Siman 117 קי״ז
1 א

דין כתובה באשה שאין לה וסת או שאר מומין ודין קטלנית ובו יא סעיפים:
הנושא אשה ובדקה עצמה ונבעלה ובעת שקנחה עצמה היא והוא נמצא דם על עד (פירוש הסמרטוט או מטלית שבודקת עצמה בהן) שלה או על עד שלו אם אירע זה פעם אחר פעם ג' פעמים סמוכות זו לזו הרי זו אסורה לישב עם בעלה ותצא בלא כתובה לא עיקר ולא תוס' ולא תנאי מתנאי הכתובה שהרי אינה ראוי' לתשמיש ויוציא ולא יחזיר לעולם בד"א כשהיתה כך מתחלת נשואיה ומבעילה ראשונה ראתה דם אבל אם אירע לה חולי זה אחר שנשאת נסתחפה (פי' מן מדוע נסחף אבירך כלומר נפסדה ונאבדה למזלך) שדהו לפיכך אם בעל פעם אחד ולא מצא דם ואח"כ חזרה להיות רואה דם בכל עת תשמיש יוציא ויתן כתובה כולה ולא יחזיר עולמית: הגה י"א דאם אינו רוצה לישא אחרת ורוצה לשהות עם זו ע"י שליש בשנה א' ולא ילך אצלה אלא בעדים א"צ לגרשה (ב"י בשם תשובת הר"ם וכן הוא בתשו' הרשב"א סי' תת"ס) וכ"ש אם זנתה תחתיו דמאיסה ליה דשרי בכה"ג (שם):

If a man marries a woman, she checked herself, and then had sexual relations, and afterward when she wiped herself and he [wiped himself] blood was found on the witness (Note: meaning the rag or cloth with which she checks herself) of hers or on his witness, and this occurred three consecutive times, she is forbidden to remain with her husband, and she is divorced without receiving ketuba monies, not the basic money nor the additional money, nor conditioned [moneys] from the conditions of the ketuba, for she is not capable of sexual relations. He divorces her and may never remarry her. What are the circumstances? When this occurs from the beginning of her marriage, and she saw blood with the first intercourse. But if this occurred afterward, then his field has been washed away (Note: meaning, from the verse, "why have your brave men been washed away," (Jeremiah 46:15), in other words, she has been damaged and lost by his bad luck). Therefore, if they had relations one time and did not find blood, and afterward she returned to seeing blood with every intercourse, he divorces her but must pay the entire ketuba, and may never remarry her. Note: Some authorities say that if he does not wish to marry another, and desires to stay with this woman at the hands (in the company) of a chaperone for one year, and he will not go to her except with witnesses, he is not required to divorce her (Beit Yosef in the name of Response Ram, and likewise in Responsa Rashba chapter 860). And certainly if she committed adultery, such that she becomes disgusting to him, it is permitted (to stay with her) in this manner (ibid.).

2 ב

אשה שנבדקה על ידי נשים ואמרו שאינה ראויה לאיש אין לה כתובה ולא תנאי כתובה ואם הבעל טוען עליה כך כל זמן שלא נבדקה אינו חייב במזונותיה:

A woman who was checked by other women, and they said that she is not fit for [relations with] a man, she has no ketubah nor the conditions of the ketubah. And if the husband argues this against her, he is not obligated in her sustenance all the time that she has not been checked.

3 ג

הנושא אשה סתם ונמצאו עליה נדרים שנתבארו בסי' ל"ט תצא בלא כתובה לא עיקר ולא תוספת:

One who marries a woman stamp (without an explicit understanding) and finds that she is held to vows that are explained in siman 39 she leaves (the marriage) without (receiving payment) for her kesuba. Neither the mandated nor the extra (payment).

4 ד

וכן הכונס אשה סתם ונמצאו בה מום ממומי הנשים שנתבארו בסי' ל"ט ולא ידע הבעל במום זה תצא בלא כתובה לא עיקר ולא תוספת:

Similarly, a woman who enters (marriage) stam (without an explicit understanding) and is found with a deformity that's considered a blemish for women that are explained in siman 39 and the husband was not aware of this deformity she leaves (the marriage) without (receiving payment) for her kesuba. Neither the mandated nor the extra (payment).

5 ה

אם יש מרחץ בעיר והיו לו קרובים שם אינו יכול לומר לא ידעתי מומין אלו ואפי' מומין שבסתר מפני שהוא בודקה ע"י קרובותיו וחזקתו ששמע ונתרצה ואם אין שם מרחץ או שלא היו לו שם קרובים טוען במומין שבסתר ונכפה לעתים ידועים הרי הוא כמומי סתר אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון שחזקתו ששמע ונתפייס (המשתנת במטה תמיד י"א דלא הוי מום (ב"י בשם הרשב"א וי"א דהוי מום (ב"י) וכן נ"ל עיקר) טען על אשתו שהיא מצורעת הוי מום (ב"י):

If there is a bathhouse in the city and he has relatives there, he cannot say, "I did not know about these deformities [of my wife]," including even deformities in private areas, because he checked her through his relatives, and we may assume that he heard [about the deformities] and she found favor. If there is no bathhouse, or he did not have relatives there, he may make a claim regarding deformities in private areas. [Deformities] that appear at given times are considered as hidden deformities. However, he may not claim about revealed deformities, as we may assume that he heard [about them] and was appeased. One who frequently urinates in bed--there are those who say it is not a deformity (Beit Yosef citing the Rashb"a). There are those who say that it is a blemish (Beit Yosef), and it seems to me that this is correct. If he claimed that his wife is a leper, this is a deformity (Beit Yosef).

6 ו

בד"א במקום שמנהג הנשים להלך בשוק ופניהן גלויות אבל במקום שאין דרך הבנות לצאת לשוק כלל ואם תצא למרחץ תצא מתנכרת ה"ז טוען אפילו מומין שבגלוי ואם יש שם מרחץ אם יש לו קרוב אינו יכול לטעון שבודאי הכל רואין אותה ערומה במרחץ ואם דרכן להתחבא במרחץ יכול לטעון אף מומין שבגלוי (וי"א דאפילו אין לו קרובים בעיר יש לו רעים ובודק על ידי נשותיהם) (טור בשם הגאונים):

When do these words apply? In place where the practice of the women is to walk in the marketplace with their faces uncovered. But in a place where it is not the way of the girls to go to the marketplace at all, and if she were to go the bathhouse she would be ignored, he may even claim against her revealed deformities. If there is is a bathhouse there and he has a female relative, he cannot claim, for it is certain that everyone sees her naked in the bathhouse. If their practice is to hide themselves in the bathhouse, he may claim against her revealed deformities. There are those who say that even if he does not have relatives in the city, he has friends who can check via their wives (Tur citing the Geonim).

7 ז

כיצד היא טענת המומין אם היו המומין שנמצאו בה מומין שודאי היו בה קודם שתתארס כגון אצבע יתירה וכיוצא בו על האב להביא ראיה שידע הבעל ונתרצה או שחזקתו שידע ואם לא הביא ראיה תצא בלא כתובה כלל:

How does the claim against deformities work? If the deformities found upon her were certainly there before she was betrothed, such as an extra finger and the like, the burden is on the father [of the wife] to prove that the husband knew [about the deformity] and found favor in her or that we can assume that he knew. If he does not bring proof, she may be divorced without payment of the marriage contract.

8 ח

היו בה מומין שאפשר שנולדו בה אחר האירוסין אם נמצאו בה אחר שכנסה לבית הבעל על הבעל להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו בה והיה מקחו מקח טעות ואם נמצאו בה והיא בבית אביה על האב להביא ראיה שאחר האירוסין נולדו ונסתחפה שדהו: הגה וי"א דאם האב טוען ודאי על הבעל להביא ראיה (המ"מ פכ"ה בשם הרשב"א) וי"א דאם הגיע זמן ליכנס אע"פ שלא כנסה הוי כאלו היתה ברשות הבעל (רבי' ירוחם נכ"ג ח"ה):

If she had deformities that could have come into being after the betrothal, if they were found after she was brought into the husband's house, the burden is on the husband to prove that they existed before the betrothal and that his transaction [the marriage] was a mistaken transaction. If they were found on her while she was in her father's house, the burden is on the father to prove that they came into being after the betrothal, and it is [considered as though] the husband's field was swept away [after purchase]. Rem"a: There are those who say that if father makes a claim of certainty, the burden of proof is on the husband (Magid Mishneh 25 citing the Rashb"a). There are those who say that if the time had come for [the husband] to bring in [his wife to his house], even if he had not brought her it, it is considered as though she were in the domain of the husband (Rabbeinu Yerucham 23:5).

9 ט

הביא הבעל ראיה שעד שלא תתארס היו בה או שהודית לו בכך והביא האב ראיה שראה ושתק ונתפייס או שחזקתו שידע בהן ונתפייס הרי זה חייב בכתובתה:

If the husband brought proof that the deformities existed in her since before the betrothal, or that she had admitted as such, and the father brought proof that [the husband] saw and was quiet and was appeased or that it can be assumed that he knew and was quiet, he [the husband] is obligated to pay her marriage contract.

10 י

בא על אשתו ושהה כמה ימים וטען שמום זה לא נראה לו עד עתה אפילו היה בתוך הקמטים (פי' כגון תחת בית השחי ותחת הדדים וכדומה) או בכף הרגל אין שומעין לו חזקה אין אדם שותה בכוס אא"כ בודקו וידע ונתפייס: הגה ואם שהה עמה ל' יום אינו נאמן לומר שלא בעל (מהרי"ק שורש ק"ה):

If he had sex with his wife, waited a few days, and claimed that only just now did he notice a certain deformity, even if it were within the folds (meaning, for example, under the armpit or under the breasts and the like) or on the sole, we do not listen to him, for it is assumed that one does not drink from a cup unless he has checked it and knows and is appeased. Rem"a: If he waited with her for 30 days, he is not believed to say that he did not have sex with her (Mahari"k 105).

11 יא

מי שנודע לו שאשתו נכפית ורוצה לגרשה ואינו משיג כדי כתובתה כופין אותה לקבל גט (ואין בזה משום תקנת ר"ג) ויתן הנמצא בידו לכתובתה והמותר כשתשיג ידו ואם תמאן לקבל גט ימנע ממנה שאר כסות ועונה: הגה ודוקא במום גדול כזה שאלו היה באיש היו כופין לגרש מדין התלמוד ולא תקן ר"ג שתהא האשה עדיפא מאיש (תשו' הרא"ש כלל מ"ב) אבל שאר מומין אינו יכול לגרשה בעל כרחה אבל מ"מ אין כופין אותו להיות עמה מאחר דמאיסה עליו ורוצה לגרשה ולתת כתובתה (מהרי"ק שורש ק"ז):

One who is informed that his wife is epileptic and wants to divorce her, but does not have the money to pay her marriage contract, we force her to accept a bill of divorce (and the decree of Rabbeinu Gershom is not applied here), and he gives that which he has as her marriage contract, and the remainder when he acquires it, and if she refuses to accept a bill of divorce, he withholds from her food, clothing, and sex. Rem"a: This only applies regarding a blemish as serious as this, for if it existed in a man he would be forced to divorce by Rabbinic law, and Rabbeinu Gershom did not decree that a woman would be preferable to a man (Responsa of the Ro"sh #42), but he cannot divorce her against her will because of other deformities, but nonetheless we do not force him to be with her, after she has become repugnant to him and he wants to divorce her and give her her marriage contract (Mahari"k 107).