוק ע"י נשים הגונות וכשרות אם הן אומרות שאינה ראויה לאיש אין לה עליו לא כתובה ולא תנאי כתובה ואם הם אומרות שהיא ראויה לאיש הרי היא ככל הנשים וכל זמן שלא נבדקה אינו חייב במזונותיה נמצאו עליה מומין או נדרים תצא בלא כתובה אפילו נישאת סתם ולמעלה בהלכות קידושין פירשתי באיזה מומין ונדרים איירי ודין הכתובה בנשא אשה ושהתה עמה י' שנים ולא ילדה וכן דינה בענין הכתובה אם אח"כ ניסת לשני לשלישי ולרביעי יתבאר לקמן בע"ה בסוף הלכות גירושין בסי' קנ"ד: