Teshuvot Maharshal
Teshuva 1א׳
1 א

שאלה ילמדינו רבינו שלשה אחין ראובן שמעון ולוי שירשו מקום בבית הכנסת מאביהן וראובן בכור ביניהם ליטול פי שנים וללוי הקטון שבהן עשו האחין טובת הנאה והניחו אותו לישב על המקום כמה שנים בחינם בלי מכירה ובלי שכירה ובלי הלוואה ולא היו מתיראים משום דבר כי ללוי אין לו בנים ולא היו רוצים למכור המקום לא לו ולא לאחר כי להם יש בנים.

A, who had for a number of years been using a seat in the synagogue bequeathed by his father to him and to his brothers, acknowledged on his deathbed that his brothers had not given him their share of the seat in perpetuity. A had no children by his wife and had divorced her before he died in order to free her from the obligation of marrying one of his brothers. The woman, however, claimed that the whole seat belonged to her deceased husband, since he had held it during a period of three years, which legally gave him title to it; moreover, he had offered it once as a pledge for a charitable contribution. Hence she was entitled to collect her ketubah from the value of the whole seat.

2 ב

והנה ללוי היה לו אשה וגרשה כי היה מוטל על ערס דוי והיה מתירא שלא תזקק ליבום והנה קודם מותו הודה על מטתו בפני עדים כשירים שאותו המקום אין לו שום חזקה שבעולם אלא שאחיו הניחו אותו בחינם לישב עליו שהם ר"ל ראובן ושמעון לא דרו לשם באותו העיר והנה לאחר מות לוי באה אשתו ותבעה כתובתה ולא היה לה כדי כתובתה ולקחה המקום בבית הכנסת בכתובת ואמרה שהמקום היה של בעלה שישב עליו שני חזקה וגם השכין אותה לצדקה.

The brothers, on the other hand, claimed that two-thirds of the seat belonged to them, but because they lived in another town they had allowed their brother, for the time being, the use of the whole seat. Selling it to somebody else would, in their opinion, have been a disgrace to their deceased father; and their brother's offer of the seat as a pledge for charity was done with their permission.

3 ג

והאחי' משיבין לה שמה שהשכין לוי אחיהם המקום בעד י"ב טאליר לצדקה זהו היה ברשות האחין שנתנו לו האחין רשות בפני עדים כשרים והתנו שיפדו אותה בעבורו:

Q. Has the divorced wife the right to collect her ketubah by claim of undisturbed possession, from the value of the whole seat in the synagogue?

4 ד

תשובה יראה שהדין עם האחין דנהי שהאחין שחלקו וחלוקים בעיסת' יש להן חזקה זה על זה היינו בדבר שיש בו כדי חלוקה אבל האי מקום בבית הכנסת שאין בו כדי חלוק לכל אחד אלא למכור אותה בדמים א"כ הסברא נותנת שמשום כבוד אביהם לא הניחו למכור בפרט שלא ירשו דבר מסויים מאביהם אלא מקום זו וא"כ מאחר שהם לא דרו לשם הניחו לאותו אח שדר שם לישב עליה מכח זה לא נהנה וזה לא חסר ומצינו בתלמוד כל מידי שאין בו דרך למחות לא מהני חזקה כגון ההקדשות ודומיהן הנה ברור כשמש שאין דרך לעשות מחאה באחיו כנדון זה משום כבוד אביהם ומ"מ לא מלתי לבי לבנות יסוד על זה מאחר שאינו מבורר להדיא בתלמוד אכן במלתא אחריתא אבא לברר שאין ממש בדברי האשה המגורשת דמאיזה טעם באת לזכות באות' מקום דמשו' שישב בעלה ג' שנים והוי חזקה הלא מסקנא רוב הצרפתי' שאין מהני חזקה בלא טענה והכא בעלה אחיהם אדרבה מודה ומעיד שלא היה לו חזקה בה ונהי דאמרי' בעלמא כל מה שנמצא תחת יד בעל חוב דתו לא מהימן לומר אינה שלי כדי לחוב לב"ח אלא גובה בשלו הכי השתא בשלמא אם חזקה מהני בלא טענה א"כ הוי האי מקום חשוב כשלו ואפשר דתו לא הוי נאמן לומר שאינ' שלו כדי לחוב לאשתו אכל הכא דבעינן טענה וכל זמן שלא טען מכרת לי או מחלת לי ולא נשמרתי בשטרי הוי כלא החזיק בה והכא הרי הוא לפנינו שאינו טוען אלא אדרבא קבל על נשמתו במטתו שאינה שלו וא"כ פשיטא דפשיטא שהמקום חוזר לאחיהן והיא נוטלת חלקה מה שהגיע אליה מותר ממה שהשכין בעלה לצדקה ומה שהשכין המקום אינה חשוב חזק' וטענה שהרי אחיו הרשו לו להשכין ויש להם עדות על ככה ולכן איזה מורה שפסק שיש לה זכייה באותו המקום הורה שלא כדק וכהלכה וחוזר: דברי שלמה בן מהרר יחיאל לורי"א.

A. The assertion of the brothers that they would not sell the seat in the synagogue out of respect for their deceased father, and that their brother had been using the seat in their absence with their permission, is readily believable. Moreover, A on his deathbed acknowledged the brother's ownership of the seat, and the confession of a dying person must be respected. Therefore, the woman's claim of undisturbed possession, being unsupported by any legal title, is not valid and she cannot collect her ketubah from the whole seat; but she can collect from the part which belonged to her husband, minus the amount which he pledged for charity.

5 ה

יפה כיון וכתב האלוף הגאון זלה"ה הנקרא שר יצחק:

6 ו

על ככה כמסיני למשה הלכה:

7 ז

נאם יצחק בר בצלאל ז"ל הגר

8 ח

בולאד"מיר: