Taanit 26bתענית כ״ו ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Taanit 26b"
Toggle Reader Menu Display Settings
26bכ״ו ב
1 א

נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל

the tablets were broken by Moses when he saw that the Jews had made the golden calf; the daily offering was nullified by the Roman authorities and was never sacrificed again; the city walls of Jerusalem were breached; the general Apostemos publicly burned a Torah scroll; and Manasseh placed an idol in the Sanctuary.

2 ב

בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר

On the Ninth of Av it was decreed upon our ancestors that they would all die in the wilderness and not enter Eretz Yisrael; and the Temple was destroyed the first time, in the days of Nebuchadnezzar, and the second time, by the Romans; and Beitar was captured; and the city of Jerusalem was plowed, as a sign that it would never be rebuilt.

3 ג

משנכנס אב ממעטין בשמחה שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור מלספר ומלכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל בשר ולא ישתה יין רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה רבי יהודה מחייב בכפיית המטה ולא הודו לו חכמים

Not only does one fast on the Ninth of Av, but from when the month of Av begins, one decreases acts of rejoicing. During the week in which the Ninth of Av occurs, it is prohibited to cut one’s hair and to launder clothes, but if the Ninth of Av occurs on a Friday, on Thursday these actions are permitted in deference to Shabbat. On the eve of the Ninth of Av a person may not eat two cooked dishes in one meal. Furthermore, one may neither eat meat nor drink wine. Rabban Shimon ben Gamliel says: One must adjust and decrease the amount he eats. Rabbi Yehuda obligates one to overturn the bed and sleep on the floor like one in a state of mourning, but the Rabbis did not agree with him.

4 ד

אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה"כ שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו כל הכלים טעונין טבילה

The mishna cites a passage that concludes its discussion of the month of Av, as well as the entire tractate of Ta’anit, on a positive note. Rabban Shimon ben Gamliel said: There were no days as joyous for the Jewish people as the fifteenth of Av and as Yom Kippur, as on them the daughters of Jerusalem would go out in white clothes, which each woman borrowed from another. Why were they borrowed? They did this so as not to embarrass one who did not have her own white garments. All the garments that the women borrowed require immersion, as those who previously wore them might have been ritually impure.

5 ה

ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה (משלי לא, ל) שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל ואומר (משלי לא, לא) תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה

And the daughters of Jerusalem would go out and dance in the vineyards. And what would they say? Young man, please lift up your eyes and see what you choose for yourself for a wife. Do not set your eyes toward beauty, but set your eyes toward a good family, as the verse states: “Grace is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised” (Proverbs 31:30), and it further says: “Give her the fruit of her hands, and let her works praise her in the gates” (Proverbs 31:31).

6 ו

וכן הוא אומר (שיר השירים ג, יא) צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו:

And similarly, it says in another verse: “Go forth, daughters of Zion, and gaze upon King Solomon, upon the crown with which his mother crowned him on the day of his wedding, and on the day of the gladness of his heart” (Song of Songs 3:11). This verse is explained as an allusion to special days: “On the day of his wedding”; this is the giving of the Torah through the second set of tablets on Yom Kippur. The name King Solomon in this context, which also means king of peace, is interpreted as a reference to God. “And on the day of the gladness of his heart”; this is the building of the Temple, may it be rebuilt speedily in our days.

7 ז

גמ׳ בשלשה פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהם כו': תעניות ומעמדות מי איכא מוסף חסורי מיחסרא והכי קתני בשלשה פרקים כהנים נושאין את כפיהן כל זמן שמתפללין ויש מהן ארבעה פעמים ביום שחרית ומוסף מנחה ונעילת שערים ואלו הן שלשה פרקים תעניות ומעמדות ויום הכפורים

GEMARA: The mishna taught: At three times in the year priests raise their hands to recite the Priestly Benediction four times in a single day: On communal fasts, non-priestly watches, and Yom Kippur. The Gemara asks: How do they recite the Priestly Benediction four times on these days? Do fast days and gatherings of non-priestly watches have an additional prayer? The Gemara explains that the mishna is incomplete and is teaching the following: At three times in the year priests raise their hands each time they pray, and on some of these they bless four times a day, in the morning prayer, in the additional prayer, in the afternoon prayer, and in the closing of the gates, i.e., the ne’ila prayer. And these are the three times: Communal fasts, non-priestly watches, and Yom Kippur.

8 ח

א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפים מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפים

Rav Naḥman said that Rabba bar Avuh said: This mishna is the statement of Rabbi Meir. However, the Rabbis say: The morning prayer and the additional prayer have the Priestly Benediction of the raising of the hands, whereas the afternoon prayer and the closing prayer [ne’ila] do not have the raising of the hands.

9 ט

מאן חכמים ר' יהודה היא דתניא שחרית ומוסף מנחה ונעילה כולן יש בהן נשיאת כפים דברי ר"מ ר"י אומר שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפים מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפים רבי יוסי אומר נעילה יש בה נשיאת כפים מנחה אין בה נשיאת כפים

The Gemara asks: Who are these Rabbis, who disagree with Rabbi Meir? It is the opinion of Rabbi Yehuda, as it is taught in a baraita: The morning prayer, the additional prayer, the afternoon prayer, and ne’ila all have the Priestly Benediction of the raising of the hands. This is the statement of Rabbi Meir. Rabbi Yehuda says: The morning prayer and the additional prayer have the raising of the hands, whereas the afternoon prayer and ne’ila do not have the raising of the hands. Rabbi Yosei says: Ne’ila has the raising of the hands; the afternoon prayer does not have the raising of the hands.

10 י

במאי קמיפלגי רבי מאיר סבר כל יומא טעמא מאי לא פרשי כהני ידייהו במנחתא משום שכרות האידנא ליכא שכרות

The Gemara asks: With regard to what principle do they disagree? Rabbi Meir maintains: What is the reason that priests do not spread their hands to bless the people every day in the afternoon prayer? It is due to potential drunkenness, as people occasionally become intoxicated during their lunch, and it is prohibited for an inebriated priest to bless. However, now, on a fast day, there is no concern about drunkenness, and therefore the priests may recite the Priestly Benediction even in the afternoon prayer.

11 יא

רבי יהודה סבר שחרית ומוסף דכל יומא לא שכיח שכרות לא גזרו בהו רבנן מנחה ונעילה דכל יומא שכיחא שכרות גזרו בהו רבנן

Conversely, Rabbi Yehuda maintains that with regard to the morning prayer and the additional prayer, when drunkenness is not common on every ordinary day, the Sages did not issue a decree that the Priestly Benediction be omitted during them. However, with regard to the afternoon prayer and ne’ila, when drunkenness is common on every day, the Sages issued a decree that the Priestly Benediction should not be recited during them, despite the fact that intoxication is not a concern on a fast day.

12 יב

רבי יוסי סבר מנחה דאיתה בכל יומא גזרו בה רבנן נעילה דליתה בכל יומא לא גזרו בה רבנן

Finally, Rabbi Yosei maintains that with regard to the afternoon prayer, which is recited every day, the Sages issued a decree concerning it, whereas with regard to ne’ila, which is not recited every day, the Sages did not issue and apply their decree to it, as there is no concern that people might become confused between ne’ila and an afternoon prayer of a regular weekday.

13 יג

אמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי מאיר ורבי יוחנן אמר נהגו העם כרבי מאיר ורבא אמר מנהג כרבי מאיר

Rav Yehuda said that Rav said: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Meir. And Rabbi Yoḥanan said: The people act in accordance with the opinion of Rabbi Meir. And Rava said: The custom is in accordance with the opinion of Rabbi Meir.

14 יד

מאן דאמר הלכה כרבי מאיר דרשינן לה בפירקא מאן דאמר מנהג מידרש לא דרשינן אורויי מורינן ומאן דאמר נהגו אורויי לא מורינן ואי עביד עביד ולא מהדרינן ליה

The Gemara clarifies these statements. The one who said that the halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Meir means that this ruling is taught in the public lectures on Shabbat. The one who said that the custom is in accordance with the opinion of Rabbi Meir means that one does not teach this in public, but if someone comes to ask for a practical ruling, one instructs them in private that this is the halakha. And the one who said that the people act in accordance with the opinion of Rabbi Meir means that one does not even instruct someone that this is the halakha, but if he acts in accordance with Rabbi Meir, he has acted in a valid manner and we do not require him to return and recite the prayer again.

15 טו

ורב נחמן אמר הלכה כרבי יוסי והלכה כרבי יוסי והאידנא מ"ט פרשי כהני ידייהו במנחתא דתעניתא כיון דבסמוך לשקיעת החמה קא פרשי כתפלת נעילה דמיא

And Rav Naḥman said that the halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yosei. The Gemara concludes: And indeed, the halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yosei. The Gemara asks: And nowadays, what is the reason that priests spread their hands to bless the people in the afternoon prayer of a fast? The Gemara explains: Since they spread their hands near sunset, it is considered like ne’ila, and therefore the decree of the Sages does not apply.

16 טז

דכולי עלמא מיהת שכור אסור בנשיאת כפים מנהני מילי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר לומר מה נזיר אסור ביין אף כהן מברך אסור ביין

In any event, based on the above, everyone agrees that it is prohibited for a drunken priest to raise his hands and recite the Priestly Benediction. The Gemara asks: From where are these matters derived? Rabbi Yehoshua ben Levi said in the name of bar Kappara: Why is the portion of the priest who recites the benediction (see Numbers 6:22–27) juxtaposed with the portion of the nazirite (see Numbers 6:1–21)? They are juxtaposed to say that just as it is prohibited for a nazirite to drink wine, so too, it is prohibited for a priest who recites the benediction to drink wine.

17 יז

מתקיף לה אבוה דרבי זירא ואמרי לה אושעיא בר זבדא אי מה נזיר אסור בחרצן אף כהן מברך אסור בחרצן א"ר יצחק אמר קרא לשרתו ולברך בשמו מה משרת מותר בחרצן אף כהן מברך מותר בחרצן

Rabbi Zeira’s father, and some say it was Oshaya bar Zavda, strongly objects to this explanation. If you wish to compare these two cases, you can argue as follows: Just as it is prohibited for a nazirite to eat grape pits, as he may not partake of any of the products of a grapevine, so too, it should be prohibited for a priest who recites the benediction to eat grape pits. Certainly a priest is not barred from raising his hands after eating a few grape pits. Rather, Rabbi Yitzḥak said that the verse states: “To minister to Him and to bless in His name” (Deuteronomy 10:8). Just as it is permitted for a priest who ministers to God in the Temple to partake of grape pits, so too, it is permitted for a priest who recites the benediction to partake of grape pits.