Shabbat, Shacharit, Communal Prayers, Birkat Hachodesh שבת, שחרית, תפילות לציבור, ברכת החודש