Siman 55 נ״ה
1 א

דין ארוסה לענין מזונות וקבורה וירושה ואם יש כתובה ובו ז סעיפים:
הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה והבא על ארוסתו בבית חמיו מכין אותו מכת מרדות: הגה ואפי' בייחוד אסורים ולכן ארוס שהוא עם ארוסתו בבית א' מברכין ז' ברכות פן יתייחדו (מרדכי פ"ק דכתובות) וי"א דאין להם לדור ביחד שלא יקוצו זה בזה (כל בו) ואפי' בשדוכין בלא אירוסין יש לחוש (חידושי אגודה פרק קמא דכתובות) אפילו אם קדשה בביאה אסור לו לבא עליה ביאה שניה בבית אביה עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו ויחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה והיא הנקרא נישואין בכל מקום והבא על ארוסתו לשם נשואין אחר שקידשה משיערה בה קנאה ונעשית נשואה והרי היא כאשתו לכל דבר וצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם הנישואין: הגה וי"א דחופה אינו יחוד אלא כל שהביאה החתן לביתו לשם נשואין (כ"כ הר"ן בשי"א ריש כתובות) וי"א שהחופה היא שפורסין סודר על ראשה בשעת הברכה (הב"י הביאו) וי"א דחופת בתולה משיצאה בהינומא ואלמנה משנתייחדו (תוס' פ"ק דיומא) והמנהג פשוט עכשיו לקרות חופה מקום שמכניסין יריעה פרוסה על גבי כלונסות ומכניסין תחתיה החתן והכלה ברבים ומקדשה שם ומברכין שם ברכת ארוסין ונשואין ואח"כ מוליכים אותם לביתם ואוכלין ביחד במקום צנוע וזה החופה הנוהגת עכשיו ע' לקמן סי' ס"ב סעיף ט' וסימן ס':

One who is merely engaged is forbidden to her husband according to the rabbis while she is still in her father's house, and one who has relations with his fiancee in his father-in-laws house receives lashes from the rabbis. [Rema: They are even forbidden to be secluded and therefore if an engaged couple are living together, they say the seven brachot lest they become secluded (Mordechai First Chapter of Ketubot). There are those who say they should not live together lest they become repulsed by one another]. Even with couples that are not engaged there is concern, even if they became engaged through relations, he cannot sleep with her a second time in her father's house until he brings her into his house, is secluded with her and separates her for himself, and this seclusion is known as entering into the Chuppah and it is called marriage in all places. One who sleeps with his fiancee for the purposes of marriage after he engaged her, once he enters her he has acquired her and she is married to him and is his wife, and they must say the Groom's blessings in the grooms house before the marriage. [Rema: There are those who say that the chuppah is not considered seclusion rather the groom must bring her into his house for the purposes of marriage (Thus says the Ran at the beginning of Ketubot) And there are those who say that the Chuppah is when they spread a cloth over her head at the time of the blessing, and there are those who say that a virgin's chuppah is when she goes out in a headdress and for a widow when they become secluded. The simple custom nowadays to call the chuppah a place where they place a cloth on poles and bring the groom and bride underneath in public and he engages her there and they say the blessings of engagement and marriage and then they walk them to their house and they eat together in a secluded places, this is how the chuppah is done now.]

2 ב

המארס את האשה וברך ברכת חתנים ולא נתייחד עמה בביתו עדיין ארוסה היא שאין ברכת חתנים עושה הנשואין אלא כניסה לחופה:

One who betroths a woman and says the blessing of bridegrooms, but has not been secluded with her in his house, she is still betrothed. For [it is] not the blessing of bridegrooms that effects marriage, rather bringing [the bride] under the marriage canopy [effects marriage].

3 ג

אירס וכנס לחופה ולא ברך ברכת חתנים ה"ז נשואה גמורה וחוזר ומברך אפילו אחר כמה ימים וצריך לכתוב כתובה קודם כניסה לחופה ואח"כ יהיה מותר באשתו:

If he betrothed [her] and brought [her] under the marriage canopy, and did not recite the blessing of bridegrooms, behold she is entirely married, and he returns and recites the blessing even after several days. And he must write a ketubah before bringing [her] under the marriage canopy, and afterwards his wife is permitted to him.

4 ד

אין הארוס חייב במזונות ארוסתו אא"כ היתה בת הנזונת מהאחין שהרי אין לה מזונות מאחיה אלא עד שתתארס או עד שתבגר וזו אינה בוגרת כדי שתזון עצמה (וי"א דאינו חייב במזונותיה כל עיקר) (טור בשם הרא"ש):

A fiance is not responsible to provide food for his betrothed, unless she is a daughter who is sustained by her brothers, because she is only entitled to be fed by her brothers until she is betrothed to until she reaches maturity, and in this case she is not mature so that she can provide for herself. Some authorities say that he is never responsible to provide food for her.

5 ה

ארוסה שמתה אם היה הארוס כהן אינו מטמא לה ואם מת היא אינה חייבת ליטמא לו ואינו יורשה ואינו חייב בקבורתה אלא אביה יורשה ואביה קוברה (וה"ה אם נשאה במקום שלא זכה בנדוניא (סברת הרב) כדרך שנתבאר ס"ס נ"ג וע"ל סי' ס"ט סעיף ה'):

If a betrothed woman died, if the fiance is a Kohen, he may not become impure for her. If he died, she is not obligated to become impure for him. He does not inherit her property, nor is he obligated to bury her; instead her father and her father's heirs must bury her. Rem"a: The same applies if she is married in a way that he did not acquire the dowry, as is explained above (Shulchan Arukh, Even HaEzer 54). (See also (Shulchan Arukh, Even HaEzer 69:5))

6 ו

המארס את האשה וכתב לה כתובה ולא כנסה לחופה עדיין ארוסה היא ואינה נשואה שאין הכתובה עושה נשואין ואם מת או גירשה גובה עיקר כתובה מבני חורין ואינה גובה תוספות כלל הואיל ולא כנסה אבל אם אירס אשה ולא כתב לה כתובה ומת או גירשה והיא ארוסה אין לה כלום ואפי' העיקר שלא תקנו לה עיקר כתובה עד שתנשא או עד שיכתוב (וי"א דארוסה יש לה כתובה הרא"ש והר"ן והטור) (אבל נוהגין כסברא הראשונה):

If a man betrothed a woman and wrote a Ketubah and did not subsequently bring her to the marriage canopy, she she still considered betrothed an not married, because the Ketubah does not effect marriage. If he died or divorced her, she may collect the primary Ketubah from available properties, and she does not collect the excess at all because she was not married. If, however, a man betrothed a woman and did not wrote a Ketubah, and then he died or divorced while she was still betrothed, she get nothing, even the primary Ketubah, because [the Sages] only established the primary Ketubah for married women and in cases where it was written. Rem"a: Some authorities say that a betrothed woman does receive the Ketubah, but standard practice follows the first view.

7 ז

המארס את בתו ונתאלמנה או נתגרשה מן האירוסין אפי' כמה פעמים קודם שתבגר כתובתה של אביה נשאת ונתאלמנה או נתגרשה מן הנשואין אין לאביה בה כלום אפי' בראשונה:

If one betrothed his daughter [to a man] and she was widowed or divorced while still betrothed, even if this happened several times before she matured, her Ketubah is given to her father. If she married and was widowed or divorced from marriage, her father gets nothing even if it is the first time.