Choshen Mishpat, Siman 271 חושן משפט, ער״א
1 א

בהמה של הפקר ובא אחד לזכות בה או שנים נקנית כדרך שנקנית במכירה ולמעלה בארתיו בסימן קצ"ז:

2 ב

ומציאת שטרות ושוברים כתבתי למעלה בסימן ס"ה ומציאת גט ושובר של כתובה כתבתי באבן העזר [סי' ק"י וקנ"ג]: