Siman 108ק״ח
1 א

שלא לאפות היתר ואיסור בתנור א'. ובו ז' סעיפים:
אין צולין בשר כשרה עם בשר נבילה או של בהמה טמאה בתנור א' ואף על פי שאין נוגעים זה בזה ואם צלאן הרי זה מותר ואפילו היתה האסורה שמינה הרבה והמותרת רזה ואם התנור גדול שמחזיק י"ב עשרונים ופיו פתוח מותר לצלותם בו ובלבד שלא יגעו זה בזה ואם אחד מהם מכוסה בקערה או בבצק וכיוצא בו מותר לצלותם אפילו בתנור קטן ופיו סתום: הגה וה"ה לבשר עם חלב נמי דינא הכי (טור סימן צ"ז) ונוהגין להחמיר לכתחלה אפילו בתנור גדול ובדיעבד להקל אפילו בתנור קטן (ארוך כלל ל"ט דלא כב"י ובתשובת ר"י מינץ ובהגהת ש"ד ואגור בשם מהרי"ל וטור בשם רשב"א שכן הסכמת רוב המורים והוא שיטת רש"י וה"ג ורי"ף ורמב"ם) ואם אפה פת עם בשר אסור לאכלו עם חלב אם יש לו פת אחר (שם) וכן אם עובד כוכבים אפה פת עם איסור אסור לקנות אותו פת אם יש פת אחר דכל זה מקרי לכתחלה אבל אם אין לו פת אחר בריוח מותר בשניהם דזה מקרי לענין זה דיעבד (אגור בשם ר"י מולין) י"א דאין מתירין ריחא אפילו בדיעבד אלא אם כן התנור פתוח קצת מן הצד או למעלה במקום שהעשן יוצא (שם בארוך) ובמקום הפסד אין להחמיר בדיעבד (כי כן נראה מהפוסקים וכ"פ ב"י) אפילו סתום לגמרי ואם האיסור דבר חריף וכל שכן אם ההיתר דבר חריף ריחא מילתא היא ואפילו בדיעבד אסור אם שניהם מגולים אבל אם אחד מהם מכוסה אפילו בבצק בעלמא מותר (מרדכי פ' ג"ה ואו"ה) אם אפו או צלו איסור והיתר תחת מחבת אחת מגולין אסור (תוספות) אפילו בדיעבד (שם בארוך) וה"ה אם אפו בכה"ג פת עם בשר אסור לאכלו בחלב (ש"ד סימן ס' ומהרא"י) אבל בזה אחר זה אין לחוש (תשובת מיי' סוף הל' מ"א ותשובת ר"י ואו"ה) אלא אם כן הזיע המחבת משניהם דאז אסור אפילו בזה אחר זה אם היו שניהם מגולין דהוי ככיסוי של קדרה (ד"ע ממשמעות הרא"ש סימן צ"ג) כדלעיל סימן צ"ג י"א דכל מקום דאמרינן ריחא מלתא ואוסר בדיעבד היינו דוקא דליכא ששים מן ההיתר נגד האיסור אבל בדאיכא ששים מן ההיתר אפי' בכל מה שבתנור מבטל האיסו' (שם בארוך כלל ל"ט די"ח) ולצורך הפסד יש לנהוג כן. י"א דאיסור האוסר במשהו כגון חמץ בפסח ריחא מלתא ואוסר אפילו בדיעבד אם התנור קטן והוא סתום והאיסור וההיתר מגולין תוך התנור (ד"מ בשם הגהת סמ"ק ובשם תוספות עבודת כוכבים דף ס"ו ע"ב) ויש אומרים שאין לחלק (ד"מ בשם מרדכי) ובמקום הפסד יש לסמוך אדברי המקילין ועיין לקמן סוף סימן קי"ח אם יש להחמיר לכתחלה לשפות ב' קדירות וא' מהן של איסור על הכירה או לצלות איסור אצל היתר:

Do not roast kosher meat with non-kosher meat or meat of an unclean animal in the same oven, even if they do not touch one another. But if you did roast them, this is permitted - and even if the piece of forbidden meat was very fatty and the piece of permitted meat was lean. But if the oven is large enough to hold 12 esronim, and its mouth is open, then it is permitted to roast them in it as long as they do not touch one another. And if one of them is covered with a bowl or with dough or the like, it is permitted to roast them, even in a small oven with a closed mouth. Comment: The same is true for meat with milk - the ruling is also thus. And it is customary to be strict before the fact, even with a large oven, and after the fact to be lenient even with a small oven. But, if one baked a loaf of bread with meat, it is forbidden to eat it with milk if he has another loaf. And thus if an idolator baked a loaf of bread with something prohibited, it is prohibited to buy that loaf if he has another loaf - because all this is an instance of "before the fact." But if he has no other loaf available, both are permitted, because this is an instance of "after the fact." There are some who say that we do not permit on the basis of smell not being an issue, even after the fact, unless the oven is open from the side or above where the smoke can escape. But in a case of financial loss we are not stringent after the fact, even if the oven is completely closed. If the prohibited thing is pungent, and all the more so if the permitted thing is pungent, smell is an issue and even after the fact it is prohibited, if the two of them are uncovered. But if one of them is covered, even as is common with dough, it is permitted. If they baked or roasted a prohibited thing and a permitted thing under one (covered) frying pan, uncovered (from one another) this is prohibited even after the fact. The same is true if they baked a loaf of bread with meat in such a manner, it is prohibited to eat it with milk. But one after the other there is no concern, unless there was sweat from the pan in both of them, because this is like the cover of a pot. There are some who say that any time we say smell is an issue and prohibit after the fact, that is specifically because there is not 60 times as much of what is permitted as what is prohibited. But if there is 60 times what is permitted, even among everything that is in the oven, the prohibited thing is nullified. And for the sake of loss this is the custom. Three are some who say that a prohibited thing that prohibits something, for example leavening on Passover, smell is an issue and it prohibits even after the fact, if the oven is small and closed, and the prohibited thing and the permitted thing are uncovered within the oven. There are some who say that we do not differentiate. And in a case of loss it is possible to rely on the words of those who are lenient.

2 ב

בד"א בצלי אבל אם בא לבשלם בקדרה זה לעצמו וזה לעצמו אפילו בתנור קטן ופיו סתום מותר ואף על פי שפי הקדרות מגולה: הגה ודוקא שהתנור פתוח קצת אבל אם הוא סתום מכל הצדדים כדרך שמטמינים החמין לצורך שבת אסור (מהרי"ו סימן מ"ד ואו"ה והגהת ש"ד בשם מהר"מ) ואפילו בדיעבד יש מחמירין ואוסרין אם האיסור וההיתר מגולה (כך משמע בהגהת ש"ד) ובמקום הפסד מרובה יש להקל:

3 ג

אם יש שמנונית של איסור על המרדה שקורין פאל"א אסור ליתן עליה היתר כל היום מיהו כשאינה בת יומא מותר להשתמש בה משום דאי אפשר בענין אחר: הגה כל זמן שהיא בת יומא לא מהני בה הגעלה ולא קליפה בכלי אומנות (ת"ה סימן ק"ל והגהת ש"ד ומרדכי):

4 ד

פת חמה שמונח על גבי חבית פתוחה של יין נסך אסורה (ודווקא אם מונחת נגד המגופה) (ארוך כלל ל"ט) אבל אם הפת צוננת אפילו אם החבית פתוחה או פת חמה וחבית מגופה (פי' סתומה) מותר ואם היה פת שעורים אסור אם הפת חמה אפילו חבית מגופה:

5 ה

מותר לשאוף בפיו ריח יין נסך דרך נקב שבחבית לידע אם הוא טוב: הגה אבל אסור לטועמו אע"פ שאינו בולעו (ריב"ש סימן רפ"ח) ואסור לזלף יין נסך שאסור בהנאה (בשערים בשם הגהות אשיר"י סוף עבודת כוכבים) אבל מותר לזלף סתם יינם דמותר בהנאה (ארוך כלל ל"ט):

6 ו

שק של פלפלין וזנגביל שמשימין בקנקני יין נסך מותר להריח בהם אבל לבשמים דהבדלה אסור:

7 ז

בשמים של עבודת כוכבים וכלאי הכרם וערלה אסור להריח בהם: