Siman 299רצ״ט
1 א

שלא לאכול ולא לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל ובו י סעיפים:
אסור לאכול שום דבר או אפי' לשתות יין או שאר משקין חוץ ממים משתחשך עד שיבדיל אבל אם היה יושב ואוכל מבע"י וחשכה לו אין צריך להפסיק [אפילו משתייה ב"י] ואם היה יושב ושותה וחשכה לו צריך להפסיק ויש אומרים דהני מילי בספק חשיכה אבל בודאי חשיכה אפילו היה יושב ואוכל פורס מפה ומבדיל וגומר סעודתו: הגה והמנהג פשוט כסברא הראשונה:

1. To Neither Eat, Drink, Nor Perform Any Work Before Reciting Havdalah, 10 Seifim: It is forbidden to eat anything, or even to drink wine or other drinks besides water, from the time it gets dark until one makes Havdalah. However, if one was sitting and eating while it is still day and he forgot, he does not have to stop [even from drinking. Beis Yosef]. If one was sitting and drinking and he forgot, he must stop. And there are those who say, that this is the rule if one is in doubt if one forgot; but if one certainly forgot - even if one was sitting and eating a slice by mouth and then says Havdalah he may finish his meal. RAMA: The simple custom is like the first opinion.

2 ב

היו שותים ואמרו בואו ונבדיל אם רצו לחזור ולשתות קודם הבדלה אינם צריכים לחזור ולברך ויש מי שחולק בדבר:

2. If one was drinking, and said 'let us go and make havdalah', then changed his mind and drank before havdalah, one need not go back and bless again. And there is one who disagrees on this.

3 ג

כשמפסיק להבדיל אינו צריך לברך בפה"ג על כוס של הבדלה וי"א שצריך:

3. When a person makes an interruption when drinking in order to recite Havdalah, he does not have to say Boreh Pri HaGafen over the havdalah cup. And there are those who say he must.

4 ד

כשהיה אוכל וחשכה שאמרנו שאינו צריך להפסיק גומר סעודתו ומברך בהמ"ז על הכוס ואח"כ מבדיל עליו ואם יש לו שני כוסות מברך בהמ"ז על אחד ומבדיל על אחר:

4. When a person was eating and forgot that we said that he does not have to stop, he finishes his meal and says Birkat HaMazon over the cup and afterwards says havdalah over it. If he has two cups, he says Birkat HaMazon over one and havdalah over the other.

5 ה

טעה ואכל קודם שהבדיל יכול להבדיל אח"כ:

5. If one erred and ate something before making havdalah he can say havdalah afterwards.

6 ו

שכח ולא הבדיל במוצאי שבת מבדיל עד סוף יום ג' וי"א שאינו מבדיל אלא כל יום ראשון ולא יותר ודוקא בפה"ג ומבדיל בין קודש לחול אבל על נר ובשמים אינו מברך אלא במוצאי שבת ויש מי שאומר דהא דקי"ל טעם מבדיל ה"מ היכא דהבדיל בליל מו"ש אבל אם לא הבדיל בלילה כיון שטעם שוב אינו מבדיל: הגה והעיקר כסברא הראשונה ומי שמתענה ג' ימים וג' לילות ישמע הבדלה מאחרים ואם אין אחרים אצלו יכול להבדיל בשבת מבעוד יום ולשתות ולקבל אח"כ התענית עליו. [ת"ה סי' קנ"ט] עיין סי' תקנ"ג:

6. If one forgot and did not make havdalah on Saturday night can make havdalah until the end of Tuesday. There are those who say that we do not make havdalah except for all day Sunday and no further. And specifically Boreh Pri HaGafen, and מבדיל בין קודש לחול. However, over a candle and spices we do not make a blessing except on Saturday night. There is one who says that this reason, which we fulfill, applies only to havdalah at night on Saturday night. However if one does not make havdalah at night because of this reason, it is not havdalah. RAMA: The essence is like the first opinion. And one who fasts three days and three nights hears havdalah from others. And if there are no others near him, he can make havdalah in Shabbat during the day, then drink and then afterwards accept the fast upon him. See Siman 553.

7 ז

המבדיל על יין על שלחנו אפילו הבדיל קודם שנטל ידיו פוטר היין שבתוך המזון שאין צריך לברך עליו וי"א דלא פטור אלא א"כ נטל ידיו קודם שהבדיל: הגה ואם הבדיל תחלה צריך לברך אחריו ברכת מעין שלש: [תוספות ומרדכי פרק כיצד מברכין]:

7. One who makes havdalah over wine at his table, even if he made havdalah prior to washing his hands, the wine involved in the meal is exempt and need not have a blessing recited over it. And there are those who say that it is not exempt unless he washed his hands prior to making havdalah. RAMA: And if one made havdalah first one must afterwards say ברכת מעין שלש. (the afterblessing al Hagefen, etc). [Tosefos; Mordechai]

8 ח

כשפוטר יין שבתוך המזון שאין צריך לברך עליו גם א"צ לברך ברכה אחרונה על כוס של הבדלה ואם אין לו אלא כוס אחד וסבור שיביאו לו יין יותר והבדיל על אותו כוס ואח"כ לא הביאו לו יותר ובירך בהמ"ז בלא כוס יש מי שאומר שצריך לברך ברכה אחרונה על כוס של הבדלה:

8. When wine used for a meal is exempted and a blessing is not required to be made over it, it is also not required to say the after blessing over the havdalah cup. And if he has only one cup and he thinks that more wine should be brought to him and he says havdalah over it, and then after wards they do not in fact bring him more wine, and then he says Birkat HaMazon without a cup, there is one who says that one must make the after blessing over the havdalah cup.

9 ט

אם רוצה לסעוד תיכף להבדלה צריך ליזהר שלא יביא לחם לשלחן קודם הבדלה ואם הביא פורס עליו מפה ומכסנו לפי שהוא מוקדם בפסוק וצריך להקדימו אם לא יכסנו:

9. One who desires to partake of a meal immediately after Havdalah should be careful not to bring bread to the table before he recites Havdalah. If it was brought, he must cover it because it is early in the verse, and he must proceed as if it was not brought.

10 י

אסור לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל ואם הבדיל בתפלה מותר אע"פ שעדיין לא הבדיל על הכוס ואם צריך לעשות מלאכה קודם שהבדיל בתפלה אומר המבדיל בין [הקודש ובין החול] בלא ברכה ועושה מלאכה: הגה וכן נשים שאינם מבדילין בתפלה יש ללמדם שיאמרו המבדיל בין קודש לחול קודם שיעשו מלאכה [כל בו] וי"א דכל זה במלאכה גמורה כגון כותב ואורג אבל הדלקת הנר בעלמא או הוצאה מרשות לרשות אין צריך לזה [רי"ו ני"ב תי"ט] ומזה נתפשט המנהג להקל שמדליקים נרות מיד שאמר הקהל ברכו אבל העיקר כסברא ראשונה וי"א לדלות מים בכל מוצאי שבת כי בארה של מרים סובב כל מוצאי שבת כל הבארות ומי שפוגע בו וישתה ממנו יתרפא מכל תחלואיו [כל בו] ולא ראיתי למנהג זה וע"ל סי רס"ג מי שמוסיף מחול על הקודש אם מותר לומר לאחר שהבדיל לעשות לו מלאכה:

10. It is forbidden to do any work before havdalah. And if he said havdalah in the prayer it is permitted even though he has not yet made havdalah over the cup. And if one needs to do work prior to saying havdalah in the prayer, he says 'Hamavdil' without a blessing (i.e. without G-d's Name) and then he may do work. RAMA: And likewise women who do not recite the Evening Service and [thus] do not recite Havdalah in the Evening Service on Saturday night, should be instructed to recite Baruch HaMavdil bein kodesh lechol before they perform a labor [forbidden on Shabbos when they have not yet heard] Havdalah recited over a cup [of wine]. [Kol Bo]. There are those who say that all this is regarding a labor that would be forbidden on Shabbat, such as writing or weaving. But lighting a lamp or going from domain to domain does not qualify for this rule. And from this there is a widespread custom to be lenient to light lamps immediately after the congregation says 'Barchu', but the essence is like the first opinion. And there are those who say to draw water from wells or natural springs every Saturday night, because the well of Miriam passes through all the wells and natural springs every Saturday night. And one who touches it and drinks from it will be healed from all his afflictions [Kol Bo]. And I did not see (anything) about this custom. And see above Siman 263, that he who adds from the profane to the holy whether it is permitted to say to him after he has made havdalah to do work for him.