Ta'alumot Chokhmah on Ecclesiastes
Introduction הקדמה
1 א

יורדי הים ועושי המלאכה במים רבים (המה חכמי הש״ס) המה ראו מעשי ד׳ ונפלאותיו במצולות הים שעשה שלמה. עמוק עמוק מי ימצאנה. כנחלים נטיו עד כי באו ועברו מי שיחו עד שכמעט נטיו רגלי חז״ל עם עומק חכמתם מהבין דבריו עד שבקשו לגונזו. ולדעתי הפי׳ בטעם זה מה שלא כתב בביאור כל החקירות שיהיה מושג לכל שהוא בכדי שלא יעשה מטרה לכל סכל יורה חיצי סכלותו נגדו ולומר שמצא סתירה לכל דבריו. ולזה כתב הכל ברמז שלא יבינה כל אחד כי אם אשר רוח אלקים בו. וגם הוכרח לומר בלשון אשר קיבל ברוה״ק כי יש בתוך הלשון הזה ג״כ מהלך שבילי צפוני סודות. אשר לדעתי כוונו בזה במה שאמרו חז״ל בראש השנה דף כ״א ביקש קהלת למצוא דברי חפץ כתוב יושר דברי אמת ואמרו ז״ל ביקש קהלת להיות כמשה יצא בת קול ואמר כתוב יושר וגו׳ שהוא משולל הבנה. ולדעתי כוונו בזה היות כי כל דברי הנביאים הן במשל ומליצה כמאמר שלמה להבין משל ומליצה עד שמחמת רוב עשותם משלים כתיב (יחזקאל כ) והמה אומרים הלא ממשל משלים הוא משא״כ תורת משה אשר נסתכל באספקלריא המאירה ודיבר עם ד׳ כאשר ידבר איש אל רעהו היה יכול לדבר פשוטי התורה בלא משל ומליצה ובכל קוץ וקוץ יש בו סודות נעלמות ושלמה המלך דכתיב בי׳ ויחכם מכל אדם מהימן וגו׳ והימן זה משה כמו שפי׳ רש״י היה משיג כל הדברים שנאמרו לו ברוה״ק בהשגה שלימה עד שהיה יכול לכותבו בלי משל ומליצה. וזהו אומרם שביקש׳ להיות כמשה היינו לכתוב בלא משל ומליצה יצאה ב״ק ואמר כתוב יושר דברי אמת שאין לך לכתוב רק דברי אמת דהיינו בלשון אשר קיבל ברוה״ק. והנה מרוב צפוני סודותיה אשר לפיהן נאמר בלשון זה תעגנה פעמי דלים. להבין פשוטיה והוא בעיניהם כדברי ספר החתום. ע״כ אנכי תולעת ולא איש אשר אין לי יד לעלות במעלות צפוני סודה נתתי את לבי להבין במקרא דרך ידרוך הדורך ע״פ פשוטו שע״פ פשטו יש בו ג״כ חקירו׳ וחכמות רבים ודברי מוסר לחבר הפסוקים שיהיה לבאר כל תעלומות החקירות שחקרו המחקרים. ולזה קראתיו תעלומות חכמה. ואקו׳ להשי״ת שכל אדם ימצא בו קצת דברי חכמה. וכמה דברים לקטתי מפי׳ רש״י ואלשיך וכמ״ש בהקדמתי לשיר השירים. ואם אולי ידמה על הרנה דברים בעיני חכמים גדולים שאין זה כוונת הכתוב מ״מ לא יהא רק כדברי מוסר אשר המה כאסמכתא בעלמא על הכתובי' ולא חברתי זה לפני חכמים גדולים רק לאנשים כערכי ומד׳ אבקש שידרכני בדרך האמת ויראני מתורתו נפלאות אמן: