Siman 336של״ו
1 א

אם מותר לילך על גבי העשבים וכן באילן. ובו י"ג סעיפים:
אין עולין באילן בין לח בין יבש ואין נתלים בו ואין משתמשין במחובר לקרקע כלל גזירה שמא יעלה ויתלוש עלה באילן בשבת בשוגג מותר לירד במזיד אסור לירד ואם עלה מבעוד יום בכל גוונא מותר לירד משחשיכה ויש אומרים דהני מילי כשהיה דעתו לירד מבעוד יום אבל לא היה דעתו לירד מבעוד יום לא ירד משחשיכה כיון שהיה דעתו לישב שם באיסור: הגה ודוקא אדם שעלה שם אבל אם הניח שם חפץ מבעוד יום אסור ליטלו משם בשבת (המגיד פרק כ"א) וכל זה באילן וכיוצא בו אבל קנים הרכים כירק מותר להשתמש בהם אע"פ שמחוברים בקרקע דאין אסור להשתמש בירק (הגהות אשירי פרק בכל מערבין בשם א"ז וב"י):

1. If It Is Permissible to Walk on Grass or Climb a Tree, 13 Seifim: We do not climb a tree, whether it is wet or dry, nor do we hang from it, nor do we use anything attached to the ground. This is a rabbinic decree lest one come to climb the tree and pick something from it. If someone climbed a tree on Shabbat by mistake, he is permitted to descend. If he did it on purpose, he is not allowed to descend. If he climbed the tree when it was still day on Friday, he is always allowed to descend after it gets dark. There are some who say that this only applies when it was his intention to descend while it was still day, but if it was not his intention to descend while it was still day, he should not descend when it gets dark, as he intended to sit in a forbidden place. Rem"a: This only applies to a person who ascended the tree, but if he left an object there while it is still day, it is forbidden for him to remove it from there on Shabbat (Magaid Chapter 21). All of this applies to a tree or the like, but one is permitted to use reeds that are soft like an herb, even if they are connected to the ground, because there is no prohibition against using herbs (Hagahot Oshr"i Perk Bechol Me'arvin in the name of the Or Zarua and Beit Yosef).

2 ב

שרשי אילן הגבוהים מן הארץ ג' טפחים אסור להשתמש בהם פחות מכאן מותר להשתמש בהם דכקרקע חשיבי ואם באים מלמעלה ויורדים למטה במקום שגבוהים שלשה אסורים ובמקום שאין גבוהים שלשה מותרים היו גבוהים שלשה וחלל תחתיהם אע"פ שמצד אחד אין חלל תחתיהם והרי הן שוים לארץ אסור לישב אפי' על צד השוה לארץ:

2. If a tree's roots are three tefachim above the ground, it is forbidden to use them. If they are less than that height, one is permitted to use them, because they are considered as if they were ground. If they slope downwards, they are forbidden where they are taller than three and permitted where they are shorter than three. If they are three [tefachim] tall with empty space below them, even though on one side of them there isn't empty space and they are level with the ground, it is forbidden to sit even on the side that is level with the ground.

3 ג

מותר לילך על גבי עשבים בין לחים בין יבשים כיון שאינו מתכוין לתלוש אבל האוכלים בגנות אסורים ליטול ידיהם על העשבים שמשקים אותם אע"פ שאינם מכוונים פסיק רישיה הוא אבל מותר להטיל בהם מי רגלים או שאר משקים שאינם מצמיחין: הגה ולכן טוב להחמיר שלא לאכול בגנות אם ישתמש שם מים דבקושי יש ליזהר שלא יפלו שם מים (ב"י בשם סה"ת):

3. One is permitted to walk on grass, whether it is dry or wet, because he does not intend to uproot it. However, those who eat in the garden are forbidden to wash their hands over the garden, because they water the plants. Even though this is not their intention, it is an unavoidable consequence ("psik reisha") of their action. However, it is permitted to urinate on them or to dispense other liquids that do not make the plants grow. Rem"a: Therefore, it is a good idea to be stringent and to not eat in a garden if one is using water, because it is difficult to be careful not to spill some water there (Beit Yosef in the name of Sefer HaTrumah).

4 ד

יש ליזהר מלהשליך זרעים במקום ירידת גשמים שסופן להצמיח ואם ישליך לתרנגולים לא ישליך אלא כשיעור שיאכלו בו ביום או ליומים ואם הוא במקום דריסת רגלי אדם מותר שאין סופו לצמוח:

4. One should be careful to not throw seeds in a place where it rains, as they will eventually grow. If one throws seeds to chickens, he should only through the amount that they will eat in one or two days. If he is in a place where people walk a lot, it is permitted, because the seeds will not grow.

5 ה

עשבים שעלו על אוזן הכלי מלחות הכלי חשובים כמחוברים לקרקע והתולשן חייב:

5. Vegetation that grows on the spout of the pitcher from the moistness of the pitcher is considered as if it were attached to the ground, and he who picks it off is liable.

6 ו

עשבים שתחבן בעפר מבעוד יום כדי שיהיו לחים מותר לאחוז בעלי' ולהוציאן והו' שלא השרישו וגם צריך שאינו רוצ' בהשרשתן אבל אם נתכוין לזריע' אסו':

6. If vegetation is inserted into dirt while it is still day on Friday so that it will be wet, it is permitted to grab the leaves and pull it out, as long as it has not taken root. It also must be the case that he didn't want it to take root. However, if he intended to plant it, this is forbidden.

7 ז

אסור לתלוש אפילו מעציץ שאינו נקוב:

7. It's forbidden to uproot plants even from a flowerpot that is not perforated.

8 ח

עציץ (פי' חצי כד שזורעין שם עשבים. ערוך) אפילו אינו נקוב יש ליזהר מליטלו מעל גבי קרקע ולהניחו על גבי יתדות או איפכא בין שהוא של עץ בין של חרס: הגה יחור של אילן שנפשח מערב שבת מן האילן ובו פירות מותר לתלוש הפירות ממנו בשבת (רבינו ירוחם ני"ב ח' ב' חולין דף קכ"ד):

8. With a flowerpot (meaning a half jar in which vegetation is planted (The Arukh)), even one that is not perforated, one must be careful to not carry it from the ground to pegs or the opposite, whether it is wooden or clay. Rem"a: If a tree branch fell from a tree on Friday and it has fruit, it is permitted to pick the fruit from it on Shabbat (Rabbeinu Yerucham Path 12 Part 2).

9 ט

צנור המקלח מים מן הגג שעלו בו קשים ועשבים שסותמים ומעכבים קילוחו ומימיו יוצאים ומתפשטים בגג ודולפים לבית ממעכן ברגליו בצנעה דכיון דמתקן על ידי שינוי הוא שאינו עושה אלא ברגליו במקום פסידא לא גזרו רבנן:

9. If a pipe on the roof that emits water becomes filled with straw and plants that block it and stop its flow and the water is spreading around the roof and leaking into the house, it is permissible to crush the plants with your foot quietly. Because he is fixing it slightly differently, just using his feet, in the case of loss, the rabbis did not decree against this.

10 י

הדס מחובר מותר להריח בו אבל אתרוג ותפוח וכל דבר הראוי לאכילה אסור להריח בו במחובר שמא יקוץ אותו לאכלו:

10. It is permissible to smell myrtle that is in the ground, but it is forbidden to smell a citron or an apple or any other edible thing when it is connected to the tree/ground, lest one be tempted to eat it.

11 יא

השורה חטים ושעורים וכיוצא בהם במים ה"ז תולדות זורע וחייב בכל שהוא: הגה ומותר להעמיד ענפי אילנות במים בשבת ובלבד שלא יהיו בהם פרחים ושושנים שהם נפתחים מלחלוחית המים (מהרי"ל ועיין לקמן סימן תרנ"ד):

11. Soaking wheat or barley or similar things in water is a subset of the prohibited labor of planting, and one who does this is liable for any quantity. Rem"a: One is permitted to put tree branches in water on Shabbat as long as they have no flowers on them, because flowers develop in the water (Mahari"l), and see below Chapter 654.

12 יב

תאנים שיבשו באיביהן וכן אילן שיבשו פירותיו בו התולש מהם בשבת חייב אע"פ שהם כעקורים לענין טומאה:

12. If there are figs that have dried out on the tree or other fruit that have dried out on the tree, one who picks them on Shabbat is liable even though they are treated as if they are uprooted for matters of impurity.

13 יג

אסור להשתמש בצדדי האילן אבל בצדי צדדין מותר לפיכך אסור לסמוך הסולם לצידי האילן דכי סליק ביה משתמש בצדדין אבל אם יש יתד תקועה בצדי האילן מותר לסמוך סולם עליו דהוי ליה יתד צדדין וסולם צידי צדדין ואם נעץ בו יתד ותולה בו כלכלה היתד נקרא צדדין והכלכלה כצדי צדדין: הגה ומותר ליגע באילן ובלבד שלא ינידנו (ב"י בשם אורחות חיים) בור עמוק אפי' מאה אמה מותר לירד ולעלות ומטפס ויורד ומטפס ועולה ולא חיישינן שמא יעקור קרקע בירידתו ועלייתו: (טור):

13. It is forbidden to use the sides of a tree, but it is permitted to use the sides of things on the sides of a tree. Therefore, it is forbidden to lean a ladder on a tree, because if the ladder moves, you'll be using the sides of the tree. However, if there is a peg stuck in the side of the tree, it is permitted to lean a ladder on it, because the peg is on the side of the tree, but the ladder is on the side of something on the side of the tree. If one sticks a peg in and hangs a basket on the peg, the peg is on the side of the tree and the basket is on the side of something on the side of the tree. Rem"a: One is permitted to touch a tree as long as he does not shake it (Beit Yosef in the name of Orchot Chaim). It is permitted to descend and ascend a pit of even 100 amot, climbing down and climbing up. We do not worry that he will uproot land while ascending and descending (Tur).