Siman 37 ל״ז
1 א

כל דיני קדושי קטנה ובו כז סעיפים:
האב מקדש את בתו שלא לדעתה כל זמן שהיא קטנה וכן כשהיא נערה רשותה בידו וקידושיה לאביה וכן הוא זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובכתובתה אם נתאלמנה או נתגרשה מן האירוסין הוא זכאי בכל עד שתבגר לפיכך מקבל האב קידושי בתו מיום שתלד עד שתבגר ואפילו היתה חרשת או שוטה וקידשה האב הרי היא אשת איש גמורה ואם היתה בת שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה מדעת אביה פחות מכאן אם מסרה אביה לקידושי ביאה אינה מקודשת: הגה י"א דאין קדושין תופסין בנפל ואם קבל אביו בו קידושין והמקדש קידש אח"כ אחות צריכה גט: (א"ז)

The father can marry off his daughter without her knowledge all the time while she is a ketanah[minor below the age of 12]. When she becomes na'arah [a young woman between 12 and 12.5], her option to be married is still in his hands. He also has the right of possession of what she finds or the work of her hands and the price of her Ketubah if she is widowed or divorced. From her engagement, he has the right of possession of everything until she reaches full puberty. Therefore, the father receives all betrothals for his daughter until she reaches maturity. Even if she is deaf or mentally ill and her father marries her off, she is considered a married woman and if she is at least 3 years and a day old, she can be married through sexual intercourse with the knowledge of her father. Younger than this, if her father passes her to be married through intercourse, she is not considered to be married. Or Zarua: There are those that hold marriage cannot take hold on a non-viable birth. If the father accepts such a proposal of marriage and the (possible) husband, after the fact, marries the sister, she would need a get.

2 ב

בגרה הבת אין לאביה בה רשות והרי היא כשאר כל הנשים שאין מתקדשות אלא לדעתן: (ואם נשים יכולות להעיד שהיא בוגרות ע"ל סי' קס"ד סעיף י"א וסי' קנ"ה סעיף ט"ו):

Once he daughter becomes a bogeret [older than twelve and a half], her father no longer has authority over her [to marry her off], and she is like all other women, who are not married without their consent. (italics:) and regarding if women may testify that she is a bogeret, see below section 169 subsection 11, and section 155 subsection 15.

3 ג

וכן אם השיאה אביה ונתאלמנה או נתגרשה בחיי אביה הרי היא ברשות עצמה ואע"פ שעדיין היא קטנה כיון שנשאת אין לאביה בה רשות לעולם אבל אם קדשה ונתאלמנה או נתגרשה כמה פעמים קודם שתבגר חוזרת לרשות אביה:

Likewise, if she is married off by her father and then is widowed or divorced while her father is still alive, she is in her own custody [that is, she cannot be married off by her father]. And, even though she is still a minor, since she has already been married, her father never more has custody over her. However, if she had been just mekudeshet (that is, betrothed but not married), and then she was widowed or divorced [even] several times before she becomes a bogeret, she returns to her father's custody.

4 ד

נתקדשה קודם שתבגר שלא לדעת אביה אינה מקודשת:

If she is mekudeshet (that is, bethrothed) before she becomes a bogeret (that is, mature. The age of twelve and a half), without the knowledge of her father, she is not legally betrothed.

5 ה

קדשה אביה בבקר וקידשה עצמה בערב ושניהם ביום שנשלם בו ששה חדשים של ימי נערות ובדקוה ומצאוה בוגרת מחזיקים אותה בחזקת בוגרת וקידושי האב אינו כלום ויש מי שאומר דאפילו אינה מכחישתו לומר שבאו הסימנים בבקר ויש מי שאומר דדוקא מכחישתו אבל באינה מכחישתו צריכה גט משניהם:

If her father is mekadesh (that is, betroths) her [to someone] in the morning, and she is mekadesh herself in the evening, and both [of these betrothals] took place on the day that she finished the six months of her naarut (that is, on the day that she becomes a bogeret, a mature adult), and they investigate and find that she is [physically] a bogeret, we give her the status of a bogeret [for the entire day], and the kidushin (that is, the betrothal) of her father is meaningless. And there are those who say that [this is the case] even if she does not contradict [her father's words], saying that she [indeed] had signs [of being a bogeret] in the morning [before her father betrothed her]. And there are those who say that [this is the case] specifically if she does contradict [her father's words], however, if she does not contradict him, she requires a get (that is, a bill of divorce) from both of them.

6 ו

אם בתוך הו' חדשים של נערות קדשה אביה שלא לדעתה והיא קדשה עצמה שלא לדעת אביה ונמצאו לה סימנים הוי ספק וצריכה גט משניהם:

If within those six months of naarut (that is, when she was between the age of twelve and twelve and a half), her father was mekadesh her (that is, betrothed her to someone) without her knowledge, and she was mekadesh herself [to someone else] without the knowledge of her father, and they discovered that she had signs [of having reached maturity], she is in doubt and requires a get (that is, a bill of divorce) from both of them.

7 ז

כשם שיכול האב לקדשה בעצמו כך יכול לקדשה על ידי שלוחו או ע"י עצמה שיאמר לה צאי וקבלי קידושיך: הגה וצ"ל לה כן בפני עדים דהרי שליח קבלה צריך עדים (פסקי מהרא"י סי' נ') כמו שנתבאר לעיל סי' ל"ה סעיף ג' ואם גלוי לכל שמכינה לחופה ולקבל קידושיה כאומר לה בפני עדים דמי (ריב"ש סי' תע"ט) ואין חילוק בין נערה לקטנה (הר"ן פ"ק דקדושין) וכן עיקר אבל יש חולקים ואומרים דאין בת קטנה יכולה לקבל קידושיה אלא האב בעצמו צריך לקבלם (הרי"ף והמרדכי בשם הר"מ) וכדי להוציא נפשו מפלוגתא יחזיק האב יד הקטנה בשעה שמקבלת הקידושין או יעמוד אצלה כשתקבלן דהוי כאלו קבלן בעצמו (כל בו ובת"ה סי' מ"ג) והכי עדיף טפי משקבלה בעצמו דהרי י"א דאסור לקדש בתו קטנה (שם בת"ה) כמו שיתבאר בסמוך וכשמקדש הקטנה אומר לה הרי את מקודשת לי (הר"ן פ"ק דקדושין) ואם אמר בתך מקודשת לי הוי קידושין דהרי היא במקום אביה עומדת אע"ג שנותן לה הקידושין (ריב"ש סי' תע"ט) ואם מקדשה בשטר כותב בשטר בתך מקודשת לי ובשעה שנותן לה אומר לה הרי את מקודשת לי (שם בהר"ן) ואם שינה בדברים אלו אפ"ה הויא מקודשת (שם) וכששולחים הבנות הקטנות למקום אחר ואין האב אצלן כשמקבלין לקדושיהן הואיל והכינה להכניסה לחופה ולקידושין הוי כאלו מחזיק בידה בשעת קבלה דמיא (פסקי מהרא"י סי' ל"ג):

Just like a father is able to betroth her [to someone else] himself, he is able to betroth her using a messenger, or by himself as he can tell her, "Go out and accept your betrothal." Rem"a: and he needs to say this to her in front of witnesses, since accepting a messenger requires witnesses (Piskei Mahari Siman 50) as was explained earlier (35:3). And if it was revealed to everyone that she was prepared for the Chuppah and to receive the betrothal, it is like he said it to her in front of witnesses (Rivash Siman 479). And there is no difference between a na'arah and a ketanah (Ran Ch. 1 Kiddushin), and this is the main [opinion]. But some disagree and say that a ketanah is unable to accept betrothal, only the father himself can receive it (Rif and Mordechai in the name of the Ram). In order to remove himself from dispute, the father should hold the ketanah's hand when she receives the betrothal, or stand next to her when she receives it, so that it will be as if he accepted it himself (Kol Bo and Terumat HaDeshen Siman 213). And this is better than one who receives it himself since some say it is forbidden to betroth one's daughter [when she is] a ketanah (Terumat HaDeshen ibid.) as will be explained shortly. And when a man betroths a ketanah, he says to her, "Behold you are betrothed to me" (Ran Ch. 1 Kiddushin). And if he says, "Your daughter is betrothed to me," it is a betrothal, since she is standing in her father's place, even though he is giving her the betrothal (Rivash Siman 479). And if he betroths her with a document, he writes in the document, "Your daughter is betrothed to me" and when he gives it to her, he says to her, "Behold you are betrothed to me" (Ran ibid.). And if he changed these things, even so it is a valid betrothal (ibid.). And when the girls who are ketanot are sent to another place where the fathers are not next to them when they receive betrothals, since he prepared her to enter the Chuppah and [to receive] the betrothal, it is as though he is holding her hand when she receives [the betrothal] (Piskei Mahari Siman 33).

8 ח

מצוה שלא יקדש בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה: הגה וי"א דנוהגין בזמן הזה לקדש בנותינו הקטנות משום שאנו בגלות ואין לנו תמיד סיפוק כדי צורכי נדוניא גם אנו מתי מעט ואין מוצאין תמיד זיווג הגון (תוס' ריש האיש מקדש) וכן נוהגין:

It is a mitzvah to not marry off one's daughter when she is a ketanah [younger than 12 years old] until she grows up enough to say, "I want so and so." Rem"a: And some say, that today's custom is to marry off daughters who are ketanot because we are in exile and don't always have enough for a dowry. Also, we are few in number and can't always find a fitting mate (Tosfot beginning of Ch. HaEesh Mikadesh). And this is our custom.

9 ט

האב שנתן רשות לשלוחו לקדש בתו והלך הוא וקדשה לאחר ושלוחו קדשה לאחר איזה מהם שקדם הוו קידושין ואם אינו ידוע איזה קודם אסורה לשניהם וצריכה גט משניהם:

The father who gave permission to his messenger to betroth his daughter, and [the father] went and betrothed her to another while the messenger betrothed her to another man, whichever [betrothal] happened first is the betrothal. And if it is unknown which one came first, she is forbidden to both of them [the two men] and needs a bill of divorce from both of them.

10 י

אי שוי שליח אחרינא ולא בטליה לשליח ראשון בפירוש ואזל כל חד מנייהו וקידש בעיא גט מתרוייהו:

If he appointed another messenger without explicitly nullifying the first messenger's job, and each one of them went and betrothed her, she needs a bill of divorce from both of them.

11 יא

קטנה או נערה שקידשה עצמה בלא דעת אביה או נשאת אינו כלום ואפי' מיאון אינה צריכה ואפי' שדכה אביה תחילה ואפי' נתרצה האב בפירוש אחר הקדושין וי"א שאם נתרצה האב כששמע הוי קדושין משעת שמיעה אפי' אם לא שידך ואפי' אם לא נתרצה מיד כששמע אלא שתק ולא מיחה ואח"כ נתרצה הוכיח סופו על תחילתו והוו קידושין משעת שמיעה אפילו נתאכלו המעות קודם שמיעה: הגה וי"א דאם נתאכלו המעות קודם לא הוי קידושין (מרדכי פרק האיש מקדש בשם רשב"ם וראבי"ה וראב"ן) בד"א כשלא מיחתה היא או אביה קודם שנתרצה אבל אם מיחתה היא או אביה קודם שנתרצה לא הוו קדושין אפילו נתרצה האב אח"כ: הגה וי"א דאם שמע האב ושתק ולא מיחה מיד הוי כאלו נתרצה (שם) ואם לא שמע האב או שהלך למדינת הים ונתגדלה הבת ושתקה ולא מיחתה גדלו הקידושין עמה וצריכה גט (ריב"ש סי' תע"ט) וי"א דבעינן שבעל אחר שנתגדלה (רשב"א סי' אלף רי"ט) ויש להחמיר כסברא הראשונה:

A ketanah or na'arah who betrothed herself off without her father's knowledge, or married herself off, did not do anything. She does not even need to refuse [the man she betrothed]. Even if her father arranged it first. And even if her father explicitly expressed desire [for this betrothal] after the betrothal. And some say that if the father expressed desire for it when he heard about it, it is a betrothal from when he heard about it, even if he did not arrange it. And even if he did not express desire immediately when he heard, but was silent and did not protest, and afterwards expressed desire, his later [intentions] show [what] his original [intentions were] and it is a betrothal from the time that he heard about it, even if the money was spent before he heard about it. Rem"a: And some say that if the money was spent before, it is not a betrothal (Mordechai Ch. HaEesh Mekadesh in the name of the Rashbam and Raviah and Ra'avan). What case are we talking about? When neither she nor her father protested before desire was expressed, but if she or her father protested before desire was expressed, it is not a betrothal even if her father expresses desire afterwards. Rem"a: And some say that if the father heard and was silent and did not protest immediately, it is as though he expressed desire (ibid.). And if the father did not hear or he want overseas and the girl grew up and was silent and did not protest, the betrothal grows with her and she needs a bill of divorce (Rivash siman 479). And some say that we need [her husband] to cohabit with her after she grew up (Rashbah Siman 1219). And one should be stringent like the first opinion.

12 יב

קטנה שקידשה עצמה למי שגילה האב דעתו שהיה חפץ לקדשה חיישינן שמא נתרצה:

A ketanah who betrothed herself to someone who her father revealed that he wanted her to marry, we suspect that maybe he expressed desire [for the betrothal to be valid].

13 יג

נתקדשה לדעת אביה ונשאת שלא לדעתו בין שאביה כאן בין שהלך למדינת הים אינם נשואין ואם מתה אינו יורשה ואינו מטמא לה וי"א דה"ה אם מת האב קודם שנשאת ונשאת (כן משמע במרדכי פ"ב דקידושין בשם מקצת רבותינו):

If she was betrothed with the knowledge of her father, but married without his knowledge, whether her father was here or overseas, they are not married. And if she died, he does not inherit her and cannot become impure for her. And some say that the same is true if her father died before they were married, and then they married. (this is implied by the Mordechai Ch. 2 Kiddushin in the name of some of our Rabbis).

14 יד

קטנה שהלך אביה למדינת הים והשיאוה אחיה ואמה הוו קידושין וצריכה מיאון וכי אתי אביה לא בעיא קידושין אחרים וי"א שאינן קדושין ואפי' מיאון אינה צריכה ומ"מ אין לאוסרה עליו משום דתחשב כפנויה ועומדת אצלו בזנות כיון שדרך קידושין ונשואין היא אצלו: הגה ואפי' בא האב ומיחה אין לאוסרה עליו ואין ביאתו ביאת זנות ויכול לעכבה אצלו עד שתגדיל ויגמרו קידושיה אלא שאם קדשה האב לאחר קודם שתגדיל צריכה גט מתרווייהו (ריב"ש סי' קצ"ג) ושם כתוב דצריכה גט מהשני והרב פסק דצריכה מתרווייהו ויש להחמיר כסברא הראשונה ויש מחמירים עוד לומר דכל שאביה במדינת הים אפילו קדשה קטנה עצמה חיישינן שמא אם שמע האב הוי מתרצה והוי ספק מקודשת (מרדכי פ' האיש מקדש) מעשה בא' שגירש אשתו ופסק עמה שהיא תטפל בבנותיו לזונן ולהגדילן ולהשיאן וכן עשתה ובא האב ומיחה בנשואי בנותיו הקטנות ופסקו דאם צוה להשיאן ולהגדילן מה שעשתה עשוי ואינו יכול למחות ובלבד שציוה כן לפני עדים כי שליח קבלה צריך עדים כמו שנתבאר לעיל סי' ל"ה ס"ג אבל אם אמר שיהא כח בידה להשיאן כשיגדלו והיא השיאן בקטנותן אין במעשיה כלום ויוכל למחות דהרי שינתה ממה שציוה לה (ריב"ש סי' תצ"ג):

A ketanah whose father went overseas, and her brother or mother married her off, it is a betrothal and she would need to refuse [to marry]. And when her father comes, other betrothals are not a problem. And some say it is not a valid betrothal, and she would not even need to refuse. Nevertheless, she is not forbidden to him despite being unwed yet being with him improperly, since she was with him because of betrothal and marriage. Rem"a: And even if her father comes and protests, she is not forbidden [to the man her brother/mother married her to] and her cohabitation with him was not adulterous, and he is able to delay her [to stay with him] until she grows up in order to finish the betrothal. But if her father betroths her to someone else before she grows up, she needs a bill of divorce from both of them (Rivash siman 193, there it's written that she needs a bill of divorce from the second man, and the Rav decided that she needs a bill of divorce from both of them) and one should be stringent like the first opinion. And some are even more stringent to say that any [girl] whose father went overseas, even if the ketanah betrothed herself, we suspect that maybe if the father heard about it he would express desire for it, so the betrothal is in doubt (Mordechai Ch. HaEesh Mekadesh). There is a story about one who divorced his wife and decided with her that she should take care of his daughters to feed them, raise them, and marry them off, and so she did. The father came and protested the marriage of his daughters who were ketanot and they decided that since he commanded [his wife] to marry off and raise them, then what was done was done and he could not protest, so long as he commanded [her] in front of witnesses because appointed a messenger requires witnesses, as was explained earlier (35:3). But if he said that she would have the power to marry them when they were grown, and she married them off when they were ketanot her actions were nothing and he is able to protest, since she changed from what he commanded her (Rivash Siman 193).

15 טו

המקדש בתו סתם או שאמר לו אחת מבנותיך מקודשת לי אין הבוגרת בכלל אפילו נתנה לו רשות לקבל קידושיה ושיהיה הכסף שלו ודוק' דשויתיה שליח לקבל קידושין סתם ולא אמרה מפלוני אבל אמרה מפלוני גם היא ספק מקודשת ושאר הבוגרות אינם בכלל:

One who betrothes his daughter, generally (without specifying which daughter) or if he says: "One of your daughters is betrothed to me," this does not include grown daughters. Even if she gave him permission to receive her betrothal [money] and the money will be his. This is specifically when made him an agent to receive her betrothal generally, and did not say "from X." But if she said "from X" she is possibly betrothed, and other grown girls are not included.

16 טז

מי שיש לו שתי בנות אפילו שתיהם קטנות ושידך אחת מהן לאחד ואחר זמן קבל ממנו קידושין ואמר בתך סתם מקודשת לי אפילו היו עסוקים בה אסורות לו וצריכות גט ממנו: הגה ואפילו חזר תוך כדי דיבור ופירש בתך פלונית אינו מועיל (מרדכי ריש קידושין בשם ראבי"ה) וכל כה"ג דהוו קידושין שלא נמסרו לביאה כופין אותו לגרש (רשב"א רל"ו) המקדש את בתו סתם אין הבוגרת בכלל:

If one has two daughters, even two ketanot, and arranges to marry off one of them to someone, and after some time, he receives the betrothal from him, where he simply says, "Your daughter is betrothed to me." Even if they were discussing her, the two [daughters] are forbidden from him and need a bill of divorce from him. Rem"a: And even if the man immediately explained, "your daughter, so and so," it does not help (Mordechai beginning of Kiddushin in the name of Raviah). And any case of betrothal like this where they are not given over for cohabitation, he is forced to give a bill of divorce (Rashbah 236). One who betroths his daughter, simply, A bogeret is not in this rule.

17 יז

מי שיש לו ב' כיתי בנות מב' נשים וכלן ברשות שלו לקדשן ואמר למקדש בשעת הקדושין קידשתי לך את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות או גדולה שבקטנות אם קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות כלן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות:

So too if he said to him: I rendered my young daughter betrothed, but I do not know if it was the youngest of the young ones or the youngest of the old ones, if she is the biggest of the youngest, which is younger than the youngest of the oldest, they are all permitted, other than the youngest of the young ones.

18 יח

וכן אם אמר לו קידשתי את בתי הקטנה ואיני יודע אם קטנה שבקטנות אם קטנה שבגדולות אם גדולה שבקטנות שהיא קטנה מן הקטנה שבגדולות כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות:

Similarly, if he said to him I married off my young daughter, and we do not know if he meant the youngest of the young daughters or youngest of the older daughters, or even the oldest of the younger daughters who is younger than the youngest of the older daughters, all are permitted except for the youngest of the young daughters.

19 יט

מי שיש לו ה' בנים ועשו כולם את אביהם שליח לקדש להם ואמר אבי הבנים למי שיש לו ה' בנות אחת מבנותיך מקודשת לאחד מבני וקיבל האב הקדושין כל אחת צריכה גט מכל האחים מת אחד מהם כל אחת צריכה ארבעה גיטין וחליצה מאחד מהם:

He who has five sons, and all made their father their agent to betroth for them, and the father of the sons said to a man who had five daughters, "One of your daughters is betrothed to one of my sons," and he (the latter) accepted kiddushin, every daughter needs a get from every brother. If one of the brothers died, every daughter needs 4 gets (i.e. one get from each of the remaining brothers) and chalitza from one of the brothers.

20 כ

האב שאמר קידשתי את בתי ואיני יודע למי אסורה לכל העולם עד שיאמר נודע לי למי קידשתי אפילו לא נודע לו עד שבגרה וי"א דאם החתן עמד לפניו תחילה ולא הכירו ואח"כ אמר שמכירו אינו נאמן (ב"י בשם התוספות):

A father who said, "I have betrothed (accepted kiddushin for) my daughter, but do not know to whom, she is forbidden to the entire world until he says, "I know to whom I betrothed her," even if he did not recall until she reached the age of majority. Rama: Some authorities say that if the [identified] groom had stood before him initially and he (the father) did not recognize him, and he (the father) later said that he recognizes him [as the groom], he is not believed (Beit Yosef in the name of Tosafot).

21 כא

בא א' ואמר (בפני האב) (הר"ן ורבי' ירוחם) אני קדשתיה נאמן ומותרת לו כיון שהאב אומר איני יודע וכשכונסה אינו צריך לקדשה אבל אם האב מכחישו יש מי שאומר שאינו נאמן אפי' להצריכה גט:

If a man came (Rem"a: and said in front of her father), "I have betrothed her," he is believed, and she may live with him, since her father says, "I do not know." When he marries her he need not first betroth her. If the father contradicts him, some authorities say that he is not believed, and she [may wed another man] without a writ of divorce.

22 כב

באו שנים וכל א' אומר אני קדשתיה שניהם נותנין גט ואם רצו א' נותן גט וא' כונס וצריך קדושין כשכונסה מאחר שנתגרשה כבר מאחר (הר"ן והרשב"א):

If two came forward and each said, "I betrothed her," each of the two give her a get. If they so desire, one gives a get, and one marries her. Rama: She needs [repeat] kiddushin when he brings her inside [the chupah], since she has been divorced from another man (Ran and Rashba).

23 כג

בא אחד וכנסה ואח"כ בא אחר ואמר אני קדשתיה אינו נאמן לאוסרה עליו וי"א דאפי' לא כנסה ממש אלא כיון שהתירוה ליכנס ככנסה דמי:

If one came and brought her in[to marriage], and another came and said, "I betrothed her," he is not believed to make her forbidden to him. And there are those who say that even if he had not actually brought her in, but since he permitted her to come in, it is as if he brought her in.

24 כד

האשה שאמרה קדשתי את עצמי ואיני יודעת למי ובא אחד ואמר אני קדשתיה נאמן ליתן לה גט להתירה לעלמא אבל לא לכונסה ואם כנסה אין מוציאין מידו ואם יש עד א' שהוא קדשה מותר לכנסה לכתחילה (ר"ן פ' האומר):

If a woman said, "I betrothed myself, and I don't know to whom," and someone came and said, "I betrothed her," he is believed to [the extent that] he can give her a *get* [bill of divorce] to permit her to the world, but not to [the extent that] he can bring her in [to marriage]. And if he did bring her in, we don't take her out of his hand. And if there is one witness to the fact that he betrothed her, he is permitted to bring her in in the first instance (Ra"n on Chapter "One who says").

25 כה

האב שאמר על בתו בעודה קטנה או נערה קדשתיה וגרשתיה נאמן לפוסלה מן הכהונה ודוקא שאמר גרשתיה תוך כדי דיבור לקדשתיה אבל היכא שהוחזקה אשת איש על פיו אינו נאמן לומר לאחר זמן גרשתיה:

A father who said about his daughter when she was a *ketanah* [minor girl] or a *na'arah* [adolescent girl], "I betrothed her, and I divorced her," he is believed to invalidate her from [marrying into] the priesthood. And this is only if he said "I divorced her" within a very short time of "I betrothed her," but if she acquired the status of a married woman on his word, he is not believed to say after time [has passed], "I divorced her."

26 כו

אם אחר שבגרה אמר קדשתיה וגרשתיה כשהיתה קטנה אינו נאמן:

If, after she attained majority, he said, "I betrothed her, and I divorced her, when she was a minor," he is not believed.

27 כז

אב שאמר שקידש בתו ואח"כ קדשה לאחר ואמר קדושי ראשון היו בפסולי עדות דאורייתא ואינם כלום נאמן (ול"נ דוקא תוך כדי דיבור נאמן וכמו שנתבאר בסמוך סעיף כ"ה):

A father who said that he had betrothed his daughter, and after that, he betrothed her to someone else and said, "The original betrothal was with [witnesses who were] invalid for testimony according to Torah law, and was [therefore] naught," is believed. And it seems to me, that only if he said it within a short time is he believed, as is explained nearby, in Sa'if 25.