Siman 22 כ״ב
1 א

איסור יחוד ועם מי אסור להתייחד ובו כ סעיפים:
אסור להתייחד עם ערוה מהעריות בין זקנה בין ילדה שדבר זה גורם לגלות ערוה חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו והבעל עם אשתו נדה וחתן שפירסה אשתו נדה קודם שיבעול אסור להתייחד עמה אלא היא ישנה בין הנשים והוא ישן בין האנשים ואם בא עליה ביאה ראשונה ואח"כ נטמאת מותר להתייחד עמה (ועיין בי"ד סי' קצ"ב):

It is forbidden to be secluded with a person with whom sexual relations are forbidden, whether elderly or young. This action leads to uncovering of nakedness. This law does not apply to a mother with her son, a father with his daughter, and a husband with his menstruant wife. A groom whose wife became niddah before consummation is forbidden to be secluded with her. Instead, she sleeps among the women and he sleeps among the men. But if he consummated the marriage and then she became [menstrually] impure, he is permitted to be secluded with her (see Yoreh Deah chapter 192).

2 ב

כשאירע מעשה אמנון ותמר גזר דוד ובית דינו על ייחוד פנויה ואע"פ שאינה ערוה בכלל ייחוד עריות היא ושמאי והלל גזרו על ייחוד כותית נמצא כל המתייחד עם אשה שאסור להתייחד עמה בין ישראלית בין כותית מכין את שניהם מכת מרדות האיש והאשה ומכריזין עליהם: הגה ודוקא בידוע שנתייחד עמה אבל היא אינה נאמנת עליו (ריב"ש סי' רפ"א) ואפילו עד א' אינו נאמן (מהרי"ק שורש קפ"ט) ומ"מ במקום שנראה לבית דין דאיכא למיחש לאיסורא צריך להפרישן (שם בריב"ש): חוץ מאשת איש שאע"פ שאסור להתייחד עמה אם נתייחד אין לוקין שלא להוציא לעז עליה שזינתה ונמצא מוציאין לעז על בניה שהם ממזרים:

After the episode of Amnon and Tamar, David and his court forbade seclusion with an unmarried woman. Even if she is not forbidden as an "ervah" (person with whom sexual relations are forbidden), it is still considered as seclusion with a forbidden sexual partner. Shammai and Hillel forbade seclusion with idol-worshippers (non-Jews). Therefore, anyone who is in seclusion with a woman with whom seclusion is forbidden, whether Israelite or idol-worshipper, [the court] administers lashes of rebellion (makat mardut - Rabbinically sanctioned lashes) to both, the man and the woman, and the punishment is publicized. Note: [We administer lashes] only if it is known that he secluded with her, but her testimony alone is not sufficient [to convict him] (Rivash chapter 265). Even a single witness is not believed (Maharik root 189). Nevertheless, when the court has reason to believe that there was a transgression, it is necessary to separate them (Rivash ibid.). However, with a married woman, even though it is forbidden to be secluded with her, if one did so, they do not administer lashes so as not to spread rumors that she had relations (with him), which would lead to rumors that her children are mamzerim (the products of a sexually forbidden union).

3 ג

וכל אשה שאסור להתייחד עמה אם היתה אשתו עמו ה"ז מותר להתייחד מפני שאשתו משמרתו אבל לא תתייחד ישראלית עם הכותי ואע"פ שאשתו עמו:

If his wife is with him, it is permitted to be secluded with any woman with whom seclusion is [usually] forbidden, since his wife guards him. But an Israelite woman may not seclude with an idol-worshipping male even if his wife is with him.

4 ד

אין מוסרין תינוק ישראל לכותי ללמדו ספר וללמדו אומנות:

We do not give over a Jewish child to an idol worshiper to teach him a book or a craft.

5 ה

לא תתייחד אשה אחת אפילו עם אנשים הרבה עד שתהיה אשתו של אחד מהם שם וכן לא יתייחד איש אחד אפי' עם נשים הרבה: הגה וי"א דאשה אחת מתייחדת עם שני אנשים כשרים אם הוא בעיר (טור בשם הרא"ש) וסתם אנשים כשרים הם (ר"ן פ"י יוחסין) אבל אם הם פרוצים אפילו עם י' אסור וכ"ז בעיר אבל בשדה או בלילה אפילו בעיר בעינן ג' (ב"י בשם הראב"ד) אפילו בכשרים (גם זה טור בשם הרא"ש) ויש מתירין איש א' עם נשים הרבה אם אין עסקו עם הנשים (טור בשם רש"י):

One woman may not be in seclusion even with many men, unless the wife of one of the men is present. And similarly, one man may not be in seclusion even with many women. Note: And there are those who say that a woman may seclude herself with two "good men" [of fit morals] when in-town. And men are to be considered as good men, generally. But if they are "steeped" [in sexual immorality], it's forbidden to be secluded even with ten of them. And all this [applies] when in-town. However, in the field, or during the night even in-town, three men are required to be there, even if they are "good men". And there are those who permit one man with many women, if his business is not [primarily] involved with women.

6 ו

נשים הרבה עם אנשים הרבה אין חוששין ליחוד היו האנשים מבחוץ והנשים מבפנים או אנשים מבפנים והנשים מבחוץ ופירשה אשה לבין האנשים או איש א' לבין הנשים אסורים משום ייחוד:

If there were many women with many men, we're not concerned about "yichud" [the prohibition of seclusion]. If the men were outside and the women inside, or the men inside and the women outside, and a woman separated to be among the men, or one man to be among the women, they are forbidden due to "yichud".

7 ז

אפילו איש שעסקו ומלאכתו עם הנשים אסור לו להתייחד עם הנשים כיצד יעשה יתעסק עמהם ואשתו עמו או יפנה למלאכה אחרת:

Even a man whose business and job is [primarily] with women is forbidden from secluding himself with the women. What should he do? He should do his business with them while his wife is present, or he should switch to another job.

8 ח

אשה שבעלה בעיר אין חוששין להתייחד עמה מפני שאימת בעלה עליה ואם היה זה גס בה כגון שגדלה עמו או שהיא קרובתו או אם קינא לה בעלה עם זה לא יתייחד עמה אע"פ שבעלה בעיר:

We are not worried to be secluded with a woman whose husband is in-town, since the fear of her husband is upon her. But if he was "familiar with her", such as if she grew up with him or is his relative, or her husband adjured her not to be in seclusion with him, then he may not be secluded with her, even though her husband is in-town.

9 ט

בית שפתחו פתוח לרשות הרבים אין חשש להתייחד שם עם ערוה:

A house whose door is open to the public domain, there is no concern for seclusion there with an "ervah" (person with whom sexual relations are forbidden).

10 י

מותר להתייחד עם שתי יבמות או עם שתי צרות או עם אשה וחמותה או עם אשה ובת בעלה או עם אשה ובת חמותה מפני ששונאות זו את זו ואין מחפות זו על זו וכן עם אשה שיש עמה תינוקת קטנה שיודעת טעם ביאה ואינה מוסרת עצמה לביאה שאינה מזנה לפניה לפי שהיא מגלה את סודה:

It is permitted to seclude with two women bound for levirate marriage; or two co-wives; or a woman with her mother-in-law; or a woman with the daughter of her husband; or a woman with the daughter of her mother-in-law, because they are antagonistic to (lit. hate) one another and will not cover-up for one another. Similarly [it is permitted to be secluded] with a woman who has with her a young female child who [is old enough to] understand the nature of intercourse but [is young enough that she] will not offer herself for intercourse, the adult woman will not engage in promiscuity in front of the child because she will reveal her secret.

11 יא

תינוקת שהיא פחותה מבת שלש ותינוק פחות מבן ט' מותר להתייחד עמהן שלא גזרו אלא על יחוד אשה הראויה לביאה ואיש הראוי לביאה:

A girl younger than 3 years old, or a boy younger than 9 years old, it is permitted to be secluded with them, for [the Sages] only forbade seclusion only with a woman or man fit for [legally accountable] intercourse.

12 יב

אנדרוגינוס אינו מתייחד עם הנשים ואם נתייחד אין מכין אותו מפני שהוא ספק אבל האיש מתייחד עם האנדרוגינוס ועם הטומטום:

One who is androgynous may not seclude with women. But if one does seclude, they are not lashed because their status is doubtful. A man is permitted to seclude with one who is androgynous or a tumtum

13 יג

תקנו חכמים שיהיו הנשים מספרות זו עם זו בבית הכסא כדי שלא יכנס שם איש ויתייחד עמהן: (וי"א דוקא בימיהם שהיו בתי כסאות בשדות אבל בזמן הזה שהן בעיר אין לחוש) (הגהות מיימוני פרק ב' מהלכות א"ב):

Our Sages instituted that women should talk to one another in the toilet, so that a man will not enter there and be in seclusion with them. Note: And some say that this applied only in ancient times when the toilets were in the fields, but nowadays that toilets are in the city, there is no concern (Hagahot Maimoni, Hilchot Issurei Biah chapter 22).

14 יד

לא תלך אשה בשוק ובנה אחריה שמא יתפס בנה ותלך אחריו להחזירו ויתעוללו בה הרשעים שתפסוהו:

A woman should not walk in the market with her son behind her, for fear that someone will grab her son, and when she goes after her son to return him, the kidnappers will abuse her.

15 טו

אין ממנין אפילו אדם נאמן וכשר להיות שומר בחצר שיש בו נשים אע"פ שהוא עומד בחוץ שאין אפוטרופוס לעריות:

We do not appoint a man -- even a reliable and worthy man -- to be a watchman in a courtyard in which there are women, even if he stands outside, for there is no trustee for arayot (i.e. even pious men may become ensnared. C.f. GR"A who quotes Yerushalmi Ketuboth chapter 1).

16 טז

לא ימנה אדם אפוטרופוס על ביתו שלא ינהיג אשתו לדבר עבירה:

A man should not appoint a guardian for his house, so that he does not lead his wife to stray into transgression.

17 יז

אסור לת"ח לשכון בחצר שיש בו אלמנה אפי' אינו מתייחד עמה מפני החשד אא"כ אשתו עמו:

It is forbidden for a Torah scholar to dwell in a courtyard in which there is a widow, even if he is not secluded with her, because of aspersion, unless his wife is with him.

18 יח

אלמנה אסורה לגדל כלב מפני החשד:

A widow is forbidden to raise a dog, because of aspersion.

19 יט

לא תקנה אשה עבדים זכרים אפי' קטנים מפני החשד:

A woman should not purchase male [Canaanite] slaves, even minors, because of aspersion.

20 כ

מי שאין לו אשה לא ילמד תינוקות מפני שאמות הבנים באות לבית הספר לבניהם ונמצא מתגרה בנשים וכן אשה לא תלמד קטנים מפני אבותיהם שהם באים בגלל בניהם ונמצאו מתייחדין עמה ואין המלמד צריך שתהיה אשתו שרויה עמו בבית הספר אלא היא בביתה והוא מלמד במקומו:

An unmarried man should not teach children, for when the mothers come to school to pick up their children, he will arouse the women. Similarly, a woman should not teach small children because their fathers come on account of the children and they will be secluded with her. The [married] teacher does not need to have his wife stay with him in school; it is sufficient that she stay at home and he teaches in his place.