Section on Peace פרק השלום
1 א

אמר ריב״ל גדול הוא השלום שהשלום לארץ כשאור לעיסה אלמלא שנתן הקב״ה שלום בארץ היתה החרב והחיה משכלת את האדם. מה טעם דכתיב (ויקרא כ״ו:ו׳) ונתתי שלום בארץ. ואין ארץ אלא ישראל שנאמר (מלאכי ג׳:י״ב) ואשרו אתכם כל הגוים כי תהיו אתם ארץ חפץ ואומר (זכריה א) (והנה כל הארץ יושבת ושוקטת). דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת (קהלת א׳:ד׳) . מלכות באה ומלכות הולכת וישראל לעולם קיימים. אבל שלמה אע״פ שדור הולך ודור בא מלכות הולכת ומלכות באה. גזירה הולכת גזירה באה ומתחדשת על שונאי ישראל. הארץ לעולם עומדת. ישראל לעולם עומדין לא עזבן ולא מיעזבן לא כלין ולא מיכלין שנאמר (מלאכי ג׳:ו׳) כי אני ה׳ לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם. כשם שאני לא שניתי ולא אני עתיד להשנות כך אתם בית יעקב לא כליתם ולא עתידין אתם ליכלות אלא (דברים ד׳:ד׳) ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם חיים כולכם היום:

R. Joshua b. Levi said: Great is peace, for peace is to the world as leaven is to dough. Had not the Holy One, blessed be He, given peace to the earth, the sword and the beast would have robbed the world1So H; V reads ‘man’. of its children. Whence2So GRA; V reads ‘why is it written?’ [do we know this]? From what is written, And I will give peace in the land … and I will cause evil beasts to cease out of the land, neither shall the sword go through your land;3Lev. 26, 6. The Heb. for earth and land is the same. and land means nothing else than Israel, as it is stated, And all nations shall call you happy; for ye shall be a delightsome land.4Mal. 3, 12. The identification of land with Israel is here evident. V and H add: ‘And it states, And, behold, all the earth sitteth still, and is at rest’. [And so Solomon declared,] One generation passeth away, and another generation cometh; and the earth abideth for ever:5Eccl. 1, 4. Solomon said:6So GRA. V reads: ‘A kingdom comes and a kingdom goes, but Israel endures for ever. But Solomon, although’. Although a generation passes away and another generation comes, one kingdom goes and another kingdom comes, one decree passes away and a new decree is imposed upon Israel,7lit. ‘upon the enemies of Israel’, a euphemism. the earth abideth for ever, i.e. Israel will abide for ever,8Earth refers to Israel. [Cf. Midrash ad loc., Sonc. ed., p. 15.] they are not forsaken nor will they be forsaken, they are not destroyed nor will they be destroyed, as it is stated, For I the Lord change not; and ye, O sons of Jacob are not consumed9Mal. 3, 6.—as I have not changed nor will I change, so you, the House of Jacob, are not destroyed and will not be destroyed, but [as it is stated], But ye that did cleave unto the Lord your God are alive every one of you this day.10Deut. 4, 4.

2 ב

תמן תנינן רשב״ג אומר על ג׳ דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום. א״ר מונא ושלשתן דבר אחד הן נעשה הדין נעשה אמת נעשה שלום. ושלשתן בפסוק אחד נאמרו שנאמר (זכריה ח׳:ט״ז) אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. כל מקום שיש משפט יש שלום (וכל מקום שיש שלום יש משפט):

There11In Babylon. they taught: Rabban Simeon b. Gamaliel used to say: By three things does the world endure: justice, truth and peace.12Cf. Aboth I, 18 (Sonc. ed., p. 10). R. Muna said: The three are one, because if justice is done, truth has been effected and peace brought about; and all three are mentioned in one verse, as it is stated, Execute the judgment of truth and peace in your gates,13Zech. 8, 16. [indicating that] wherever justice is done peace is to be found.

3 ג

א״ר יהושע גדול הוא השלום שבשעה שעמדו ישראל ואמרו כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע (שמות כ״ד:ז׳) שמח בהן הקב״ה ונתן להם תורתו וברכם בשלום שנאמר (תהילים כ״ט:י״א) ה׳ עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום: (חזקיה אמר תורת ה׳ תמימה משיבת נפש) (שם יט):

R. Joshua said: Great is peace, for when Israel stood [at Sinai] and declared, All that the Lord hath spoken we will do, and obey,14Ex. 24, 7. [59b] the Holy One, blessed be He, rejoiced in them and gave them His Torah and blessed them with peace, as it is stated, The Lord will give strength15Here taken as a synonym of Torah. unto His people; the Lord will bless His people with peace.16Ps. 29, 11.

4 ד

אמר חזקיה גדול הוא השלום. שכל מצוה שבתורה כתוב בהן (שמות כג) כי תראה (שם) כי תפגע (דברים כב) כי יקרא (שם) כי תבנה כשבאה המצוה לידך אתה זקוק לעשות אבל השלום מה כתיב בו (תהילים ל״ד:ט״ו) בקש שלום ורדפהו. בקשהו ממקומך ורדפהו במקום אחר.

Hezekiah said: Great is peace, for in connection with all other precepts in the Torah it is written, If thou see,17Ex. 23, 5. etc., If thou meet,18ibid. 4. If there chance,19Deut. 22, 6. If thou buildest,20ibid. 8, E.V. when thou buildest. [implying,] if a precept comes to your hand, you are bound to perform it;21But if not, you are not bound to perform it. but what is written in connection with peace? Seek peace, and pursue it,22Ps. 34, 15. [meaning,] seek it in your place and follow it to another place.23If your presence can help to bring about peace there.

5 ה

(חזקיה אמר) גדול הוא השלום. שבכל המסעות כתיב ויסעו ויחנו. נוסעין במחלוקת וחונין במחלוקת. בזמן שבאו לסיני חנו חנייה אחת. ויחן שם ישראל (שמות י״ט:ב׳). אמר הקב״ה הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום ונעשו חנייה אחת הרי השעה שאתן להם את תורתי: אדניה לא נהרג אלא בשביל שהיה בעל מחלוקת ומותר לומר לשון הרע על בעל מחלוקת שכן נתן הנביא אמר לבת שבע (מלכים א א׳:י״ד) ואני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך. וא״ר כל השקרים אסורים ומותר לשקר בשביל להטיל שלום בין אדם לחבירו:

Hezekiah said: Great is peace, for with regard to all the journeyings [of Israel] it is written, And they journeyed … and they pitched,24Num. 33, 5 ff. [the plural number implying that] they journeyed in dissension and encamped in dissension. When, however, they came to Mount Sinai, they all became one encampment, [as it is stated,] And there Israel encamped25The verb is singular in the Heb. before the mount.26Ex. 19, 2. The Holy One, blessed be He, said, ‘Since Israel hate dissension and love peace and became one encampment, this is the time when I will give them My Torah’.
Adonijah was slain only because he was a quarrelsome person,27Although the kingdom was promised by David to Solomon, Adonijah tried to usurp it, knowing that it would cause strife and bloodshed. and it is permissible to slander a quarrelsome person; for thus did Nathan the prophet say to Bathsheba, I also will come in after thee, and confirm thy words.281 Kings 1, 14. And Rabbi [Judah the Prince] said: All falsehoods are prohibited, but it is permissible to utter a falsehood for the purpose of making peace between a man and his fellow.28a(28a) [Cf. the procedure adopted by Aaron, below §18, ARN XII, p. 71ff.]

6 ו

אמר בר קפרא גדול השלום שכן מצינו שדברה תורה לשון בדאי כדי להטיל שלום בין אברהם לשרה. שנאמר (בראשית י״ח:י״ב) ותצחק שרה בקרבה לאמר וגו' ואדני זקן ולבסוף כתיב ואני זקנתי.

Bar Ḳappara said: Great is peace, for we find that the Torah modified a statement in order to maintain peace between Abraham and Sarah. It is stated, And Sarah laughed within herself, saying … my lord being old;29Gen. 18, 12. but in the sequel30When God repeated this to Abraham. it is written, I who am old.31ibid. 13. God concealed from Abraham that Sarah called him ‘an old man’.

7 ז

אמר בר קפרא גדול השלום שכן מצינו שדברו הנביאים לשון בדאי כדי להטיל שלום בין מנוח לאשתו. דמעיקרא כתיב (שופטים י״ג:ג׳) הנה נא את עקרה ולבסוף כתיב ( הנך הרה) ולא אידכר שום עקרה.

Bar Ḳappara said: Great is peace, for we find that in the prophets, too, Scripture modified a statement for the purpose of maintaining peace between Manoaḥ and his wife. At first32When the angel spoke to Manoaḥ’s wife. it is written, Behold, now, thou art barren … but thou shalt conceive and bear a son;33Judg. 13, 3. but in the sequel34When she reported her encounter with the angel to her husband. it is written, Behold thou shalt conceive and bear a son,35ibid. 7. and there is no mention of the words behold thou art barren.

8 ח

אמר בר קפרא גדול הוא השלום שהמלאכים אין ביניהם לא איבה ולא קנאה ולא שנאה ולא מינות ולא תגרות ולא מחלוקת שהקב״ה עושה עמהן שלום.מה טעם המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו (איוב כ״ה:ב׳) המשל זה מיכאל. ופחד זה גבריאל. לא זה מחזיק את זה. ומהן מן אש ומהן מן מים. בני אדם שיש ביניהן כל המדות האלו על אחת כמה וכמה:

Bar Ḳappara said: Great is peace, for even the angels among whom there is no enmity, jealousy, hatred, strife, rivalry or dissension [have need for] the Holy One, blessed be He, to make peace among them; as it is stated,36The emended text of GRA is followed. Dominion and fear are with Him; He maketh peace in His high places37Job 25, 2.dominion alludes to Michael and fear to Gabriel, one being of fire and the other of water38Cf. Midrash Rabbah, Numbers, XII, 8 (Sonc. ed., p. 472), where Gabriel is said to be made of fire and Michael of snow. and yet they do not injure one another;39Because God makes peace between them. how much more so then do mortal beings, among whom all these dispositions exist, [have need of peace] !

9 ט

א״ר ישמעאל גדול הוא השלום שמצינו שויתר הקב״ה על שמו שנכתב בקדושה שימחה על המים כדי להטיל שלום בין איש לאשתו.

R. Ishmael said: Great is peace, for we find that the Holy One, blessed be He, permitted His Name, though written in holiness, to be blotted out in water,40Cf. Num. 5, 6ff., especially verse 23. for the purpose of restoring peace between husband and wife.

10 י

א״ר יהושע גדול הוא השלום שברית כהנים כרותה בשלום. שנא׳ (במדבר כ״ה:י״ב) הנני נותן [לו] את בריתי שלום:

R. Joshua said: Great is peace, for the covenant with the priests was made with [the word] ‘peace’, as it is stated, Behold, I give unto him My covenant of peace.41ibid. XXV, 12.

11 יא

א״ר יהושע גדול הוא השלום ששמו של הקב״ה נקרא שלום. שנאמר (שופטים ו׳:כ״ד) ויקרא לו ה׳ שלום: (א״ר חייא בר אבא מכאן שאסור לשאול בשלום חבירו במקום מטונף מה טעם (שם) ויבן שם גדעון מזבח ויקרא לו ה׳ שלום) מה מזבח שאינו אוכל ולא שותה ולא מריח ולא נבנה אלא לכפרתן של ישראל נקרא שלום. מי שהוא אוהב שלום ורודף שלום ומקדים שלום ומשיב שלום ומטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים על אחת כמה וכמה. רבי יוסי הגלילי אומר אף שמו של משיח נקרא שלום: שנאמר (ישעיהו ט׳:ה׳) אבי עד שר שלום.

R. Joshua said: Great is peace, for the name of the Holy One, blessed be He, is called ‘peace’, as it is stated, And he called it42The altar erected by Gideon. ‘Adonai-shalom’.43Judg. 6, 24, i.e. ‘the Lord is peace’; cf. Shab. 10b (Sonc. ed., p. 37) and Midrash Rabbah, Leviticus, IX, 9 (Sonc. ed., p. 117) where the rendering is ‘And he called Him Lord, Peace’, which is described in n. 1 as ‘a very bold Midrashic rendering’. 44This sentence is omitted by GRA.R. Ḥiyya b. Abba said: Hence it can be deduced that a person may not extend a greeting of peace to his fellow in a place of filth, because it is stated, And Gideon built an altar there unto the Lord and called it ‘Adonai-shalom’. Now if an altar which does not eat, drink or smell and was erected only to make an atonement for [the sins of] Israel is called ‘peace’, he who loves peace and pursues peace, who welcomes people with the greeting of peace45lit. ‘who is first with [the greeting of] ‘Peace [upon you]’; cf. Ber. 17a (Sonc. ed., p. 102) where it is reported by Rabban Joḥanan b. Zakkai that never did anyone anticipate him with the salutation of peace, not even a heathen in the market-place. and responds with peace, and who maintains peace between Israel and their Father in heaven, how much more so! R. Jose the Galilean said: Even the name of the Messiah is called ‘peace’, [as it is stated,] And his name is called … Abi-ad-sar-shalom.46Isa. 9, 5, i.e. ‘the Everlasting Father, the Ruler of peace’.

12 יב

א״ר יהושע גדול הוא השלום שישראל נקראין שלום: שנאמר (זכריה ח׳:י״ב) כי זרע השלום . למי השלום לזרע השלום.

R. Joshua said: Great is peace, for [the children of] Israel are called ‘peace’, as it is stated, For as the seed of peace, the vine shall give her fruit.47Zech. 8, 12. To whom will peace [be given]? To the seed of peace.

13 יג

רבי יוסי הגלילי אומר גדול הוא השלום שבשעה שמלך המשיח נגלה לישראל אין פותח אלא בשלום. שנאמר (ישעיהו נ״ב:ז׳) מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום.

R. Jose the Galilean said: Great is peace, seeing that when king Messiah will reveal himself to Israel, his first message will be peace, as it is stated, How beautiful upon the mountains are the feet of the messenger of good tidings, that announceth peace.48Isa. 52, 7.

14 יד

רבי יוסי הגללי אומר גדול הוא השלום שבשעת מלחמה אין פותח אלא בשלום. שנאמר (דברים כ׳:י׳) כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום:

R. Jose the Galilean said: Great is peace, since even in a time of war one should begin [by attempting to arrange] peace, as it is stated, When thou drawest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it.49Deut. 20, 10.

15 טו

א״ר יהושע גדול הוא השלום שעתיד הקב״ה לסמוך צדיקים בשלום שנאמר (ישעיהו כ״ו:ג׳) יצר סמוך תצר שלום:

R. Joshua said: Great is peace, since the Holy One, blessed be He, will in the hereafter support the righteous with peace, as it is stated, The mind stayed on Thee Thou keepest in perfect peace.50Isa. 26, 3. The preceding verse speaks of the righteous nation.

16 טז

א״ר יהושע גדול הוא השלום שהיא תלויה לחיים ותלויה למתים. לחיים מנין ויאמר יתרו למשה לך לשלום (שמות ד׳:י״ח). למתים מנין ואתה תבוא אל אבותיך בשלום (בראשית ט״ו:ט״ו)

R. Joshua said: Great is peace, for it is given [as a blessing] to the living and the dead. Whence to the living? [As it is stated,] And Jethro said to Moses: ‘Go in peace’.51Ex. 4, 18. And whence to the dead? [As it is stated,] But thou shalt go to thy fathers in peace.52Gen. 15, 15.

17 יז

רשב״ג אומר גדול הוא השלום שמצינו שדברו השבטים דברי בדאות כדי להטיל שלום בין יוסף לאחיו. שנאמר (בראשית נ׳:ט״ז) ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה וגו׳. אין אנו מוצאין שצוה להם כלום.

Rabban Simeon b. Gamaliel said: Great is peace, for we find that the tribes53i.e. the sons of Jacob. reported an untrue statement in order to maintain peace between Joseph and his brethren; as it is stated, And they sent a message unto Joseph, saying: Thy father did command before he died, saying: So shall ye say unto Joseph: Forgive, I pray thee now, the transgression of thy brethren and their sin,54ibid. L, 16. but we do not find that [Jacob] had given them any such command.55Cf. Yeb. 65b (Sonc. ed., p. 437).

18 יח

רשב״ג אומר גדול הוא השלום שהרי אהרן הכהן לא נשתבח אלא בשביל השלום שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומקדים שלום ומשיב שלום שנאמר (מלאכי ב׳:ו׳) בשלום ובמישור הלך אתי (מה כתיב בתריה ורבים השיב מעון.אלא) מלמד כשהיה רואה שני בני אדם שונאין זה את זה הולך אצל אחד מהן ואמר לו למה שונא אתה את פלוני כבר בא אלי לביתי ונשתטח לפני ואמר לי חטאתי לפלוני לך ופייס עליו ומניח לזה והולך אצל השני ואומר לו כראשון והיה משים שלום ואהבה וריעות בין אדם לחבירו ורבים השיב מעון: א״ר יהושע הנביא נקרא מלאך והחכם נקרא מלאך. הנביא נקרא מלאך שנאמר (חגי א׳:י״ג) ויאמר חגי מלאך יי׳. והחכם נקרא מלאך שנאמר (מלאכי ב׳:ז׳) מלאך יי׳ צבאות הוא: יכול יהא כהן עם הארץ ת״ל (שם) ותורה יבקשו מפיהו :

Rabban Simeon b. Gamaliel said: Great is peace, for Aaron the [High] Priest was praised only for peace; for he loved peace, pursued peace, greeted with the salutation of peace and responded with it, as it is stated, He walked with Me in peace and uprightness.56Mal. 2, 6. It teaches that when he noticed two persons at enmity one with the other, he used to go first to one of them and say to him, ‘Why do you hate So-and-so? He has already come to my house, prostrated himself before me and said to me, “I sinned against So-and-so”. Go and pacify him’. When he left this one, he went to the other and spoke to him similarly, and so made peace, love and friendship between a man and his fellow. What is written subsequently? For he is the messenger of the Lord of hosts.57ibid. 7. The text of GRA has been followed. [Cf. above, p. 599.]
R. Joshua said: The prophet is called ‘messenger [of the Lord]’ and the priest58So GRA. V and H read ‘a Sage’. is called ‘messenger [of the Lord]’. The prophet is called ‘messenger [of the Lord]’, as it is stated, Then spoke Haggai the Lord’s messenger;59Hag. 1, 13. and the priest is called ‘messenger [of the Lord]’, as it is stated, For he is the messenger of the Lord of hosts.60Mal. 2, 7. Lest you think that this applies even to a priest who is an ‘am ha-’areẓ, the text declares, And they should seek the law at his mouth.61ibid.

19 יט

ר׳ יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר גדול השלום שכל הברכות והתפלות חותמין בשלום. ק״ש חותמין בשלום ופרוס סכת שלומיך. ברכת כהנים חותמין בשלום וישם לך שלום (במדבר ו׳:כ״ו) (כל הברכות חותמים בשלום עושה השלום):

R. Joshua of Siknin said in the name of R. Levi: Great is peace, for all benedictions and prayers conclude with ‘peace’. In the case of the benedictions of the Shema‘62In the morning service two benedictions precede the Shema‘ and one benediction follows it; in the evening service two precede and two follow it (P.B., pp. 37ff., 96). one concludes with ‘peace’: ‘[Blessed art Thou, O Lord,] Who spreadest the tabernacle of peace’;63The conclusion of the second benediction after the Shema‘ in the evening services on Sabbaths and Festivals (P.B., p. 114). in the case of prayers64i.e. the ‘Amidah (P.B., pp. 44-54). one concludes with ‘peace’: ‘[Blessed art Thou, O Lord,] Who makest peace’.65P.B., p. 54, where this formula is now used only during the penitential season, though originally said on all occasions. V and H include, but GRA deletes, ‘The benediction of the kohanim concludes with “peace” in and give them peace (Num. 6, 26)’.

20 כ

אמר רבי יהושע בן לוי אמר להם הקב״ה לישראל אתם גרמתם להחריב את ביתי ולהגלות את בניי. היו שואלים בשלומה ואני מוחל לכם מה טעם שאלו שלום ירושלים (תהילים קכ״ב:ו׳) (ואומר (ירמיהו כ״ט:ז׳) ודרשו את שלום העיר). ואומר (תהילים קכ״ב:ז׳) יהי שלום בחילך. (ואומר למען אחי ורעי וגו׳ ומי בחילך) ואומר (שם קכב) למען אחי ורעי וגו׳ ומי שהוא אוהב שלום ורודף שלום ומקדים שלום ומשיב שלום הקב״ה מורישו לחיי העולם הזה והעולם הבא (שם לז) וענוים יירשו ארץ והתענגו על רוב שלום:

R. Joshua b. Levi said: The Holy One, blessed be He, said to Israel, ‘You have brought about the destruction of My Temple and the dispersion of My children; pray, therefore, for the peace [of Zion] and I will give you peace’;66So GRA. V and H read, ‘I will forgive you’. as it is stated, Pray for the peace of Jerusalem,67Ps. 122, 6. and it also declares, Peace be within thy walls,68ibid. 7. and it is also stated, For my brethren and companions’ sakes, I will now say: Peace be within thee.69ibid. 8.
As for him who loves peace, pursues peace, and gives the greeting of peace and responds with peace, the Holy One, blessed be He, will cause him to inherit life in this world and life in the World to Come, as it is stated, But the humble shall inherit the land, and delight themselves in the abundance of peace.70ibid. XXXVII, 11. [60a]