Siman 27כ״ז
1 א

מקום הנחתן ואופן הנחתן. ובו יא סעיפים:
מקום הנחתן של יד בזרוע שמאל בבשר התופח שבעצם שבין הקובד"ו ובית השחי ויטה התפלה מעט לצד הגוף בענין שכשיכוף זרועו למטה יהיו כנגד לבו ונמצא מקיים והיו הדברים האלה על לבבך: הגה וצריך להניח בראש העצם הסמוך לקובד"ו אבל לא בחצי העצם הסמוך לשחי [סמ"ק] [גידם שאין לו יד רק זרוע יניח בלא ברכה] [תוספות פ' הקומץ כתבו דגידם חייב ובא"ז כתב דפטור]:

The proper location of the [tefillin] of the hand (the Shel Yad) is the left arm on the bicep that is on the bone between the elbow and the armpit, and the tefillin should be tilted towards the side of the body in a manner when he bends his arm downward, it will be opposite his heart, thereby fulfilling the words "And it should be that these words should be on your heart." Rema: It is necessary to place the tefillin at the top of the bone closer to the elbow, but not in the middle of the bone close to the armpit (SM"K). An amputee that does not have a hand, but only an arm, should put on [tefillin] without a blessing (Tosfot chapter Hakometz writes that an amputee is obligated and in the Or Zaruah it's written that he's exempt).

2 ב

המנהג הנכון שיהא היו"ד של קשר תפלה של יד לצד הלב והתפלה עליו לצד חוץ. יש ליזהר שלא תזוז יוד של הקשר מהתפלה:

The right custom is that the "yud" of the Shel yad knot is pointed to the heart, whereaas the Tefillin faces the outer side. Some are careful not to move the "yud" knot from the Tefillin.

3 ג

המנהג הנכון לתקן שהמעברתא שבה הרצוע' עוברת תהא מונחת לצד הכתף והקציצה לצד היד:

The correct custom is to affix the ma'abarta, [the part] that the strap passes through it (that sticks out in the back of the tefillin), so that it rests on the side [of the arm toward] the shoulder, and the box [should be toward] to the side of the hand.

4 ד

לא יהא דבר חוצץ בין תפילין לבשרו לא שנא של יד לא שנא של ראש: הגה ודוקא בתפילין אבל ברצעות אין להקפיד: [רשב"א בתשו' סי' תתכ"ז]:

One should not have any object blocking the tefillin and skin, whether it is the shel yad or shel rosh. Rama: This is referring to Tefillin but with straps we are not careful.

5 ה

אדם שהוא עלול לנזילות ואם יצטרך להניח תפלה של ראש על בשרו לא יניחם כלל יש להתיר לו להניח תפלה של ראש על הכובע דק הסמוך לראש ויכסם מפני הרואים: הגה והמניחים בדרך זה לא יברך על של ראש רק יברך על של יד להניח [לדעת רשב"א]:

A man that has alul l'n'zilut (a certain condition where it's damaging if one uncovers their head), and if he wanted to place the tefillin of the head on his flesh he wouldn't be able to place them at all, there are those that permit him to place the tefillin of the head on a thin hat that's near his head and cover [the tefillin] because of onlookers. Rema: And one who places in this way does not make a blessing on the [tefillin] of the head, he only makes a blessing on the [tefillin] of the hand [the blessing of] to place (according to the opinion of the Rashba).

6 ו

ואיטר יד ימינו אם עושה כל מלאכתו בשמאלו מניח בשמאלו שהוא ימין של כל אדם ואם שולט בשתי ידיו מניח בשמאל כל אדם ואם כותב בימינו ושאר כל מעשיו עוש' בשמאלו או כותב בשמאל ושא' כל מעשיו עושה בימין י"א שיניח תפילין ביד שתש כח דבעינן יד כהה וי"א שהיד שכותב בה היא חשיבה ימין לענין זה ומניח תפילין ביד שכנגדה: הגה [הכי נהוג]:

A lefty who does all his work with his left hand puts his Tefillin on his "left hand" which is the right hand of all people. And if he uses both hands, he places them on the left of all people. If he writes with his right hand and does all otherr work with his right hand, there are those who say to put the Tefillin on his weaker hand because we "need the weaker hand." And there are those that say that the hand with which he writes is considered the right hand for this and he puts his Tefillin on the other hand.

7 ז

אע"פ שיש לאדם מכה במקום הנחת תפילין יניח תפילין כי מקום יש בזרוע להניח שתי תפילין כי העצם הסמוך לבית השחי מחציו עד הקובד"ו היא מקום הנחת תפילין:

Even though a man has a wound in the place where the tefillin rests, he [still] puts on tefillin because there is space on the arm to place two [boxes] of tefillin, because from the middle of the bone that's close to the armpit until the elbow, [that entire area] is the place to put on tefillin.

8 ח

אורך רצועה של יד כדי שתקיף את הזרוע ויקשור ממנה הקשר ותמתח על אצבע אמצעית ויכרוך ממנה על אצבעו שלשה כריכות ויקשור ונוהגים העולם לכרוך על הזרוע ששה או שבעה כריכות: הגה ואין לכרוך הרצועה על התיתורא כדי לחזקה על היד (מהרי"ל):

The length of the strap on the tefillin of the hand [needs to be enough] in order to encircle the arm, and tie a knot from it, and stretch it over the middle finger, and wrap it around his finger three times, and tie it. And the global custom is to wrap it around the arm six or seven times. Rema: And one does not wrap the strap on the titura (the base of the tefillin under the box) in order to secure [the tefillin] (Maharil).

9 ט

מקום הנחת תפלה של ראש מהתחלת עיקרי השער ממצחו עד סוף המקו' שמוחו של תינוק רופס:

The correct placement of the shel rosh is from the hairline by the forehead until the end of the soft spot of a baby’s head.

10 י

צריך שיהיה הקשר מאחורי הראש למעלה בעורף צריך לכוין הקציצה שתהא באמצע כדי שתהא כנגד בין העינים וגם הקשר יהיה באמצע העורף ולא יטה לכאן או לכאן וצריך שיהא המקו' שבקשר שנראה כעין דל"ת לצד חוץ: הגה וה"ה בקשר של יד צריך ליזהר שלא יתהפך [מרדכי דף צ"ו]:

The knot must be behind the head above the oref. Additionally, the ketzitza must be aligned in the middle of one’s head so that it could be “between his eyes.” The knot should also be aligned in the middle of the back of one’s head and should not be pushed to one side or the other. The visible part of the knot should appear like a daled. One must also be careful that the knot of the shel yad should not turn around.

11 יא

צריך שיהיה השחור שברצועות לצד חוץ ולא יתהפכו בין בשל יד בין של ראש ישלשל הרצועות שיהיו תלוים לפניו ויגיעו עד הטבור או למעלה ממנו מעט רוחב הרצועות של יד ושל ראש כאורך שעורה לפחות. אם פיחת משיעור אורך הרצועות ורחבן אם אינו מוצא אחרות מניחן כמות שהן עד שימצא אחרות כשיעור תפילין של ראש. טוב להיותם גלוים ונראים אבל תלמיד בפני רבו אין דרך ארץ לגלות תפילין בפניו: הגה ובשל יד אין להקפיד אם הם גלוים או מכוסים [מרדכי שם] ונראה לי דעכשיו שאין מניחים אלא בזמן קריאת שמע ותפלה אפי' תלמיד בפני רבו יכול לגלות אף בשל ראש וכן המנהג שלא ליזהר: [דברי עצמו]:

The black side of the retzuos must face outwards. This applies to the shel yad and shel rosh. The retzuos of the shel rosh should hang in front and should reach at least one’s navel or a little above. The width of the retzua is the length of a barley kernel. If the retzua is too short or too narrow one should nevertheless wear them until he can obtain valid retzuos. The shel rosh should be visible but it is disrespectful for a student to allow his shel rosh to be visible to his rebbi. There is no preference whether the shel yad is visible or covered. It appears to me that nowadays since we wear tefillin only during davening a student may uncover his shel rosh before his rebbi and that is the custom.