Siman 455תנ״ה
1 א

דין מים שלנו. ובו ו סעיפים:
אין לשין אלא במים שלנו בין שהם מי בורות ומעיינות בין שהם מי נהרות ושואבים אותם מבעוד יום (סמוך לבין השמשות) (ד"ע והגהות מיימוני פ"ה) או בין השמשות ואין לשין בהן עד שיעבור הלילה כולה ויכולים לשאוב יום אחד לימים הרבה ואם הזמן חם יניחם במרתף שהוא קר ואם הזמן קר יניחם באויר כי המרתף הוא חם וצריך להשכים ולהכניסם לבית קודם שיזרח השמש ואפילו ביום המעונן: הגה ואם לא הכניסם בהשכמה אם לא עמדו כ"כ עד שהוחמו אינו מזיק ויותר טוב להעמידם תחת התקרה שמא ישכח להכניסם בהשכמה (ב"י בשם א"ח) וכשמוליך המים תחת אויר הרקיע יש לכסותן (ת"ה סי' קט"ו בשם סמ"ג וסמ"ק ומהרי"ק) כשחל פסח באחד בשבת יש לשאוב המים אור י"ג דהיינו בליל ה' (מרדכי ספ"ק דפסחים) לכתחלה יש לשאוב מן הנהרות ולא מן הבארות (אשר"י ומרדכי) אבל כשהנהרות גדולות מהפשרת שלגים וגשמים טוב יותר לשאוב מן הבארות (מהרי"ו) אין לשפוך מים שלנו מכח מת או תקופה הנופלת (מרדכי פרק כל שעה והגהות מיימוני פ"ה) ומ"מ טוב לכתחלה להשים בהם ברזל גם אסור לשאוב מים ע"י עכו"ם למצות של מצוה ואף לשאר מצות ישאב ישראל (מרדכי ומהר"י ברי"ן ומהרי"ל) אם אפשר ונוהגים ליטול מים מיוחדים למצה של מצוה ונוהגין ליקח כלי חרס חדשים ואין לשנות המנהג אבל בשל עץ אין להקפיד (כל בו):

THE LAWS OF LEAVING WATER OVERNIGHT One may not knead except with water that was left overnight, whether they are waters of a pool or of a spring or whether they are waters of a river and they should be drawn while it is still day (close to the twilight period)(His own words and Haghot Maimoni perek 5) or during the twilight period. One should not knead with them until the entire night has passed. One is able to draw large quantities of water in a single day. If it is hot at the time [of drawing], they[the waters] should be placed in the wine cellar which is cooler and if it is cold at the time, they should be placed out in the open, for the wine cellar is warmer, and one must rise early and bring them into the house prior to the sun rising, even if it's a cloudy day. REMA: and [regarding] if they were not brought in early, if they didn't stand [outside] to the extent that they became warm, they are not tainted. Ideally, the water should be left standing under the ceiling in case one forgets to bring them in early (B"Y in the name of A"CH). When transporting the water under the open sky, one should cover it(T"H siman 115 in the name of SMA"G and SMA"K and MA"HA"RIK). When Pesach occurs on the first of the week, one should draw the waters on the outset of the 13th which is [solar] Thursday night (Mordechai end of the first perek of Pesachim). Initially, one should draw from the rivers and not from the wells (ASHR"Y and Mordechai). However, when the rivers are expanded from the thawing snow and rainfall, ideally one should draw from the wells (MAHA"RIV). One should not spill water left overnight because of a death or the falling of a period [tekoopha] (Mordechai perek "kol sha'ah" and Haghaot Maimony perek 5).Nevertheless, initially, its good to place iron in them [the water containers]. Also, it is forbidden for a gentile to draw the water for Mitzvah Matzos and even regarding other Matzot, a Jew should draw the water (Mordechai and MAHA"RI on RI"N and MAHA"RIL) if possible. It is customary to gather water specifically for the Matzah[s] of the Mitzvah and to take [the water in] new earthenware vessels and one should not deviate from the custom. Regarding a wooden vessel, one need not be strict (about all this)

2 ב

יש אומרים שמים המכונסין בסוסטירנ"ה מותר ללוש בהם סמוך לשאיבתן ואין להקל בדבר אם לא בשעת הדחק:

There are those who say regarding water which was brought into a "Soostirnah" that it is permitted to knead with them around the time they were drawn and one shouldn't be lenient regarding this if the situation does not require it.

3 ג

אין ללוש במים חמין אפילו לא נתחממו אלא בחמה ולא במים הגרופים מדוד גדול שנחשתו עבה ותלוי על מקום האש ומים שבתוכו פושרים אפילו כשאין האש תחתיו ואם עבר ולש בין באלו בין במים שלא לנו אסור ויש חולקים ומתירים בלש במים שלא לנו ויש אומרים דבשוגג מותר ובשעת הדחק יש לסמוך עליהם: הגה ואפי' בלא דחק יש להתיר אם עבר בשוגג ולש במים שלא לנו: (רבי' ירוחם וב"י):

One should not knead in hot water even if it was only warmed by the sun and not with water which was gathered from a large boil tank of thick copper which is suspended over a fire-place and the water within is thawed even if there is no fire underneath. If one transgressed [this] and kneaded [whether] with these waters, or waters which were not left overnight, it is forbidden. There are those who dispute this and permit kneading with water which was not left overnight and there are those who say that when used accidentally, it is permitted and where the situation requires it, one may rely on these [opinions]. REMA: and even in when not required, if one accidentally transgressed and kneaded with water which was not left overnight, one is permitted to use it.(Rabbe Yeruchem and B"Y)

4 ד

מים שלא לנו שנתבטלו חד בתרי במים שלנו לשין בהם:

[Regarding] water which was not left overnight that became dissolved, at a ratio of 1:2, in water which was left overnight, one may knead with these.

5 ה

נוהגין שלא ליתן מלח במצה ונכון הדבר: ואפי' בדיעבד יש לאסור (מרדכי וד"ע):

It is customary to not place salt in the Matzah and this is the proper thing and even subsequently one should forbid it (Mordechai and also his own words)

6 ו

לש המצ' בקצח ושומשמין ובמיני תבלין כשר' כיון שיש בה טעם מצה ומ"מ אין ליתן בה תבלין לפי שהוא חד ומחמם העיסה: הגה ופלפלין אפי' בדיעבד אסור וכן אם נפל בה סיד (מהרי"ב):

[Regarding] kneading with caraway, sesame and other types of seasonings, it's kosher [for the Mitzvah] since there is the taste of Matzah. Nevertheless, one shouldn't place in seasonings, as they are focused [spicy] and will heat the dough REMA: and if pepper [was added], even subsequently it is forbidden and similarly, if Lime Plaster fell in (MAHA"RIBv).