Siman 130 ק״ל
1 א

דיני עדי הגט וחתימתו ואם אינם יודעים לקרות או לחתום ובו כב סעיפים:
צריך שיחתמו שני עדים כשרים (זה תחת זה) (במרדכי) הל' גיטין למטה משטה אחרונה של גט ולא יניחו כדי אויר שני שיטין בין שיטה אחרונה לחתימתם: הגה ואם הניחו הגט פסול (טור) ויש חולקין ומכשירין ע"י עידי מסירה הרמב"ם והרמב"ן והרשב"א והר"ן ואם חתם העד האחרון תחילה ואח"כ חתם הראשון כשר אע"פ דמתחלה היה השני חתום שני שיטות מן הגט (סדר גיטין) ומ"מ לכתחלה לא יעשו כי"א דלכתחלה אין לחתום בגט אפי' קרוב ונתרחק או מחותנים בעלמא (בסדר הגט בשם מהרי"ל) וטוב ") להדר אחר הסופר שלא יהיה קרוב לאיש ולאשה אבל היכא דלא אפשר אין קפידא בדבר (מהרי"ק ק"ו) ולא יהא אחד מן העדים חשוד בעריות ויש מחמירין שלא יהיו בעל מום ושלא יהיו העדים קרובים לסופר וכולם לא יהיו קרובים לרב המסדר הגט וטוב לחוש לכל זה לכתחלה (כ"ז בסדרים) גם נוהגין ליקח עידי חתימה לעידי מסירה והם יראו שהבעל צוה לסופר לכתוב כדי שיהיה הכל נעשה בפני כת אחד של עדים (במרדכי הל' גיטין ובסמ"ג) ולא יחתמו העדים רק בדיו וקולמוס של בעל כמו הסופר (בסדרים) וכמו שנתבאר לעיל ריש סי' ק"ך:

One needs to sign [get] in front of two kosher witnesses, and they should sign one signature under the other (Mordechai Halachos Gitin), both under the last line of the get. But don't leave space that is two lines worth of space between the last line [of the get] and their signature. If they place it so [see statement above], the get is void (Tur). There are those who disagree, and say that it is still made kosher by the witnesses [those who see that the man gave the get] (Rambam). If the second witness signs first, and the first witness signs after, it is still kosher, even though from the beginning, there were two signatures, two lines away from the get (Gittin). Nevertheless, initially, you shouldn't do so. If you say that initially, one should not sign the get if they have been related and now distanced, or if you were the matchmaker (Seder HaGet Bisheim Maharil). It's good to praise the scribe, so the scribe will not come close to the man and his wife, but when this is impossible, you need not be stringent (Maharik 106). And none of the witnesses may be suspects of adultery. There are those that are stringent that he [the witness] cannot have a blemish, and he should not be related to the scribe, and none of the witnesses may be related to the Rabbi officiating the get , and it's also good to be suspicious of all this from the beginning. Also, it is customary to take signers and the witnesses to see that the husband commanding the scribe to write [the get ], so all this will be in the presence of one group of witnesses (Mordechai Halachos Gittin and in the Smag). And the witnesses shouldn't sign unless it is [they are signing] with the quill and ink of the husband, like the scribe, as was explained earlier in the beginning of the siman .

2 ב

יתחיל בראש שיטה שלא ישאר חלק בגליון הגט לפני חתימתן:

He shall start at the beginning of a line: no blank space shall be left in the margin before their signature[s].

3 ג

לא יהיה בין הגט לחתימת העדים כתוב דבר שאינו מענין הגט ואם כתוב כן כגון שכתוב שאלו בשלומה פסול שמא לא חתמו אלא על שאלת שלום אבל אם כתב ושאלו (בשלומה) כשר שהיא מדובק עם של מעלה ועל הכל חתמו:

Between the text of the get (writ of divorce) and the signature of the witnesses there should be nothing written which is not relevant to the get. And if there is something written there, such as "inquire as to her welfare," the get is invalid, for maybe the witnesses only signed on to the welfare inquiry [and not the get]. But if he wrote "and inquire as to her welfare," the get is valid, for the phrase is attached to the text above, and the witnesses signed on everything.

4 ד

חתמו בראש הגט או מצידו או בימינו או בשמאלו או מאחריו פסול:

If they signed at the top of the get (writ of divorce) or its side, the right or the left or the reverse side, it is invalid.

5 ה

אף כשחותמין למטה צריך שיהיה גב החתימה כלפי הגט ואם היו רגלי החתימה כלפי הגט פסול:

Even when the witnesses sign at the bottom [of the get], the signatures must be oriented such that the back of the signature (i.e. top of the letters) faces the text of the get. If the feet of the signature face the get, the get is invalid.

6 ו

כל אלו שאמרנו פסול אם יש כאן עידי מסירה כשר:

[Regarding] all of these gets (writs of divorce) which we have labeled invalid, if there are witnesses to the handing over of the get [to the woman], the get is valid.

7 ז

שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני והעדים מלמטה בסוף הדף השני כשר והוא שיהיה במגילה שניכר שלא נחתך ושלכך נתכוין הסופר שישלים בדף השני אבל אם אינו ניכר אע"פ שנמסר בעדים הרי זו ספק מגורשת שמא שני גיטין היו ונחתך מקצת זה מסוף הדף ומקצת השני מראש הדף: הגה מיהו אם יש עדים שגט אחד היה מתחלה ונמסר לה בעדים כשר (המ"מ פ"ד) דבק שני עורות ביחד ע"י דבק וכתב עליהם גט פסול מספק:

If he left over some of the bill of divorce and wrote it on a second page, and the [signatures of] the witnesses are below at the end of the second page, it is valid. This is true for a scroll, because it is recognizable that it was not split, and that the scribe intended to finish it on the second page. However, if this is not recognizable, if it was delivered by witnesses, there is doubt whether she is divorced, as there may have been two bills of divorce and part was split from the end of the page and part was split from the beginning of another page. Rem"a: However, if there are witnesses that it was originally one bill of divorce, and it was delivered with witnesses, it is valid (Hagahot Maimoni 4). If he joined two skins with glue, and wrote a bill of divorce on them, they are invalid due to doubt (A"Z).

8 ח

כתב שני גיטין בב' דפין במגילה אחת זה אצל זה והעדים מתחת זה לתחת זה ששם העד תחת הראשון ושם אביו תחת הב' וכן העד הב' תחתיו את ששמות העדים חתומים תחתיו כשר ואם כתב ראובן בן תחת הראשון יעקב עד תחת השני פסול השני ואם כתב ראובן תחת הראשון ובן יעקב עד תחת השני אף השני כשר: הגה ואם נמסר בעדים ליד אותה שאין עליו עדים כשר בדיעבד דהא לא גרע מאלו לא היו עליו עדים כלל (ב"י בשם הרמב"ם) וע"ל סי' קל"ג:

If he wrote two divorce documents with two pages in one scroll, one near the other, and the witnesses go from beneath one to the other, in that the name of the witness is under the first and his father ['s name] is under the second, and so is the second witness beneath him, the one that the names of the witnesses are written beneath it is valid. And if he wrote "Reuven son of" under the first and "Yaakov [the] witness" under the second, the second is disqualified. And if he wrote "Reuven" under the first and "son of Yaakov [the] witness" under the second, the second is also valid. gloss: And if it was passed with witnesses next to the one that does not have witnesses, it is valid post factum, for it is not worse than if it did not have witnesses on it at all (Bet Yosef in the name of RaMbaM) and see later section 133:

9 ט

ה' שכתבו גט א' לחמש נשותיהם אם כתבוהו בכלל כגון שכתבו בו כך וכך לשבת גירש פלוני לפלונית ופלוני לפלונית וכן אמר כל א' מהם לאשתו ליכי דיתיהוייין וכל טופס הגט והב' עדים חותמים מלמטה ה"ז גט כשר וינתן לכל אחת בעידי מסירה ואם אין שם עידי מסירה כל מי שתצא מגילה זו מתחת ידה מגורשת אבל אם כתב בכך בשבת גירש פלוני לפלונית והשלים הגט והתחיל תחתיו גט אחר באותה מגילה וכתב וביום זה גירש פלוני לפלונית והשלים הגט השני וכן עד שהשלים כל הגיטין והעדים מלמטה אם נתנה מגילה זו לכל אחת מהן בעידי מסירה הרי כלם מגורשות ואם אין שם עידי מסירה והיתה מגילה זו יוצאה מתחת יד אחת מהן אם היתה זו שגיטה באחרונה שהעדים נקראים עמו הרי זו מגורשת ואם היתה המגילה יוצאת מתחת יד אחת מן הראשונו' ה"ז ספק מגורשת: הגה וכל זה שכתב ופלוני ופלונית וכו' אבל אם כתב בשני וכן באחרים פלוני לפלונית אינו כשר רק האחרון (טור):

[In the case of] five [men] who wrote a single Get (divorce document) for their five wives: if they wrote it collectively, for example, they wrote "On day such-and-such of the week, so-and-so divorced so-and-so and so-and-so divorced so-and-so, and as well each one said to his wife 'This will be for you...' " and the entire formula of the Get, and two witnesses sign beneath, then it is a valid Get and it should be given to each [wife] with witnesses of the transfer [of the Get]. If there are no witnesses of the transfer, then whoever is in possession of the document is divorced. However, if he wrote, ''On day such-and-such of the week so-and-so divorced so-and-so..." and he finished the Get and began the next Get underneath in the same scroll, and wrote "And on that day so-and-so divorced so-and-so..." and finished the secccond Get, and so on until he finished all of the Gittin (pl. of Get), and the witnesses [sign] underneath, then if this document was given to each [wife] with witnesses of the transfer, then they are all divorced. If there are no transfer witnesses, and one of the women is in possession of this document, then if it is the one whose Get is last, such that the witnesses [signatures] are read along with it, then she is divorced. And if one of the others was in possession of this document, then she is doubtfully divorced. Comment [by the Rama]: All this is in a case where he wrote "And so-and-so [divorced] so-and-so". But if he wrote in the second, or in any other one, "So-and-so [divorced] so-and-so", then only the last one is valid (Tur).

10 י

כתב אני פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית והשלים הגט אע"פ שנמסר לכל אחד מהן בעדי מסירה אינו גט שאין ב' נשים מתגרשות בגט א' שנאמר וכתב לה ולא לה ולחברתה חזר ופרטן בתוך הגט וכתב פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית בזמן הזה הרי אלו כשרים:

If he wrote: We so and so and so and so have divorced our wives so and so and so and so, and completed the divorce document, even though it was given to every one of them with witness of the transfer of the divorce document, it is not a valid divorce document, because to women can not be divorced with one document, as it is said (in the Torah): "and he wrote for her" (Deut. 24) and not for her and her peer. (However,) if he repeated and specified them (i.e. the couples being divorced) in the divorce document, and (thus) wrote: so and so has divorced so and so and so and so has divorced so and so at this time, such a divorce document is valid.

11 יא

כשחותם העד צריך לכתוב שמו ושם אביו כגון יוסף בן יעקב עד כתב יוסף עד או בן יעקב עד או יוסף בן יעקב ולא כתב עד כשר: הגה י"א מאחר דסגי אם כתב יוסף עד א"כ בן יעקב לא צריך למכתב ואם טעה או שינה בו אין לפסול (ת"ה סימן רכ"ח) וכמו שנתבאר לעיל סי' קכ"ח בכיוצא בזה ואין לסמוך ע"ז רק בשעת הדחק ובמקום עגון (וע"ל סי' קכ"ח) עד שיש לו ב' שמות כיצד יחתום עצמו ואין העד צריך לחתום עצמו בחניכתו (שם סי' רל"ד) אפי' לכתחלה גם לא יחתום עצמו או אביו בשם רב או חכם רק פלוני ב"פ עד (סדר גיטין) וכל דבר שיש בו קצת ספק כיצד כותבין אין ראוי לכתחילה לחתמו כי אין ליכנס לספיקות לכתחילה בלא צורך (ד"ע) ולכן אין חותמין לעד מי שאביו מומר כמו שנתבאר לעיל סימן קכ"ט וה"ה לכל כיוצא בזה (ולכתחלה נזהרין בחתימת העדים בכל דבר שנזהרין בכתיבת הגט הן דבעינן כתיבה תמה ומוקף גויל) (ב"י בשם הקונטריס) וכל כיוצא בזה:

When the witness signs he must write his name and his father's name, such as "Yosef son of Yaakov witness". If he wrote: "Yosef Witness", or "son of Yaakov witness" or "Yosef son of Yaakov" but did not write "witness" it is valid. ReM"A Note: some say that since it is sufficient if he wrote "Yosef witness", if so it is not necessary to write "son of Yaakov" and if he made a mistake or changed it, it [the signature] should not be invalidated. (Trumas HaDeshen Siman 228) as will be expounded upon in Siman 128 etc; and one should not rely on this except in times of dire need and in a situation of Iggun [a case of an abandoned wife, where we suspect that the women will be unable to obtain a divorce otherwise]. See Siman 128 [regarding] how a witness who has two names should sign. A witness need not include his nickname with his signature (sic, Siman 234) even in the best case scenario [meaning: as opposed to being preferable to include one's nickname, but if one didn't it would not invalidate the signature]. Also, one should not sign his name or his father's name with a title such as "Rabbi" or "Wise" [sephardic term for "Rabbi"] rather he should write only "so and so son of so and so witness" (Seder Gittin). Anyone about whom there is some doubt regarding how to write [his name properly], it is unfit to have him sign in the first place, as it is not fitting to get into such doubts in the from the start (author's own opinion); therefore, we do not have someone who's father is a sinner sign as a witness, as will be expounded upon in Siman 129, and likewise all other such situations. And in preferable circumstances we are careful with the witnesses signatures with everything which we are careful with in the writing of the bill of divorce, namely, proper writing and separate letters and alike. (Beit Yosef citing an anonymous composition).

12 יב

אבל כתב יוסף לבד ולא כתב עד פסול (וכ"ש אם כתב בן פלוני ולא כתב עד דפסול) (ב"י):

If the witness signed "Yosef" only and did not add "witness", it is invalid. Rama: And certainly if he wrote "the son of so-and-so" without adding "witness", it is invalid (Beit Yosef).

13 יג

עידי הגט אין חותמים אלא זה בפני זה ואם חתמו זה שלא בפני זה פסול וי"מ אם חתמו שנים זה בפני זה והשלישי שלא בפניהם (טור בשם ר"ת):

The witnesses must both sign in front of the other. If each signed separately, it is invalid. Rama: Some authorities validate a get in which the first two witnesses signed in front of each other and the third witness signed separately (Tur in the name of Rabbenu Tam).

14 יד

גט שנכתב בכתב מהלשונות ועדיו חתומים בכתב אחר כשר והוא שיהיו העדים מכירים לשון הכתב והכתיבה.

A get written in the script of one languages, whereas its witnesses sign in a different script, is valid, as long as the witnesses are familiar with the language of the writing and its script.

15 טו

א' מהעדים חתם בכתב לשון א' והעד השני בכתב לשון אחר כשר:

If one of the witnesses signed in one language and the second one signed in another language, it is valid.

16 טז

העדים שחותמין על הגט צריכים להיות יודעים לקרות ולחתום ואם אינם יודעים לקרות קוראים בפניהם וחותמין והוא שיכירו לשון הגט ואם אינם יודעים לחתום רושמים להם הנייר ברוק וכיוצא בו מדבר שאין רשומו מתקיים והם כותבין על הרושם: הגה ויש אוסרין לעשות כך לכתחלה אלא מקרעין נייר חלק לפניהם והם חותמין דרך הקרע (טור בשם הרמ"ה):

The witnesses that sign a writ need to know how to read and how to sign. If they do not know how to read, we read to them and they then sign, provided that they understand the content of the writ. If they do not know how to sign, we mark the paper with saliva et al, such that the mark is temporary, and they trace the mark. Rem"a: Some authorities forbid this practice a priori. Instead we tear blank paper for them [into a stencil of their signatures] and they trace the stencil.

17 יז

גט שחתמו בו עדים פסולים אפי' אחד פסול ואחד כשר הרי זה פסול אפי' יש כאן עידי מסירה שהרי הוא מזוייף מתוכו:

If a writ that signed by disqualified witnesses, even if one is disqualified and the other is acceptable, it is invalid. Even if [qualified] witnesses are present at the delivery of the writ, [it is invalid] because it is internally forged.

18 יח

יש ליזהר שלא לחתום הסופר לעד מפני שיש פוסלין:

It is best for the scribe to not sign as one of the witnesses, as some authorities disqualify this.

19 יט

גט שנעשה בערכאות של כותים ועידי כותים חתומין עליו אפי' כתבו ישראל ונמסר בעידי מסירה ישראל ושמות עדים הכותים החתומים בו מובהקים וניכרים לכל שהם כותים דליכא למיחש דילמא אתי למסמך עלייהו אפ"ה פסול אבל אשה שמביאה לפנינו גט שנתגרשה בו לינשא בו ושמות העדים כשמות כותים אם הם שמות שאין דרך ישראל לקרות בהם כלל תנשא בו שודאי ישראל הם שלא היו טועים מחתומי הגט להחתום שמות כאלו אם לא שידעו שישראלים הם ואם הם שמות שדומין קצת לשמות ישראל חיישינן שמא טעו מחתימי הגט שסברו שהם ישראל ושמא כותים הם ולא תנשא בו:

If a writ was produced under the auspices of a Samaritan court, and Samaritan witnesses are signatories on it, even if it was written by a Jew and delivered in the presence of Jewish witnesses, and the names of the Samaritan signatories are clearly identifiable as Samaritan (such that there is no concern that they might be [illegitimately] relied upon), it is still invalid. If, however, a woman brought a writ that served for her divorce and she now wishes to remarry, and the signatories names appear Samaritan - if the names are never used by Jews at all, she may remarry, because they are certainly Jews, as the arrangers of the writ would not have mistakenly allowed people with these names to sign unless they were certain that they were Jews. If the names are somewhat similar to Jewish names, we are concerned that arrangers of the writ may have mistaken them for Jews, though they are really Samaritans, and she may not remarry.

20 כ

נתן לה הגט בינו לבינה ואפילו בעד אחד אינו גט בד"א כשהיה הגט בכתב יד הסופר אבל אם כתב הבעל הגט בכתב ידו וחתם עד א' ונתנו לה ה"ז גט פסול ופוסל לכהונה:

If a man gave his wife a writ privately, or even in the presence of one witness, it is not considered a writ. This is the case if the writ is in the scribes handwriting. If the husband wrote the writ in his hand and one witness signed and he gave it to her, it is a invalid writ, and it disqualifies her from marrying a Kohen.

21 כא

לא יטלו עידי הגט שכר יותר מכדי שכר בטלה דמוכחת: הגה וי"א דמתנין עם העדים שאם יקלקלו הגט שישלמו אותו ומכח זה מותר לקבל שכר הרבה או מטעם דהעדים אסורים לישא הגרושה (בסדר גיטין בשם מהרז"ך) כמו שנתבאר לעיל בסי' י"ב וכן נוהגין:

The witnesses on a writ should not take any more payment than their apparent opportunity cost. Rem"a: Some authorities say that we stipulate with the witnesses that if they damage the writ they must pay for it, and with this proviso they may take a large fee, or perhaps [they may take a large fee to compensate for the fact that] the witnesses may not marry the woman who is divorced [with this writ] as is explained earlier (Shulchan Arukh, Even HaEzer 12), and this is our common practice.

22 כב

יש מי שאומר שצריך שייבש הגט קודם שיחתמו העדים:

Some authorities say that the ink on the writ must dry before the witnesses sign.