Siman 248רמ״ח
1 א

מי חייב בה ומי ראוי לקבלה. ובו ח' סעיפים:
כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו ומי שנותן פחות ממה שראוי (לו) ליתן בית דין היו כופין אותו ומכין אותו מכת מרדות עד שיתן מה שאמדוהו ליתן ויורדים לנכסיו בפניו ולוקחין ממנו מה שראוי לו ליתן:

Everyone is obliged to contribute to charity. Even a poor man who is himself [partly] maintained by Charity should give a portion of what he receives. If one would give less than his due, the Court used to bring pressure to bear and punish him for contempt of court until he would give the amount assessed; and if he persisted in his refusal, they would seize his goods to that amount [in his presence].

2 ב

ממשכנים על הצדקה אפילו בערב שבת:

A pledge may be taken as security for the Charity tax even on Friday afternoon.2When the delinquent can plead for delay on the ground that he is occupied with preparations for the Sabbath.

3 ג

יתומים אין פוסקין עליהם צדקה אפי' לפדיון שבויים אפילו יש להם ממון הרבה אא"כ פוסקין עליהם לכבודם כדי שיצא להם שם: הגה ודוקא צדקה שאין לה קצבה או שיש לה קצבה על נכסי יתומים ויכולין להמתין עד שיגדלו כגון שיש להם טבל ואינן צריכין לאכול עכשיו אבל אם צריכים לאכול עכשיו מעשרין ותורמין להם וה"ה בצדקה שיש לה קצבה כגון שהיו להם קרובים עניים והיה להם קצבה מאביהם כל שנה ושנה ואין להם לאכול רק זו או יחזרו על הפתחים ויהיה גנאי ליתומים האפוטרופוס שלהם נותן מנכסיהם הקצבה לקרוביהם (תשובת ר"י מינץ סימן א'):

Orphans are not assessed even for ransoming captives (not even wealthy orphans) unless the assessment is made for their glory, to maintain their reputation.

4 ד

גבאי צדקה אין מקבלין מהנשים ומהעבדים ומהתינוקות אלא דבר מועט אבל לא דבר גדול שחזקתו גזול או גנוב משל אחרים וכמה הוא דבר מועט. הכל לפי עושר הבעלים ועניותם והני מילי בסתמא אבל אם הבעל מוחה אפילו כל שהוא אסור לקבל מהם:

Gabbaïm,3The term Gabbai (pl. Gabbaïm) means “collector,” but since the collector was usually also the “charities manager,” the same word is used for both. in collecting charity, should accept only small values from women, slaves, or children, because in case of valuables we fear they were obtained by theft or robbery. As to what is to be considered of small value, that depends upon the wealth or poverty of the master. This applies to cases in general; but where the master objects, Gabbaïm are forbidden to receive anything from them.

5 ה

אם האשה השכירה מלמד לבנה אם ידע הבעל ושתיק ודאי ניחא ליה במה שעשתה אבל אם מוחה לאלתר אין במעשיה כלום (ואפי' אם נושאת ונותנת תוך הבית יוכל למחות בה) (ב"י בשם תשובת הרא"ש כלל י"ג):

If the wife engages a teacher for her son and the husband is aware of it and is silent, we assume he is pleased with it; but if he objects immediately upon hearing of it, her transaction is nullified (even though she manage affairs in the house).

6 ו

בן שאוכל אצל אביו ועבד האוכל עם רבו נותן פרוסה לעני או לבנו של אוהבו ואינו חושש משום גזל שכך נהגו בעלי בתים:

A son who eats at his father's table, or a servant who eats at his master's table, may give a piece of bread to a pauper or to a friend's child without fear of being accused of robbery; for such is the way of householders.

7 ז

אדם שוע שנותן צדקה יותר מהראוי לו או שמיצר לעצמו ונותן לגבאי כדי שלא יתבייש אסור לתובעו ולגבות ממנו צדקה והגבאי שמכלימו ושואל ממנו עתיד הקב"ה ליפרע ממנו:

A well-to-do man who gives more than his share to Charity, or who straitens himself to pay the collector in order not to be embarrassed,—from such a man it is forbidden to demand or claim his dues; and the Gabbai who humiliates him by asking for it, will be called to account in the future by the Holy One, blessed be He.

8 ח

הרוצה לזכות לעצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו וכל דבר שהוא לשם שמים יהיה מהטוב והיפה. אם בנה בית תפלה יהיה נאה מבית ישיבתו. האכיל רעב יאכיל מהטוב והמתוק שבשולחנו. כיסה ערום יכסה מהיפה שבכסותו. הקדיש דבר יקדיש מהיפה שבנכסיו וכן הוא אומר כל חלב לה':

He who wishes to be deserving of divine reward, shall conquer his evil inclinations and open wide his hand, and everything [done or given] in the name of Heaven shall be of the best and the finest. If he build a house of worship, let it be more beautiful than his dwelling; if he feed a hungry one, let him give him to eat of the best and the sweetest on his table; if he clothe one naked, let him clothe him with one of his finest garments; if he consecrate anything, let him consecrate from the best of his property; and so, too, the Bible says: "All the fat is Jehovah's."1Levit. 3:16.