Siman 5 ה׳
1 א

דין פצוע דכא וכרות שפכה ובו יד סעיפים:
פצוע דכא וכרות שפכה אסורים לישא ישראלית ומותרים בגיורת ומשוחררת ואפילו כהן שהוא פצוע דכא מותר לישא גיורת ומשוחררת לפי שאינו בקדושתו ואפילו נתינה או אחד מהספקות מותרת לו הואיל ופצוע דכא אסור לבא בקהל לא גזרו על הנתינים ולא על הספיקות אבל אסור בממזרת ודאית שהרי אסורה מן התורה ויש מתירים אפי' בממזרת (טור והראב"ד והרשב"א):

A petzua daka and a krus shafcha are prohibited to marry a jewess, and permitted with a convertess and a freedwoman. And even a priest who is a petzua daka is permitted to marry a convertess and a freedwoman, since he is not in his sanctity. And even a nesina or one of the questionables are permitted to him; since a petzua daka is forbidden to enter the congregation, they did not decree on him regarding nesin's nor regarding questionables. However, he is forbidden in an unquestionable bastardess, for behold she is forbidden from the Torah. And some permit even a bastardess. (Tur, and Raavad, and Rashba)

2 ב

איזהו פצוע דכא כל שנפצעו הביצים שלו וכרות שפכה כל שנכרת הגיד שלו ובג' אברים אפשר שיפסל הזכר בגיד בביצים ובשבילים שבהם נתבשל שכבת זרע והם הנקראים חוטי ביצים וכיון שנפצע אחד משלשה איברים אלו או נכרת או נידך הרי זה פסול כיצד נפצע הגיד או נידך או שנכרתה העטרה או למעלה מהעטרה פסול ואם נכרת מראש העטרה ונשתייר ממנה אפי' כחוט השערה מוקף לכל הגיד כשר:

What is a petzua daka? Someone whose testicles are wounded. And a krus shofchoh, all that his penis is severed. And with three limbs it is possible that a male will become invalid: in the penis, and in the testicles, and in the paths within which the semen is prepared and they are what is called cords [of the] testicles. And when one of these three limbs is wounded or severed or crushed, behold he is invalid. For example, if the penis is wounded or crushed, or the glans is severed or above the glans [is severed], [he is] invalid. And if there is severed from the glans and there is left even as much as a hair's breadth encompassing the entire penis, [he is] kosher.

3 ג

נחתך מהגיד למעלה מעטרה בשפוע כקולמוס כשר כמרזב שניטל חללו של גיד ונשארו הדפנות לרש"י והרא"ש פסול להרמב"ם כשר:

If someone cut from the tendon above from the crown in the shap of a kulmus, it is kosher. Like a marzev, that took the vacant [part of] of the tendon and left the left side, [if cut so] [according to] Rashi and the Rosh, pasul. [According to] the Rambam, kosher.

4 ד

ניקב למטה מהעטרה כשר ניקבה עטרה עצמה אם כשיראה קרי תצא שכבת זרע מהנקב פסול ואם נסתם הנקב חזר להכשירו:

[If] it was pierced below the glans, [he is] kosher. If the glans itself was pierced, if when he ejaculates the semen leaks from the hole, he is invalid. And if the hole becomes sealed, he returns to his kosher status.

5 ה

ניקב למטה מעטרה בענין שכנגדו למעלה בתוך העטרה פסול שהעטרה כולה מעכבת:

[If] it was pierced below the glans in a way that opposite it, above, is inside the glans, [he is] invalid; for the entire glans is principal.

6 ו

נסתם שביל שכבת זרע וחזר לראות שכבת זרע בשביל שמשתין בו הרי זה פסול:

(If) the vas deferens is blocked and returns to being unblocked and afterwards he sees semen when urinating, he is invalid.

7 ז

נכרתו הביצים או אחת מהם או שנפצעה אחת מהם או שנידוכה אחת מהן או שחסרה או שניקבה (נקב מפולש) (ב"י בשם נ"י בשם תוס' פ' הערל) הרי זה פסול: הגה וכן עיקר ודלא כיש מתירים בעל ביצה אחת אם היתה אותה שנטלה שלימה כשנטלה ונשארה של ימין (היא סברת ר"ת) אמנם ראיתי מקילין כסברא האחרונה אבל טוב לחוש באיסור דאורייתא לדברי המחמירים והם רוב מנין ורוב בנין:

If the testicles are castrated, or [just] one of them, or one of them is damaged, or one of them is crushed, or incomplete, or is pierced by a hole (Rama: A full-through hole, B"Y in the name of the N"Y in the name of Tosafot Chapter HeArel) that is disqualified. Rama: That is the essence. And it is not like those who permit a person with one remaining testicle which is complete, and the rest of it is to the right (which is the position of Rabbeinu Tam). However, I see there are those who are lenient like that latter opinion, but it is better to be suspicious in a case of a Biblical prohibition towards those who are strict, and they are the majority and the authority.

8 ח

נכרתו חוטי בצים או אחת מהן או שנידך או נפצע הרי זה פסול:

If both testicles are cut off, or if only one, or if it the testicle is wounded, the man is disqualified.

9 ט

ניקב חוט מחוטי ביצים לשביל מי רגלים והרי הוא מטיל מים משביל מים ומשביל שכבת זרע ה"ז כשר:

If the tube connecting the testicles was pierced into the urethra and he urinates from both the urethra and the path of semen, he is valid.

10 י

כל פיסול שאמרו בענין זה כשלא היה בידי שמים כגון שכרתו אדם או הכהו קוץ וכיוצא בדברים אלו אבל אם נולד כרות שפכה או פצוע דכא או שנולד בלא ביצים או שחלה מחמת גופו ובטלו ממנו איברים אלו או שנולד בהם שחין והמסה אותו או כרתן הרי זה כשר לבא בקהל שכל אלו בידי שמים להרמב"ם אבל לרש"י והרא"ש לא מקרי בידי שמים אלא ע"י רעמים וברד או ממעי אמו אבל ע"י חולי חשיב בידי אדם ופסול וכתב הרא"ש דהכי משמע בירושלמי:

The disqualifications they have said about this, is when it was not an act of God, such as [his testicles] were severed by a man or a dog, he was struck by a thorn, or things similar to that. However, if he was born with a severed urethra, or crushed testicles, or was born without testicles, or he became ill because of a sickness of the body and these organs were terminated, or a blister occurred which made them wither or be severed, he is kosher to enter [marry] into the Jewish people. For all of these were acts of God, according to the Rambam. But Rashi and the Rosh only call it an act of God if it was lightning, or hail, or within the womb, but not through sickness, which is considered an act of man, and it disqualifies, and the Rosh writes that the Jerusalem Talmud implies this.

11 יא

אסור להפסיד אברי הזרע בין באדם בין בבהמה חיה ועוף א' טמאים וא' טהורים בין בא"י בין בח"ל וכל המסרס לוקה מן התורה בכל מקום ואפילו מסרס אחר מסרס לוקה כיצד הרי שבא א' וכרת הגיד ובא אחר וכרת את הביצים או נתקן ובא אחר וכרת חוטי ביצים או שבא אחד ומעך את הגיד ובא אחר ונתקו ובא אחר וכרתו כלם לוקים ואע"פ שלא סירס אחרון אלא מסורס בין באדם בין בבהמה חיה ועוף והמסרס את הנקבה בין באדם בין בשאר מינים פטור אבל אסור:

It is prohibited to cause the loss of the seminal organs, whether regarding a human, domesticated animal, wild animal, bird, whether kosher or not, whether in the land of Israel or the diaspora. Anyone who castrates is lashed according to the Torah, in any place. Even one who castrates after a castration is lashed. How so? One comes and severs the penis, and another comes and severs the testicles or pulls them out, and another comes and severs the testicular tracts. Or one comes and crushes the penis, and another comes and pulls out [his testicles] , and another comes and severs it. All are lashed, even though the last castrator did not [truly] castrate, whether regarding a human, a domesticated animal, wild animal, or bird. One who castrates a female, whether human or the other species, is exempt (Rama: but forbidden).

12 יב

המשקה כוס של עיקרין לאדם או לשאר בעלי חיים כדי לסרסו ה"ז אסור ואין לוקין עליו ואשה מותרת לשתות עיקרין כדי לסרסה עד שלא תלד:

A person who gives a cup of root drink to a person or any living thing in order to render him impotent, this is forbidden. But, he (the giver of the drink) is not lashed. However, for a woman it is permitted to drink this root drink in order that she become impotent so she cannot give birth.

13 יג

הרי שכפה את האדם ושסה בו כלב או שאר חיות עד שעשאוהו כרות שפכה או שהושיבו במים או בשלג עד שיבטל ממנו איברי תשמיש אינו לוקה עד שיסרס בידו וראוי להכותו מכת מרדות: הגה אבל מותר ליטול כרבלתו של תרנגול אע"ג דמסתרס ע"י זה וכל כיוצא בזה דלא עביד כלום באברי הזרע (בהגהות אלפסי פ' במה בהמה):

If one holds down a man and and sics a dog or any other animal upon him until his sexual organs are severed, or if one forces a man to sit in water or in snow until his sexual organs terminated function, he is not lashed until he castrates him by hand. It is, however, fitting to lash him for rebellious conduct. Rama: But it is permitted to take hold of the crest of a rooster, even though it will be castrated through it, and anything else like that, because nothing was done to the seminal organs (Hagahot Alfasi, Perek Bameh Beheimah).

14 יד

אסור לומר לכותי לסרס בהמה שלנו ואם לקחה הוא מעצמו וסרסה מותר ואם הערים ישראל בדבר זה קונסין אותו (ואפי' לא הערים והכותי מכירו ומכוין לטובתו) ומוכרן לישראל אחר ואפי' לבנו גדול מותר למוכרה אבל לבנו קטן אינה מוכרה ולא נותנה לו: הגה ) ומותר לתת בהמה לכותי למחצית שכר אע"פ שהכותי בודאי יסרסנו (הגהות מיי' פט"ז מא"ב) דהכותי אדעתיה דנפשיה קא עביד (ב"י) ומותר למכור לכותים בהמות ותרנגולים אע"ג דבודאי הכותי קונה אותם לסרסם ויש אוסרים תמצא מבואר בת"ה סי' רצ"ד ומיהו אם אין הכותי הקונה מסרסם בעצמו רק נותנו לכותי אחר לסרס לכ"ע שרי (ג"ז שם) כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים לית ביה משום איסור צער בעלי חיים (א"ו הארוך סימן נ"ט) ולכן מותר למרוט נוצות מאוזות חיות וליכא למיחש משום צער בעלי חיים (מהרא"י סי' ק"ה) ומ"מ העולם נמנעים דהוי אכזריות:

It is forbidden to tell a gentile to castrate our animals. If he takes it upon himself and castrates it, it is permitted. And if a Jew is devious in this matter [and tells a gentile to castrate it], we fine him, (Rama: even if he isn't devious, but the gentile recognizes and understands it is for [the Jew's] benefit) and we make him sell it to a different Jew, and it is permitted to sell it even to his oldest son, but not to his younger son, he neither sells it nor gives it to him. Rama: And it is permitted to give the animal to a gentile for a semi-yield lease, even if the gentile will certainly castrate it (Hagaot Maimoni 16:1-2), for the gentile will only have his [benefit] in mind when he is doing it (Bet Yosef). And it is permitted to sell gentiles animals and chicken, even if the buyer will definitely castrate them. (And some prohibit, the explanation of which can be found in the Terumat Hadeshen 294). However, if the gentile buyer will not castrate them himself, but will give it to another gentile to castrate, all permit (G"Z ibid). Any [action] needed for healing or other reasons, there is no prohibition of "causing pain to animals" (Issur V'Heter Extended 59). And therefore it is permitted to pluck the feathers of wild geese, and there is no potential problem of "causing pain to animals" (Mahar"i 105). Nevertheless, the world withholds from it because of its cruelty.