Siman 35 ל״ה
1 א

דיני שליחות לקדושין ובו טו סעיפים:
האיש יכול לעשות שליח לקדש לו אשה בין אשה סתם בין אשה פלונית ויאמר לה השליח הרי את מקודשת לפלוני אבל אם אפשר לו לקדשה בעצמו אסור לקדשה ע"י שליח אא"כ מכירה שמא אח"כ ימצא בה דבר מגונה ותתגנה עליו ומ"מ אע"פ שמכירה מצוה שיקדשנה בעצמו אם אפשר:

A man may appoint an agent to betroth for himself a woman, whether it is any woman or a specific woman. And the agent should say to her: "Behold your are betrothed to so-and-so." But if he can betroth her himself, he may not betroth her through an agent unless he knows her, lest afterwards he finds something unseeming in her and she becomes despised to him. In all cases, even if he knows her, it is a mitzvah for him to betroth her himself, if this is possible.

2 ב

השליח נעשה עד לפיכך אם עשה שני שלוחים לקדש לו אשה א"צ עדים אחרים בד"א כשאין שם כפירת ממון כגון שקידשה בשטר או אפילו בכסף והיא מודה שקבלתו אלא שאומרת שלא קבלתו לשם קדושין אלא לשם פקדון אבל אם יש שם כפירת ממון שאומרת שלא קבלה מהם כסף (או שטר שיש בו שוה פרוטה) (המגיד משנה פ"ג) הרי זו ספק מקודשת:

The agent can serve also as a witness: Therefore if he appoints two agents to betroth for him a wife, he needs no other witnesses. When is this true? When there is no denial of money, for instance he betrothed her with a document or even with money and she agrees that he gave it to her but she says that she accepted it not for betrothal but as a deposit. But if there is denial of money, that she says that she didn't receive any money or a document worth a perutah (Maggid Mishneh, ch. 3) behold she is doubtfully betrothed.

3 ג

א"צ עדים במינוי האיש שליח לקדש לו אשה רק שהשליח והמשלח מודים בדבר ולא מקרי הודה רק אם הודה בפני עדים כדרך הודאה (ריב"ש סי' קצ"ג) אבל בשליחות האשה שהיא עושה שליח לקבל קדושין צריך שיהי' בעדים וי"א שגם בשליחות האיש צריך עדים: הגה וי"א דאף בשליחות האשה בלא עדים יש להחמיר (טור בשם הרא"ש) ואם לא היו עדים אצל הקדושין והאשה והשליח אומרים שנתקדשה כראוי ובא אחר וקדשה צריכה גט (ריב"ש סי' פ"ב) ואם אין עדים בדבר והמשלח כופר שעשאו שליח י"א דהוי ספק מקודשת (מרדכי פרק האיש מקדש) וי"א דאינה מקודשת כלל (ראבי"ה ור"י מינץ) וכן נראה עיקר:

There is no necessity for witnesses to the man's appointment of the agent to betroth to himself a woman, just that the agent and the sender admit [that he was appointed]. And it is not considered admission unless he admits in front of witnesses, in the manner that admission is always done (Ribash, siman 193). But when it comes to the agency that a woman appoints an agent to receive her betrothal, it must be done in front of witnesses. And there are those who say that when a man appoints a woman it also requires witnesses. Hagah: And there are those who say that also when it comes to the agent appointed by a woman we should rule stringently (Tur, in the name of the Rosh). And if there were no witnesses to the betrothal and the woman and the agent say she was properly betrothed and then another comes and betroths her, she requires a get (Ribash, siman 82). And if there are no witnesses, and the send denies appointing him an agent, there are those who say she is doubtfully betrothed (Mordecai, ch. haish mekadesh). And there are those who say she isn't betrothed at all (Raavyah, Ri Mintz). And this seems to be the main opinion.

4 ד

יש מי שאומר שאפילו לא מינוהו שליח בהדיא אלא שגילה דעתו שהוא חפץ באשה פלונית וא"ל לשדכה לו והלך השדכן וקדשה לו בלא מינוי שליחות הרי זו מקודשת:

There is an opinion that even if he didn't appoint an agent explicitly, but revealed his intent that he wants a certain woman and told [the agent] to arrange a match with her for himself, and the matchmaker went and betrothed her to him without appointment as an agent, that she is betrothed.

5 ה

יש מי שאומר שאם האב הרצה הדברים לפני הבן שהוא רוצה לקדשה לו ושתק הבן והלך האב וקידשה לו הרי זו מקודשת דמחמת כיסופא דאב שתק ועשאו שליח לקדש לו אבל באיניש אחריני כה"ג הרי זו ספק מקודשת:

There are those who say, that if the father presents the idea before the son that he wants to betroth for him and the son is silent and the father goes and marries her to him, behold these are betrothed, because due to embarrassment by the father he was silent and made him a messenger to betroth for him. However, with another man, in circumstances such as these, behold these are doubtfully betrothed.

6 ו

הכל כשרין לשליחות קדושין חוץ מחש"ו לפי שאינן בני דעת והכותי לפי שאינו בן ברית והעבד לפי שאינו בתורת קדושין: הגה וי"א דשליח ראשון יוכל לעשות שליח שני (מרדכי פ' המקבל בשם י"א) אם מוסר לו הקידושין שמסר לו הבעל אבל אם לא מסר לו הבעל הקדושין רק צוה אותו לקדשה בכל כסף שירצה אין עושה שליח וי"א דבכל ענין אין שליח ראשון עושה שליח שני (הגהות מרדכי פרק האיש מקדש) השולח כתב ע"י כותי לחבירו ישראל שבמקום אחר וממנו להיות שלוחו לקדש לו אשה י"א שדינו כמו בגיטין שיתבאר לקמן סי' קמ"א (ר' ירוחם) וי"א דגבי קידושין לכ"ע הוי מקודשת מדאורייתא (כ"כ הב"י):

All are permitted for representation for betrothal. Except a blind person, a fool, or a child, because they do not have knowledge. And a non-Jew, because he is not part of the covenant. And the servant, because he is not included in... betrothal. gloss: and some say that the first representative can make a second representative (Mordekhai, ch. Mekabel in the name of 'those who say') if he gives him the [token of] betrothal that the husband-to-be passes to him , but if the husband-to-be did not give him [a token] of betrothal but instructed that he (the representative) should render her betrothed with any money he pleases, he (the first representative) can not make a (second) representative. And some say that in any scenario a first representative cannot make a second representative (Hagahot Mordekhai ch. Ha-ish Meqadesh). A person who sends written instruction via a Kuthi to his friend, a Jew in a different place, and appoints him (the Jew) to be a representative to betroth a woman, some say that its law is like that of divorce documents, which will be explained later on in section 141 (Rabbeinu Yeruham), and some say that by [cases of] betrothal, according to everyone she is betrothed according to the Torah (so writes the Bet Yosef)

7 ז

האומר לשליח קדש לי אשה במקום פלוני וקידשה במקום אחר אינה מקודשת וכן בכל מה ששינה שאם אמר לו לקדש סתם וקידשה על תנאי או שאמר לו לקדשה על תנאי וקידשה סתם או ששינה בתנאי אינה מקודשת:

If a person tells a representative: render a woman betrothed for me in a specific place, and he rendered [that] woman in a different place, she is not betrothed. As so it is with anything he changed; so that if he said to render her betrothed, unspecified, and he rendered her betrothed with a condition, or he said that he should render her betrothed with a condition, and he rendered her betrothed unspecified, or he changed the condition, she is not betrothed.

8 ח

אמר לו קדשה לי והרי היא במקום פלוני וקדשה במקום אחר מקודשת שאינו מקפיד אלא מראה מקום הוא לו:

If he said to the agent, "Marry her to me, and behold she is in such-and-such a place," but the agent performed the marriage in a different place, she is married, for the groom does not care about the location, but is merely telling the agent where she is located.

9 ט

העושה שליח לקדש לו אשה פלונית והלך שליח וקדשה לעצמו הרי זה מנהג רמאות ומה שעשה עשוי אם לא קדשה במעות המשלח אפי' אמר לה תחלה פלוני שלחני לקדשך לו ובשעת קדושין אומר לה הרי את מקודשת לי הרי זו מקודשת לשליח (טור) ודוקא שהאשה שמעה והבינה יפה קודם קבלת הקדושין שאמר הרי את מקודשת לי דאם לא כן אדעתא דמה שאמר לה בתחלה לקדשה לפלוני קבלה הקידושין אבל אם טעה השליח ואמר מקודשת לי אין כאן בית מיחוש דהקדש בטעות לא הוי הקדש ונאמן השליח לומר דטעה ויש מי שמחמיר להצריכה גט:

The one who sends a messenger to betroth for him a certain woman, and the messenger went and betrothed her for himself, behold this is a deceptive custom; and what he did was done, if he did not betroth her with the money of the sender; even if he said to her first: Ploni sent me to betroth you to him, and if, in the moment of kiddushin, he said to her: behold you are betrothed to me, behold she is betrothed to the messenger (Tur). And precisely when the woman heard and understood well before the acceptance of the kiddushin, because he said: behold, you are betrothed to me, that if this is not the case according to the intention because what he said to her first was to betroth Ploni [when] she accepted the kiddushin. But if the messenger made a mistake and said: you are betrothed to me, there is not hear a concern, because the mistaken betrothal is not a betrothal. And the messenger is believed saying that he made a mistake. There is one who is strict that she requires a get.

10 י

אם לא רצתה האשה להתקדש למשלח וקידשה השליח לעצמו אינו נקרא רמאות:

If the woman did not want to become betrothed to the person who sent the representative, and the representative rendered her betrothed for himself, it is not called trickery.

11 יא

האומר לשליח צא וקדש לי אשה ומת השליח ואינו יודע אם קידש לו אשה או לא קידש ה"ז בחזקת שקידש שחזקה שליח עושה שליחותו והואיל ואין יודע איזו אשה קידש לו ה"ז אסור בכל אשה שיש לה קרובות שהן ערוה עמה כגון אשה שיש לה בת או אם או אחות וכיוצא בהן שאם תאמר ישא זו שמא אמה קידש לו שלוחו או אחותה או בתה ומותר באשה שאין לה קרובות כגון אלו היתה לה קרובה כגון אם או אחות וכיוצא בהן והיתה הקרובה א"א בשעה שעשה שליח אע"פ שנתגרש קודם שימות השליח ה"ז מותר בה ואין אומרים שמא קידש השליח את קרובתה אחר שנתגרשה מפני שלא היתה ראויה בשעה שעשה השליח ואין אדם עושה שליח לקדש לו אלא אשה שיכול הוא לקדשה בשעת השליחות: הגה וכן אם באו הקרובות ואמרו לא נתקדשנו ועמדו ונשאו מותר באשה זו דהא ודאי לא נתקדשו הקרובות (הר"ן פ' המקבל ריב"ש סי' פ"ב) י"א דה"ה אם צוה לקדש אשה פלונית ומת השליח נאסר מיד בקרובותיה מטעם חזקה שליח עושה שליחותו (תוס' פ' המקבל) ויש חולקין בזה:

He who says to his representative: go and render a woman betrothed to me, and the representative dies, and he (the sender) does not know if he rendered a woman betrothed to him or not, behold this (late representative) is under the status of having made a betrothal, because it is an assumption that that a representative fulfils his task. And since he does not know which woman this representative rendered betrothed for him, he is prohibited from all women who have relatives that are forbidden with her, such as a woman who has a daughter or mother or sister, and the like. For if you say he should marry her, perhaps his representative rendered her mother , or sister, or daughter betrothed to him. And he is permitted with a woman who has no relatives such as these. If she has a relative, like a mother or sister and the like, and the relative was a married woman when the he (the sender) made a representative, even though she got divorced before the death of the representative, he can marry this woman, and they do not say that perhaps the representative rendered the relative betrothed after she divorced, because she (this relative) was not suitable when he (the sender) made the representative, and a person only makes a representative for betrothal to woman who is suitable for betrothal at the time of the task. gloss: and so is the case if the relatives come and say: we were not betrothed, and they get stand and get married, he is permitted to this woman (with these relatives), because for sure the relatives did not become betrothed (RAN ch. Meqabel). Some say that it follows that the law is that if he instructed to render a specific woman betrothed, and the representative died, he is prohibited from her relatives immediately, the reason being that a representative fulfils his task and some dispute this (Tosfot ch. Meqabel). (RIVASH, section 82)

12 יב

העושה שליח לקדש לו אשה פלונית והלך וקידשה לו וקידש המשלח בעצמו לאמה או לבתה או לאחותה ואין ידוע איזה מהן נתקדשה ראשונה שתיהן צריכות גט ואסורות עליו:

He who makes a representative to render a specific woman betrothed to him, and he (the representative) went and rendered her betrothed to him (the sender), and the sender himself rendered her mother, or daughter, or sister betrothed, and it is unknown which one (the woman or the relative) was betrothed first, they both need a divorce and they are forbidden to him.

13 יג

עשה שליח וביטל השליחות קודם הקדושין הרי הוא בטל ואם אין ידוע אם בטל השליחות קודם או אחר הקדושין הרי זו ספק מקודשת:

If he appointed a messenger, and then nullified the sending [of the messenger] before the kidushin (betrothal) [took place], he [the messenger] is nullified. And if it is unknown if he nullified the sending [of the messenger] before or after the kidushin [took place], it is a doubtful kidushin.

14 יד

אין לבטלה אלא בפני השליח עצמו ואם בטלו שלא בפניו מבוטל:

One does not nullify it [that is, the messenger] except in front of the messenger, himself. And if they nullified [it] not in front of him, it is nullified.

15 טו

לא הוחזק השליח בעדים הוא אומר לעצמי קדשתי והיא אומרת לראשון השני כאומר לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני שהוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו היא כאומרת לראשון קדשתני והוא אומר לא קדשתיך אמרה איני יודעת חזקה לשני הוחזק השליח בעדים הוא אומר לעצמי והיא אומרת לראשון חזקה לראשון (ואפ"ה השני אסור בקרובותיה) (המ"מ בשם הר"א) אמרה איני יודעת שניהם נותנים גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס: הגה וי"א דאף אם הוחזק השליחות אם השליח אומר שחזר משליחותו אינה מקודשת לראשון וכן אם לא הוחזק השליחות והמשלח אומר שעשאו שליח הוא אסור בקרובותיה (טור בשם הרא"ש) מיהו אם אח"כ חזר השליח ואמר סבור הייתי שקדשתי לעצמי ונזכרתי שקדשתיה לשולחי יש לסמוך אסברא הראשונה (הגהות מרדכי דקדושין בשם תשובת מוהר"ם) שליח שאמר קדשתיה למשלח והיא אומרת לא קדשתני המשלח אסור בקרובותיה ע"פ השליח :

If the messenger was not established with witnesses, if he said, "I betrothed her to myself" and she said, "To the first person [who sent the messenger was I betrothed]" the second man is as though he says to the woman, "I am betrothed to you" and she says, "You did not betroth me," [in which case] he is forbidden to [marry] her relatives and she is permitted to [marry] his relatives. She is like one who says to the first man, "You betrothed me" and he says "I did not betroth you." If she says, "I do not know," the second man has the status [of being betrothed]. If the messenger was established with witnesses and he says, "For myself" and she says, "To the first man" the first man has the status [of being betrothed]. And even so, the second man is forbidden to [marry] her relatives (Maggid Mishneh in the name of the R"a). If she says, "I do not know," both of them give a bill of divorce. But if they want, one of them gives a bill of divorce and one of them can enter [into marriage]. Rem"a: And some say that even if the messenger was established with witnesses, if the messenger says that he renounced his [status as a] messenger, she is not betrothed to the first man. So too if the messenger was not established and the sender says that he made him his messenger, he is forbidden to marry her relatives (Tur in the name of the Rosh). However, if afterwards the messenger returned and said, "I thought I betrothed her to myself, but remembered that I betrothed her to my sender," one can rely on his first thought (Hagahot Mordekhai in Kiddushin in the name of the Teshuvat Moharim). A messenger who said, "I betrothed her to my sender" and she says, "I was not betrothed," the sender is forbidden [to marry] her relatives by the words of the messenger.