Siman 134 קל״ד
1 א

צריך שיבטל הבעל כל מודעות ובו י סעיפים.
צריך שיבטל כל מודעה קודם שיתן הגט שאם מסר מודעא בפני שנים ואמר גט שאני רוצה ליתן לאשתי דעו שאני אנוס ליתנו ולכן אני אומר בפניכם שיהא בטל הרי הוא בטל אע"פ שלא לקח בקנין: הגה ואע"פ שלא מסר בפני ב' עדים ביחד רק בזה שלא בפני זה ובלבד שיהיו כשרים (ריב"ש סימן רל"ב): אע"פ שאין מכירין את אונסו ואפי' אם האונס שאמר היה שקר ואע"פ שנתנו אח"כ לא אמרינן שביטל המודעא שמסר עד שיאמר בפי' שמבטל המודעא ואז היא בטלה ואינו צריך קנין:

One needs to nullify all of his possessions before he gives a get. Because if he gives over his belongings in front of two people and says: the get that I want to give to my wife, know that I am forced to give, and therefore, I am saying that in front of you, it should be nullified, so it's nullified, although he did not take from his belongings. The Rama Comments that even though he gave it over in front of two witnesses at different times, only this one and not that one, alone they are kosher (Rivash Siman 232). Even if you say there is not a source for the rape. And even if the rape reported was a lie. And even if you say that it is possible after this, we do not say that this testimony was nullified, until proof is given that this report is nullified. And there is no need for an acquisition.

2 ב

לכן צריך שיבטל קודם כתיבת הגט כל מודעא שמסר ויאמר כן הריני מבטל כל מודעא שמסרתי על גט זה וכן אני מבטל כל דבר שגורם כשיתקיימו אותן הדברים ביטול לגט זה וכן אני מעיד על עצמי שלא מסרתי דבר על הגט שיבוטל הגט מחמתו והריני פוסל כל עד או עדים שיעידו שמסרתי או שאמרתי שום דבר שיבוטל מחמתו גט זה או שיורע כחו של גט זה מחמת אותה מודעא או אותו דיבור: הגה וי"א דסגי אם אומר שמבטל מודעא ומודעא דמודעא עד סוף כל מודעי (טור בשם הרא"ש) וכן נוהגין אך טוב לכתחלה לחוש ולומר כסברא הראשונה:

Therefore, he needs to nullify before the writing of the bill of divorce any protest(of annulment) that he has made, and he should say as such: behold I am nullifying any protest I informed on this bill of divorce. And so too I am nullifying any thing that will cause, when they are established, the nullification of the establishment of this bill of divorce. And so too I am testifying on myself that I did not inform any matter that will cause this bill of divorce to be nullified, and behold I am invalidating any witness or witnesses that will testify that I informed or said anything that will cause the bill of divorce to be nullified or that will weaken the power of the bill because of this protest or speech. Rem''a: And there are those that say it is enough if he says he is canceling any protest or protest of a protest until the end of all possible protests. And so too we practice, but it is better a priori to be cautious and to hold like the first position.

3 ג

נהגו להצריך ביטול מודעא אף למגרש מרצונו. הגה ומיהו אפי' שכח מלבטל כשר. (מ"כ בשם הרא"ש) מאחר שמגרש מרצונו (מ"כ בשם מהר"ל ונהגו עוד לבטל מודעא קודם שיצוה לכתוב קודם הנתינה (במרדכי) ואע"פ שי"א שאם בטל הגט בין כתיבה לנתינה לא היה מועיל אח"כ ביטל מודעא לגרש באותו גט ולכן אין מניחין אותו לילך עד שיתן הגט אפ"ה מחמירין ג"כ לבטל מודעא בשעת נתינה (עיין בב"י):

They practiced to require a nullification of a protest that even the divorcer made on his own accord. Rem''a: However, if he forgets to nullifying, it is Kosher, since he divorced on his own accord. They practiced also to nullify a protest before he commands to write, before the giving. Despite the fact that there are those that say that even if he cancels the bill of divorce between the writing and the giving, it is not effective after nullification of the protest to divorce with that same bill. Therefore, we do not suggest to him to leave until he gives the bill of divorce. Even in this case, there are those who are stringent to nullify the protest even in the time of giving.

4 ד

אם נשבע הבעל ליתן גט צריך שיתירו לו קודם שלא יהא דומה לאונס אך ערבות יתן אם ירצה שאין זה דומה לאונס: הגה וה"ה אם קבל קנין לגרש (פסקי מהרא"י סימן קע"ג) אבל אם קבל עליו קנסות אם לא יגרש לא מקרי אונס מאחר דתלה גיטו בדבר אחר ויכול ליתן הקנסות ולא לגרש (ב"י בשם תשובה וכן הוא במהרי"ק שם בפסקים) (ויש מחמירין אפי' בכה"ג שם בתשובת הרשב"א) וטוב לחוש לכתחילה ולפטרו מן הקנס אבל אם כבר גירש מפני זה ואפי' גירש מכח שבועה שעשה מעצמו לגרש הגט כשר. הואיל ומתחלה לא אנסוהו על כך (תשובת הריטב"א) י"א דלא מקרי אונס אלא מה שאונסין לאדם עצמו אבל אם אונסין לאחר עד שיגרש חבירו אפילו אב על בנו או להיפך לא מקרי אונס (תשובת הרשב"ץ) ויש מחמירין באב על בנו (ב"י וע"ל סימן קנ"ד מדינים אלו):

If the husband takes an oath to give a bill of divorce, they need to make him renounce it beforehand, in order that it not look like he is being compelled. But if it was just a pledge he made, he can give it if he wants, because this is not similar to being compelled. Rem''a: and this is the ruling if he receives an acquisition to divorce. But if he accepts fines if he does not divorce, this is not called compulsion, since his bill of divorce was dependent on another thing and he will be able to give the fine and not divorce. And there are those that are stringent even in a case like that. And it's better to worry a priori and exempt him from the fine. But if he already divorced(her) because of this, and even did so from the strength of the oath he made to divorce, the bill of divorce is kosher, since, from the outset, they did not compel him by this. There are those that say that say that it is not called compulsion unless they compel the man himself, but if they compel someone else until his friend divorces, even a son for his father or vice versa, this is not called compulsion. There are those who are stringent in the case of a father and son. See later on in 152 for these laws.

5 ה

הא דאינו גט כשהוא אנוס ה"מ כשמסר מודעא אבל אם לא מסר מודעא אם אנסוהו שלא כדין פסול וכדין כגון שהוא חייב להוציא ואינו רוצה ואנסוהו ב"ד עד שהוציא הוי גט ומצוה על כל ב"ד שבכל מקום ובכל זמן לכופו לגרש לבטל המודעא:

This, that is not considered a bill of divorce when he is forced, this is discussing a case when he declared a protest. But, if he did not declare a protest, if they forced him illegally, it is invalid. And legally, for example, if he is obligated to dismiss(divorce her)and he does not want to, and the Beit Din forces him until dismisses, this is a valid bill of divorce. And it is a commandment upon each Beit Din, at all times, to force the divorcer to nullify the protest.

6 ו

מי שמסר מודעא על הגט מכין אותו מכת מרדות מפני שגרם להיות ממזרים שהרי הגיע הגט לידה ותנשא בו ואחר זמן יבואו עדים שביטל בפניהם או שמסר מודעא בפניהם קודם שיכתוב הגט ונמצא הולד ממזר: הגה ואפילו בטל המודעא בשעת נתינה אפ"ה משמתינן ליה דיש לחוש שמא איכא דידעי במודעא ולא ידעי בביטול (תשו' הרא"ש כלל נ"ב וכ"כ הב"י בשם התו'):

Someone who delivered a document ("moda'a") invalidating a get (writ of divorce) in advance (typically stating that he is being forced to grant a get against his will, and the get is therefore invalid), the court administers (Rabbinically sanctioned) lashes of "rebellion", for he has caused there to be bastards (mamzerim), for when the get arrives in her hands and she remarries, and after time witnesses arrive who testify that he [had previously] voided the get in their presence, or that he had delivered an invalidating document to them prior to his writing the get, the outcome is that her child from the second marriage is a bastard. Rama: Even if he voided the moda'a at the time he gave the get (and the divorce is therefore valid), we nevertheless ostracize him out of concern that some people will know of the moda'a, but not know of its abrogation (Responsa Rosh rule 52, and similarly Beit Yosef in the name of Tosafot).

7 ז

אנסוהו ישראל לגרש שלא כדין ואמר רוצה אני וגם ביטל המודעא או לא מסרה פסול ואעפ"כ פסלה מן הכהונה:

If a Jew forced him to divorce, not in accordance with the law, yet he said, "I want to [divorce]," and he even abrogated the moda'a or he never gave a moda'a, [the get is nevertheless] invalid. Even so, he invalidates her from [marrying into] the priesthood (because of the hint of being a divorced woman).

8 ח

אנסוהו כותים לגרש אם הוא חייב לגרשה מן הדין פסול ואעפ"כ פסלה מהכהונה ואם לא היה חייב לגרשה מן הדין אפי' ריח גט אין בו ולא נפסלה מהכהונה (ואפילו אם קבל מעות על נתינת הגט לא אמרינן משום זה נתרצה (הגהות אלפסי פרק המגרש):

If non-Jews force him to divorce her, if he has to divorce her from the law, the divorce is invalid, but nevertheless, he has disqualified her from marrying a kohen. But if the law requires him to divorce her, there is not even the scent of a get in it, and she has not been disqualified from marrying a kohen. And even if he received money for giving the get, we don't say that because of this he agreed [to give the get]. (Hagahot Alfasi, ch. hamegaresh).

9 ט

אם דחקו אותו בית דין של ישראל על ידי כותים והיו הכותים מכין אותו ואומרים עשה מה שישראל אומרי' לך דינו כאנסוהו ישראל:

If a Jewish court pressured him by using non-Jews, and the non-Jews were beating him saying: Do what the Jews are telling you to do. He is treated as if he was forced by a Jewish court.

10 י

גט שמסר הבעל מודעא על נתינתו ונתנו לה ואחר כך ביטל מרצונו ואמר לה תתגרשי בגט שנתתי לך כבר א"צ לחזור וליטלו ממנה:

A get about which a husband gave a notice of invalidation, and he then gave it to her, and then he annulled [the invalidation] of his own accord and then said to her: Be divorced with the get that I already gave you, he doesn't need to go back and take it from her.