Siman 338של״ח
1 א

דברים האסורים בשבת משום השמעת קול. ובו ח"ס:
השמעת קול בכלי שיר אסור אבל להקיש על הדלת וכיוצא בזה כשאינו דרך שיר מותר: הגה וכן אם לא עביד מעשה שרי ולכן אלו שקורין לחבריהם ומצפצפים בפיהם כמו צפור מותר לעשותו בשבת (הגהות אלפסי) ואסור להכות בשבת על הדלת בטבעת הקבוע בדלת אע"פ שאינו מכוין לשיר מ"מ הואיל והכלי מיוחד לכך אסור ולכן אסור לשמש להכות על הדלת לקרוא לבית הכנסת ע"י הכלי המיוחד לכך אלא מכה בידו על הדלת. (אגור וב"י בשם פסקי תוספות דעירובין):

Producing noise from an instrument is forbidden, but knocking on the door or other things that are not musical are allowed. Rem"a: Similarly, if you do no action, it is allowed. Therefore, those who call their friends by making their mouths sound like birds are permitted to do such on Shabbat (Hagahot Alfasi). It is forbidden to bang on the door with the ring attached to the door, even though one has no musical intentions, because in any event, the ring is made especially for that purpose, and it is forbidden. Therefore, it is forbidden for the sexton to bang on the door to call the synagogue using a tool. Rather, he should bang with his hand (the Agur and Beit Yosef in the name of Piskei Tosafot in Eruvin).

2 ב

יש מתירים לומר לעכו"ם לנגן בכלי שיר בחופות: הגה ואפי' לומר לעכו"ם לתקן הכלי שיר שרי משום כבוד חתן וכלה אבל בלא"ה אסור (מרדכי פרק משילין) ומיהו בזמן הזה נהגו להקל מטעם שיתבאר בסי' שאחר זה לענין טפוח ורקוד:

There are some who permit telling a non-Jew to play an instrument at weddings. Rem"a: Even telling a non-Jew to fix the instrument is allowed because of the honor accorded to the groom and bride, but in other situations, this is forbidden (Mordechai in Perek Mashilin). However, in our times, we tend to be lenient with respect to clapping and dancing for a reason that will be explained in the next chapter

3 ג

זוג המקשקש לשעות עשוי ע"י משקולת מותר לערכו ולהכינו מבעוד יום כדי שילך ויקשקש כל השבת:

On Friday, it is permitted to hang a clock that will ring on Shabbat.

4 ד

המשמר פירותיו וזרעיו מפני חיה ועוף לא יספוק כף אל כף ולא יטפח כפיו על ירכו ולא ירקד להבריחם גזירה שמא יטול צרור ויזרוק להם:

Someone defending his fruits or seeds from an animal or bird should not clap his hands together, nor should he slap his hands on his thighs, nor should he dance to chase the animals away. This is a rabbinic decree lest he pick up dirt and throw it at them.

5 ה

אין שוחקים באגוזים ולא בתפוחים וכיוצא בהם משום אשוויי גומות: הגה ודוקא על גבי קרקע אבל על גבי שלחן שרי דליכא למגזר שם משום גומות (רבינו ירוחם) מותר לשחוק בעצמות שקורין טשי"ך אע"פ שמשמיעים קול הואיל ואינן מתכוונין לשיר (הגהות אלפסי סוף עירובין) וכל זה בשוחק דרך צחוק בעלמא (ב"י) אבל בשוחק כדי להרויח אסור אפי' שוחק בתם ובחסר דהוי כמקח וממכר (אגור וב"י ורמב"ם פכ"ג) ומ"מ אין למחות בנשים וקטנים דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהו מזידין [תוס' וסמ"ג והגהת מיימוני פכ"א] ולשחוק בכדור ע"ל סי' ש"ח סעיף מ"ה:

We do not play with nuts or apples because it might lead to filling in crevices. Rem"a: This is only true on the ground, but it is allowed on a table, because there is no reason to decree against it because of crevices (Rabbeinu Yerucham Part 7). One is permitted to play with bones called "tshich" even though they make noise, because they are not for musical purposes (Hagahot Alfasi at the end of Eruvin). This is all for playing just for fun, but when it is for a profit, it is forbidden; even if it is a game [where one player holds an unknown amount of objects in his hand and the other player guesses whether it is] even or odd, it resembles commerce (Agur and Beit Yosef and Ramba"m Chapter 23). In any event, we shouldn't stop the women and children from doing such, because it is better that they sin by mistake than on purpose (Tosafot and Sma"g and Hagahot Maimoni Chapter 21). Regarding playing with a ball, see above Chapter 308 Paragraph 45.

6 ו

אסור לשאוב מים בגלגל גזירה שמא ימלא לגנתו וחורבתו או למשרה של פשתן לפיכך אם לא היה שם לא גינה ולא חורבה ולא בריכה לשרות בה פשתן מותר ויש אומרים שלא אסרו אלא בגלגל גדול שמוציא מים הרבה ביחד בלא טורח והם גלגלים הקבועים בהם דליים הרבה סביב אבל גלגלים שלנו שאין ממלאים בהם אלא מעט מותר דליכא למיחש למידי:

It is forbidden to draw water using a wheel. This is a rabbinc decree lest one come to water his garden or his ruins or uses it to soak flax. Therefore, if he has neither a garden, nor a ruin, nor a pool to soak flax, it is permitted. There are those who limit the prohibition to a big wheel that draws a lot of water without much effort. These are fixed wheels with many buckets around them. However, our wheels that only draw a bit are permitted, because there is no reason to worry.

7 ז

מי שיש לו פירות בראש הגג ורואה מטר שבא אסור לשלשלם בשבת דרך ארובה שבגג אבל מותר לכסותן ואפי' לבנים שהם מוקצים מותר לכסותן מפני הדלף:

If someone has fruit on his roof and sees that rain is coming, he is forbidden to let them down on Shabbat through a trap door in the roof. However, he is permitted to cover them. Even white fruits that are muktzah are permitted to be covered from the drippings.

8 ח

מותר ליתן כלי תחת הדלף בשבת ואם נתמלא שופכו ומחזירו למקומו והוא שיהא הדלף ראוי לרחיצה אבל אם אינו ראוי אסור משום שאין עושין גרף של רעי לכתחלה ואם נתן כלי תחת דלף שאינו ראוי לרחיצה מותר לטלטלו במים המאוסים שבו :

One is permitted to put a dish under leaks on Shabbat. If it fills up, he can pour it out and return it to its place. This is assuming that it would be possible to use the drippings for bathing. If it is not, this is forbidden because we do not make a chamber pot a priori. However, if he put a dish under drippings that are not fitting for bathing, he is permitted to carry it with the disgusting water inside.