Siman 531תקל״א
1 א

דיני גילוח בחול המועד ובו ח סעיפים:
מצוה לגלח בערב יו"ט:

1. The Laws of Shaving on Chol Hamoed, 8 Seifim: It is a mitzvah to shave on the day before a holiday.

2 ב

אין מגלחין במועד אפילו אם גילח קודם מועד:

2. One may not shave during the holiday, even if he shaved before the holiday.

3 ג

אפילו אם היה אנוס ומפני כך לא גילח בערב מועד אינו מגלח במועד והוא הדין למי שהיה חולה ונתרפא במועד:

3. Even if one was forced and thus did not shave on the day before the holiday, he should not shave during hol hamoed. This is also the rule for one who was sick and got better during the holiday.

4 ד

ואלו מגלחין במועד מי שיצא מבית השביה ולא היה לו פנאי לגלח קודם המועד ומי שיצא מבית האסורים ואפי' היה חבוש ביד ישראל שהיו מניחין לו לגלח וכן המנודה שהתירו לו ברגל וכן מי שנדר שלא לגלח ונשאל על נדרו ברגל וכן הבא ממדינת הים בחול המועד או שבא בערב הרגל ולא היה שהות ביום לגלח והוא שלא יצא מארץ ישראל לחוצה לארץ לטייל:

4. The following people may shave during the holiday: he who left captivity and did not have an opportunity to shave before the holiday; he who left jail, even if he was imprisoned by Jews who would have allowed him to shave; he who was banned [formally by the community] and allowed [back into the community] during the holiday; he who vowed not to shave and asked for the nullification of his vow during the holiday; he who arrived from abroad during hol hamoed or who arrived on the day before the holiday but didn't have time that day to shave, assuming that he did not go from Israel to outside of Israel for recreational purposes.

5 ה

אע"פ שהתירו להסתפר לא יסתפר ברשות הרבים אלא בצנעה:

5. Even in instances where it is permitted to get a haircut, one should not get a haircut in the public domain. Rather, one should do this in private.

6 ו

קטן מותר לגלח במועד אפילו נולד קודם הרגל: (ואפי' בפרהסיא שרי) (כן משמע ממרדכי):

6. A child can be shaved during the holiday, even if he was born before the holiday (and this is even allowed in public) (this follows from the Mordechai).

7 ז

אבל שחל שביעי שלו בשבת ערב הרגל מותר לגלח בחול המועד: הגה מי שהמיר דתו וחזר בתשובה ודרכו לגלח מותר לגלח במועד: (תרומת הדשן סי' פ"ז):

7. If a mourner's seventh day [of mourning] falls on a Shabbat that is the day before a holiday, he is permitted to shave on hol hamoed. Rem"a: He who left Judaism, returned, and normally shaves is permitted to shave on hol hamoed (Trumat Hadeshen chapter 86).

8 ח

כל אדם מותר ליטול שפה בחול המועד: הגה אפי' בפרהסיא ומותר לחוף ולסרוק ראש במועד אע"פ שמשיר שער ואין בזה משום גילוח: (מרדכי ריש מ"ק):

8. Every man is permitted to remove his mustache on hol hamoed. Rem"a: Even in public. It is permitted to rub the head and to comb even though this will remove hair - it is not considered shaving (Mordechai at the beginning of Moed Katan).

531תקל״א
1 א

אין מגלחין. כדי שיגלח עי"ט ולא יכנס למועד כשהוא מנוול:

2 ב

אנוס כו'. דלא מוכחא מלתא כ"כ ואפי' לא היה להם אומן מעי"ט אסור (ב"י) עס"ד:

3 ג

ביד ישראל. דכיון שהיה בצער לא גילח:

4 ד

שהתירו לו ברגל. זהו דעת הרמב"ם והב"ח פסק כהרא"ש והטור דדוקא שהתירו לו קודם הרגל ולא שלמו לו ימי נדויו עד הרגל דאין נדוי שלנו פחות מז' ימים עבי"ד סי' של"ד ס"א וי"ג אבל אם לא ביקש (ס) שיתירו לו עד הרגל לא חשיב אונס:

5 ה

מי שנדר. נ"ל דבזה נראין דברי הרי"ף והרמב"ם דאעפ"י שהיה יכול להתירו לא מקרי פושע שהיה בדעתו לקיים נדרו ונזירתו:

6 ו

ממדינת הים. שלא בא בישוב עד ח"ה (ב"י רי"ו) משמע דאם היה בעי"ט במקום ישוב אסור לגלח בח"ה ונ"ל דאם היה ב' ימים או ג' ימים קודם יום טוב בישוב ובעי"ט לא היה בישוב מותר לגלח בח"ה ומיהו דוקא כשבא ממדינת הים דאז מפרסמא מלתא אבל בדרך אחר לא:

7 ז

לטייל. אבל יצא להרויח או לראות פני חבירו שרי דמקרי מצוה עססי' רמ"ח:

8 ח

קטן וכו'. דלא שייך ביה טעמא שלא יכנס למועד כשהוא מנוול דלאו בר מצוה הוא ובנ"י כתב ודוקא כשיש לו שער רב ומצטער ע"כ ודוקא לקטן מותר לגלח דצורך רגל הוא אבל לעכו"ם אסור לגלח דלא עדיף משאר מלאכות דאסור לעשותן במועד אא"כ אין לו מה יאכל עססי' תקמ"ב:

9 ט

בפרהסיא שרי. דהכל רואין שהוא קטן ואפשר דבקטן הנראה כגדול אסור לגלח בפרהסיא:

10 י

אבל שחל וכו'. עסי' תקמ"ח ס"ה ומ"ש הע"ש כאן לענין אב ואם עבי"ד ססי' ש"ץ:

11 יא

ודרכו לגלח. שהרי אין מצרפין אותו לכל דבר שבקדושה עד שיגלח (ת"ה):

12 יב

כל אדם וכו'. בילקוטי פרדס כתוב שער שבמקום הקזת דם כריבדא דכוסילתא מותר להעביר בתער בח"ה לפי שהקזת דם עיקר פיקוח נפש הוא ואפי' בשבת שרי כ"ש בח"ה עכ"ל, ומשמע דס"ל דמי שיש לו מכה שאינה פקוח נפש אסור לגלח השער כדי להניח הרטי' וצ"ל דס"ל דגילוח שפה אסור אם אינה מעכבת האכילה אבל לדידן דקי"ל דהכל שרי א"כ מכ"ש לצורך מכה וכ"מ סוף סימן תקמ"ו וסי' תקל"ו ס"ג ועיין בב"י סי' תקל"ב: