Siman 203ר״ג
1 א

דיני ברכת פירות הארץ ובו ח סעיפים:
על פירות הארץ מברך בפה"א:

2 ב

על תותים הגדלים בסנה בורא פרי האדמה: הגה דלא מקרי עץ אלא שמוציא עליו מעצו אבל מה שמוציא עליו משרשיו לא מקרי עץ והני כיון דכלה עציו לגמרי בחורף והדר פרח משרשיו מברכים עליו בורא פרי האדמה: [טור ומרדכי בשם תשובת הגאונים]:

3 ג

על המאיזי"ש בורא פרי האדמה:

4 ד

על פירות שמוציאין אילני סרק שהכל:

5 ה

בני אסא אע"ג דבשלן והויין כפירות אינו מברך אלא שהכל:

6 ו

על זנגביל שמרקחים אותו כשהוא רטוב בפה"א ונראה דה"ה אם מרקחים אותו יבש כיון שע"י כך הוא ראוי לאכילה הזנגביל עיקר ומברך עליו בורא פרי האדמה:

7 ז

בשמים שחוקים ומעורבים עם סוקר הבשמים עיקר ומברך עליהם כדין ברכת אותן בשמים:

8 ח

צנון מברך עליו בפה"א: