Siman 188קפ״ח
1 א

דיני מראות הדם. ובו ו' סעיפים:
כל מראה אדום בין אם היא כהה הרבה או עמוק טמאים וכן כל מראה שחור ואין טהור אלא מראה לבן וכן מראה ירוק אפי' כמראה השעוה או הזהב וכ"ש הירוק ככרתי או כעשבים (מרדכי) (וכן מראה שקורין בל"א בלו"א בכלל ירוק הוא) ואפי' יש בו סמיכות דם והוא עב הרבה ואפילו הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ומצאה מראות הללו טהורה. (ד"ע דלא כת"ה סימן רמ"ו דמגמגם בזה): הגה וכן עיקר (ב"י וטור) דלא כיש מחמירין לטמאה אם יש בו סמיכות והוא עב (ת"ה סימן רמ"ו) (ואם הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ולא מצאה כלום ע"ל סימן ק"ץ):

Every shade of red, even very light or dark, is tameh. As is every kind of black. White and green are tahor - even the color of wax or gold [i.e. what we call today "yellow"] and all the more so the color of plants [i.e. "green"], even if it has the consistency and thickness of blood (so too "blue" is like green) and even if she felt her womb open and checked herself immediately and found these colors she is tehora. (RAMA: Agreed. And not like those who are stringent regarding everything which has the consistency and thickness of blood. If she felt her womb open and checked herself immediately and found nothing, see Siman 190.)

2 ב

נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו ואם הוא מראה לבן או ירוק טהור אבל אם הביאה לפנינו דם והחזקנוהו בטמא או אפילו נסתפקנו אם הוא טמא או טהור והיא אומרת חכם פלוני טיהר לי כיוצא בזה אין סומכין עליה:

A woman is relied upon to say "I saw a stain like this, and it got lost." If it was white or green, she is tehora. But if she brings us the blood, and we render it tameh, or are even just in doubt if it is tahor or tameh and she says "Rabbi so-and-so told me an identical stain was tahor" we do not rely on her.

3 ג

הכניסה שפופרת והוציאה בה דם טהורה וכן אם ראתה דם בחתיכה אפי' היא מבוקעת והדם בבקעים בענין שנוגע בבשרה טהורה כיון שאין דרך לראות כן וכן אשה שנעקר מקור שלה וכמין חתיכות בשר נופלים בבית החיצון טהורה: הגה אפילו ראתה דם כל זמן שהחתיכות בבית החיצון שלה טהורה דתלינן הדם בחתיכה זו הואיל וידעינן ודאי שנעקר מקורה ומחמת מכה היא (כן משמע בטור ורבינו ירוחם והרא"ש): והוא שהטילה החתיכות במים פושרין ולא נמוחו ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת אבל חתיכה גדולה טמאה אפילו לא ראתה כלום לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו:

If she inserted a [thin] tube and removed the blood through it, she is tehorah. And so too if she saw blood in a chunk, even if the chunk has blood in its crevices such that it [the blood] touches her flesh, she is tehorah because this is not the normal way of seeing blood. So too a woman who's womb is displaced and pieces of flesh fall into her "outer chamber" is tehorah (RAMA: even if she [also] sees blood. As long as there are pieces of flesh in her "outer chamber" she is tehorah because we ascribe the blood to those pieces, given that she knows full well that her womb has been displaced and this is all the result of her injury.) This is so if she placed the chunk in lukewarm water and it did not dissolve and only regarding small chunks resembling a [thin] tube. But larger chunks are tameh even if she saw no accompanying blood because it is not possible that the womb should open without blood, even in the case of an unformed fetus.

4 ד

כל דם היוצא מן האשה בין לח בין יבש טמאה ולא עוד אלא אפי' יצא ממנה צורת בריה כמין קליפות או כמין שערות או כמין יבחושים אדומים טמאה והוא שיהיו נמוחים בתוך מעת לעת על ידי ששורים אותם במים פושרים ויהיו המים פושרים כל משך מעת לעת שהם בתוכו ושיעור החימום כמו מים שנשאבו בקיץ מהנהר או מהמעין ועמדו בבית שחום הבית מחממתן וכחימום של אלו כך הוא שיעור פושרים בימות החורף (וסתם פושרים אינן חמין יותר מחמימות הרוק (ב"י בשם ריטב"א פ' המפלת) ואם הם קשים כל כך שאינם נמוחים בתוך מעת לעת טהורה אפילו הם נמוחים על ידי מיעוך שממעכן בצפרניו (ואם מעכבן בצפרניו ולא נימוחו טהורה ואין צריך לבדוק ע"י שריה) . (המ"מ פ"ה וכ"כ הב"י בשם הרשב"א):

All blood which emerges from a woman, be it liquid or dry, is tameh. And even if it has the shape of peels, or hairs, or red gnats, it is tameh so long as it disolves within 24 hours in lukwarm water which maintains its teperature for the entire 24 hour period. The required temperature is that of water drawn in the summer from a river or a stream which was then left indoors to warm. And even in the winter the water must be this same temperature. (In general, lukewarm water does not rise above the temperature of spit) And if [these shapes] are so hard that they do not dissolve within 24 hours, she is tehorah even if they can be liquified by crushing them with one’s fingernail. (and if they cannot be liquified by crushing them with a fingernail, she is surely tehorah and there is no need to even check them in lukewarm water.)

5 ה

במה דברים אמורים שאם לא נמוחו טהורה בזמן שהם יבשים גמורים שאין עמהם דם כלל אבל אם יש עליהם שום לחלוח דם טמאה: הגה והוא הדין אם נתמעכו או נימוחו קצתן וקצתן לא נימוחו דטמאה (פסקי מהרא"י סימן מ"ז) מיהו נראה לי דאם בדקה ג"פ כל מה שראתה ולא נימוחו כלל שוב אינה צריכה לבדוק מה שהיא רואה אח"כ כדרך זה שהרי הוחזקה שדברים אלו אינן דם רק באים ממכה שבגופה ודוקא באשה שיש לה וסת ושלא בשעת וסתה כמו שנתבאר גבי מכה לעיל סימן קפ"ז:

When do we say that she is tehorah so long as [the shapes] do not dissolve? Only when they emerge completely dry and there is no [liquid] blood with them at all. But if there is even a bit of [liquid] blood on them, she is temah. (RAMA: She is likewise tameh in a case where only a part of them dissolved, and the other part stayed solid. And it seems to me that if she checked what emerged from her on three separate occasions and it did not dissolve at all, she need not check identical items which emerge from her thereafter because she has already established that these things are not blood, rather they originate in an internal wound. But this only applied to a woman who has an established veset and not during her veset, as was explained regarding wounds in siman 187

6 ו

בד"א שצריך בדיקה בשריה במפלת כמין קליפות ושערות אבל חתיכת דם אע"פ שקשה ואינו נימוח טמאה וי"א שגם לזה צריך בדיקה בשריה אם היא חתיכה קטנה כשיעור שפופרת קנה דק שבדקים (ד"ע):

When do we say that the lukewarm water test is required? When she discharges shapes like peels or hairs. But a shapeless chunk of blood, even if it is hard and does not dissolve, is tameh. And some say that even this requires the lukewarm water test, if it is a chunk as small [in diameter] as the thinnest reed tube.