Siman 18י״ח
1 א

דין בדיקת הסכין ופגימותיו. ובו ב' סעיפים:
השוחט בסכין בדוקה ונמצאת פגומה (אפילו מן הצד) (ד"ע) הרי זה נבלה אפילו נגע בעצם המפרקת אין תולין שנפגמה בו אחר שחיטה אלא חיישינן שמא בעור נפגמה ונמצא שחט בסכין פגומה ואפי' בעוף:

1. One that shechts with a checked knife and (after the shechita) finds it to be nicked, Rama: {Even from the side.} behold this is a neveila (animal which was killed improperly). Even if (the knife) touched the neck bone we do not attribute it to having been nicked by it (the neck bone) after the shechita. Rather we worry that maybe it was nicked by the skin and he happened to have shechted with a nicked knife, and this is even with a chicken (whose neck skin is very soft)...

2 ב

שיעור הפגימה כל שהוא ובלבד שתאגור בה כל שהוא אפילו חוט השערה:

2. The measure of a nick is anything, provided that something (can) gets stuck in it, even a strand of hair...

3 ג

צריך לבדוק הסכין קודם שחיטה. ואם לא בדק לא ישחוט ואם עבר ולא בדקה תחלה ואח"כ בדקה ומצאה יפה שחיטתו כשרה:

3. One must check the knife before shechita, and if one didn't check one shall not shecht. If one transgressed and did not check beforehand, and (instead) checked afterwards and found the knife to be suitable (not nicked), his shechita is kosher

4 ד

סכין שתבדק בהולכה ולא הרגיש שיש בה פגם וכשהחזיר אותה בהבאה הרגיש שיש בה פגם וזו היא הנקראת מסוכסכת אם שחט בה דרך הולכה ולא הביא שחיטתו כשרה ואם הביא שחיטתו פסולה. והני מילי כשהרגיש בה קודם שחיטה אבל אם מצא סכינו יפה קודם שחיטה ואחר שחיטה מצא בה פגימה מסוכסכת ואמר ברי לי שלא עשיתי אלא הולכה לבד שחיטתו פסולה: הגה ויש מחמירים דכל מסוכסכת אסורה עד דקיימא ארישא דסכינא ממש אם שחט בהולכה. ואסיפא דסכינא ממש אם שחט בהבאה (הלכות שחיטות ישנים והגהות סמ"ק ופוסקים הנ"ל) ולפי שאין אנו בקיאין היכן מיקרי רישא דסכינא יש להטריף הכל (ד"ע גם הג"ה בשחיטת מהרי"ו וכן משמע במרדכי וכל בו ואגודה וכ"כ האגור שכן המנהג) והכי נהוג:

Seif 4 If one inspected a knife (in one direction) and didn't feel a flaw, if he checks another time (in a different direction) and he feels a flaw, this checking is to be disputed, if you slaughter in the direction that the checking was conducted (without a flaw) and did not reverse the direction, the slaughter is acceptable. If perhaps he reversed the direction, the slaughter is unacceptable. And one who cuts and doesn't feel the flaw before the slaughter, only if we found his knife acceptable before the slaughter; however (now) after the slaughter we find a disputable flaw, as it is said: it is clear me that if he cut in only one direction, the direction without flaw alone, the slaughter is unacceptable.

5 ה

סכין שיש בה פגימות הרבה אפי' כולן מסוכסכות אפילו שחט בה בדיעבד פסולה. דמתוך שפגימותיה מרובות חיישינן שמא השיב ידו מעט ולא הרגיש:

Seif 5 A knife that has many flaws, even if everyone disputes them, even if slaughtered (under the rubric of) after the fact, it is not acceptable. Because the flaws are many we worry when he returns his hand and kills (he will) not feel it.

6 ו

סכין חדה שהושחזה והרי אינה חלקה אלא מגעתה כמגע ראש השבולת שהוא מסתבך באצבע הואיל ואין בה פגם שוחטין בה (ל' רמב"ם שם דין י"ח): הגה ואין אנו נוהגים לשחוט בו לפי שאין אנו בקיאין בדבר (אגור וב"י ומהרש"ל פ"ק סימן ל"ז):

Seif 6 When a knife has been sharpened, but its edge is not smooth, instead, when one touches it, it is like touching the tip of an ear of grain which becomes stuck on one's finger, [nevertheless,] since it does not have a blemish, one may slaughter with it.

7 ז

סכין שפיה חלק ואינה חדה הואיל ואין בה פגם שוחטין בה ואע"פ שהוליך והביא כל היום עד ששחטה שחיטתו כשרה (ל' רמב"ם שם דין י"ז) (וע"ל סימן כ"ג דבבהמה כה"ג לפעמים טריפה וכ"כ ב"י):

Seif 7 When the edge of a knife is smooth and is not sharp, one may slaughter with it, since it does not have a flaw. Even though one passes it back and forth the entire day until the slaughter [is completed], the slaughter is acceptable.

8 ח

סכין שהיא עולה ויורדת כנחש ואין בה פגם שוחטין בה לכתחלה:

Seif 8 A knife that (has a shape that) goes up and down like a snake without any flaws, one can use to slaughter with from the outset.

9 ט

בדיקת הסכין צריכה אבשרא ואטופרא ואתלת רוחתא. דהיינו שמוליכה ומביאה על בשר אצבעו ואח"כ מוליכה ומביאה על צפרנו משלש רוחותיה שהם פיה ושני צדדיה כדי שלא יהיה בה פגם כלל ויבדוק לאט ובכוונת הלב שלא יפנה לבו לדברים אחרים וצריך לשנות הצפורן אחר קצת בדיקתה שמא נפגם הצפורן בחודה של סכין. ואולי יש פגימה בצדדין שלא ירגיש בה לפי שעוברת בתוך פגימת הצפורן: הגה ולא יבדוק שני צדדי הסכין ביחד אלא כל אחד בפני עצמו (מהרי"ו):

Seif 9 The checking of a knife requires the (use of the) skin and fingernail from three angles, in other words one must pass it over and draw it back over the flesh of his finger and afterwards pass it back on one's fingernail from three angles, (which are) its tip and both of its sides so that (to insure) it will not have a blemish at all.(after this) We check (the knife) slowly and with full concentration not turning one's mind to other things, and then repeat on another nail slightly to check, that damaged nail on the sharp part of the knife, and perhaps there is a flaw on both sides that he didn't feel by passing it in a damaged nail.

10 י

סכין שיש לה פגימה אסור לשחוט בה אפי' אם מכוין לשחוט שלא כנגד הפגימה וביום טוב נוהגין היתר לכרוך מטלית על הפגימה כיון שאין יכול להשחיזה ואם הוא שעת הדחק שאין לו הכנה להשחיזה אפילו בחול מותר לשחוט ע"י כריכת מטלית על הפגימה: הגה וע"ל סימן ו' ס"א. סכין שיש לה ב' פיות צריך לבדוק שני הצדדין (טור סימן ו'):

Seif 10 If a knife has a flaw, one may not slaughter even with the smooth part, lest he use the flawed part. On Yom Tov, the custom is to allow tying a cloth around the flaw (to ensure that it will not be used to slaughter), for one may not sharpen the knife. Even during a weekday, if one did not have a chance to sharpen the knife, one is allowed to slaughter by means of typing a cloth on the flaw.

11 יא

השוחט בהמות רבות או עופות הרבה צריך לבדוק בין כל אחד ואחד שאם לא עשה כן ובדק באחרונה ונמצאת סכין פגומה הרי הכל ספק נבילות ואפילו הראשונה: הגה ומי שרוצה להכניס עצמו לספק זה אין צריך לבדוק סכין בין שחיטה לשחיטה (ת"ה סימן קפ"ד וב"י בשם בעל המאור והרשב"א ועי' ס"ק י"ז):

Seif 11 If a person slaughters many animals or many fowl, he must inspect [the knife] between each [slaughter]. If he did not check, and then checked after slaughtering the last one and discovered [the knife] to be blemished, there is an unresolved doubt whether all of them even the first are considered nevelot.

12 יב

אע"פ שבדק הסכין קודם שחיטה צריך לחזור ולבדוק אחר השחיטה והני מילי שהסכין לפנינו אבל אם נאבד שחיטתו כשרה הואיל ובדקה קודם שחיטה ואפילו שחט בה הרבה זה אחר זה ואם נגע במפרקת של אחת מהן יש להחמיר ולחוש לכל אותן שנשחטו אח"כ: (טור בשם הגאונים ורשב"א בשם רבותיו ור"ן):

Seif 12 Although one checks the knife before the slaughter one needs to perform a check after the slaughtering. This is talking about when he still has the knife, but if the knife got lost, the shechitah is kosher as long as the knife was checked before the shechitah, even if he slaughtered many one after the other. If a damage was felt in the neck of one of them, one should be strict and worry about all those slaughtered afterwards.

13 יג

שחט בסכין בדוק ונאבד קודם שיבדקנו אחר שחיטה ואח"כ נמצא והוא פגום שחיטתו כשרה הואיל ויצא בהיתר וזה שנמצא פגום אימור שיבר בה עצמות ולאו אדעתיה דאוקי סכין אחזקתיה:

Seif 13 If one slaughters with a knife that was checked, and checked before and the knife was lost before it was checked after the slaughter, and afterwards we find the knife and see it flawed, the slaughter is acceptable inasmuch as it performed properly. And if we find a flaw as stated that smashed a bone without knowing after the slaughter, and the knife remains with the established chazaka.

14 יד

אם לא בדק הסכין ושחט בה ונאבד אחר שחיטה שחיטתו פסולה בד"א בסתם סכין אבל טבח שיש לו סכין מיוחד לשחיטה ומקום מיוחד שמצניעו שם תמיד בחזקת בדוק הוא ואם שחט בה בלא בדיקה ונאבד שחיטתו כשרה: הגה וראוי לכל טבח שיהא לו סכין מיוחד לשחיטה ואסור לעשות בו שום דבר ויצניענו שלא יפגמנו (רש"י וכל בו והג"א ד"מ ס"ס ו' ועיין טור וב"י שם) ומ"מ לא ישחוט בו לכתחלה בלא בדיקה (רשב"א וב"י שם):

Seif 14 If one doesn't check the knife and slaughters and loses the knife before he makes the additional check which is necessary afterwards, if he slaughter without the additional check its is forbidden. When does this apply? when a regular knife is used, however if a butcher has a special knife for slaughtering in a special place put away there always, traditionally we check it, if it is slaughtered without an additional check, it is acceptable.

15 טו

השוחט בסכין בדוק ואחר השחיטה שיבר בו עצמות דרך שבירה שלא בדרך הולכה והבאה (רשב"א ור"י ור' ירוחם) ובדקו ונמצא פגום שחיטתו כשרה דאנו תולים שבשבירת העצמות נפגמה וכן כל כיוצא בזה כגון שנפל ע"ג קרקע קשה ודוקא שראינו שנפל על חודו אבל מספיקא אין תולין לומר שנפל על חודו ואם שיבר בו עצם המפרקת אפילו דרך שבירה אין תולין בו מפני שהוא רך: הגה ואין חילוק בכל זה בין שבדק הסכין תחלה סמוך לשחיטה או שהיה בחזקת בדוק תחלה ולא בדקו סמוך לשחיטה דאפ"ה מקרי סכין בדוק (ד"ע מהגהות מרדכי פ"ק דחולין והג"א ואגודה וע"פ עיין ס"ד):

Seif 15 If somebody slaughters with a knife that has been checked and after the slaughter he chops bones with the knife in an unusual way (not in a manner of going back and forth)and if we then check and we find a flaw the slaughter is acceptable because we assume that it got chipped because he broke the bone.SO in any simliar case, like it falls on the hard ground.If we saw it specifically fall its blade (its flawed) however because of this doubt we don't attribute what is said if it did not fall on the blade. And if a break occurs because of a neck bone, even in the direction that the break occurred, we don’t attribute what occurs before it to it at all, because the neck is soft.

16 טז

אם בדק הסכין אחר שחיטה והצניעו ואח"כ נמצא פגום לית לן בה דאימור בדבר אחר נפגם או שיבר בו עצמות ולאו אדעתיה:

Seif 16 If one checks a knife after the slaughter and then stores it away and after we find that it is defective, we can have no objection, it is said someone else did it, so if we find a flaw as stated that smashed a bone without knowing after the slaughter.

17 יז

טבח שלא הראה סכינו לחכם (ונמצא יפה) (טור) היו מנדין אותו: הגה ואם נמצא פגום היו מנדין אותו ומעבירין אותו (טור) ובנמצא יפה יכול החכם למחול ואין צריך לנדותו (הגהות אלפסי פ"ק דחולין): והאידנא נהגו למנות אנשים ידועים על השחיטה והבדיקה ולהם מחלו חכמים כבודם כי הם זהירים וזריזים והרבה צריך ישוב הדעת ויראת שמים לבדיקת הסכין הלא תראה כי יבדוק אדם פעמיים שלש ולא ירגיש בפגימה דקה ואחר כך ימצאנה כי הכין לבו באחרונה ובחינת חוש המישוש כפי כונת הלב (רבינו יונה בס' שער התשובה):

Seif 17 A butcher who doesn't get his knife seen by a scholar, we place a ban on him.Presently our practice is to appoint well known people to slaughter and inspect,so the scholars gave up this honor to check by themselves and trust the shochtim, because they are careful and diligent. There is need for a lot of clarity of mind and fear of heaven in checking the knife, If this is not apparent look that he checks it 3 times without feeling the damage for one minute, afterwards we find what he slaughtered recently, we test him to get a sense and feel in accordance with the intention of his heart.

18 יח

הטבח צריך שיטול שכר מן הטרפות כמו מן הכשרות: הגה שלא יבא להקל להכשיר כדי לקבל שכרו מן הכשרות (ב"י בשם ריב"ש) ולכן נהגו בקצת מקומות שאין אדם שוחט ובודק לעצמו אלא אותן הממונים מן הקהל:

Seif 18 A butcher needs to get paid for treifot as from kosher slaughter.

19 יט

ראובן שאמר לשמעון בדוק סכין זה ובדקו שני פעמים מהי"ב שצריך ונתנה לראובן וראובן היה הולך לשחוט ולקחו לוי מידו ומצאו פגום. (וראובן מתנצל ואומר שעדיין היה רוצה לבדקו כהוגן) (הכל בתשובת הרשב"א סימן תקצ"ד) מעשיו מוכיחים עליו שהיה די לו באותה בדיקה ולפיכך מעבירין אותו ואם נראים הדברים שהיה כעין שגגה ושהוא אדם כשר מחזירין אותו ובלבד שיקבל עליו שלא ישוב עוד לדבר כזה:

Seif 19 (If) Reuven tells Shimon, check this knife, and he checked it twice but needed to check it 12 times and he then hands it back to Reuven, while Reuven was going to slaughter Levi stopped his hand and found a defect on the knife.Reuven then apologizes and says he wants (the knife) re-checked further properly.(however) His actions prove him, and it was enough for him to check for this reason we remove him. And if we see that the situation arose out of error, and that he actually is kosher we then re-instate him, this is done solely that he understands not to repeat such a thing.

20 כ

טבח שנמצאת פגימה בראש הסכין ואמר זאת הפגימה מפני שאני מכסה דם העופות בראש הסכין וכשאני שוחט אני נזהר שאיני נוגע בפגימה מעבירין אותו וקרוב לומר שהכלים אסורים:

Seif 20 A butcher that finds a flaw on the head of the knife and says: "This flaw before me covers the blood of fowl on the head of the knife; and I slaughter and i’m careful that I do not touch the flaw", he is removed from his post; and it is close to say the vessels are prohibited as no longer kosher.