Siman 552תקנ״ב
1 א

דין ערב ט' באב ובו יב סעיפים:
ערב תשעה באב לא יאכל אדם בסעודה המפסקת שאוכלה אחר חצות בשר ולא ישתה יין ולא יאכל שני תבשילין: הגה ואף ממשקים אחרים ממעט בשתייתן ממה שרגיל לשתות (טור וב"י בשם תוספות ורוקח) וכן לא יאכל אחר סעודתו צנון ומליח דברים שנוהג בהם בשאר פעמים כדי שיתנהג בפרישות: (מרדכי):

1. Laws of the Eve of Tisha B'av and in it is 12 paragraphs. The Eve of Tisha B'av a person should not eat in the Parting Meal, that is eaten after Halachic Noon, meat and should not drink wine, and he should eat two cooked dishes. Note (Rema): Even other drinks, one should reduce in drinking from what he normally drinks [Tur and Bais Yosef in the name of Tosafos and Rokeach] and similarly he should not eat after the Meal radish and salted food that he is accustomed on other occasions in order to accustom himself in asceticism. [Mordechai]

2 ב

אפילו בשר מלוח שעברו עליו יותר משני ימים ולילה אחת ובשר עופות ודגים ויין מגתו דהיינו שאין לו יותר משלשה ימים נהגו לאסור:

2. Even salted meat that was stored more than 2 days and a night and the meat of fowl and fish and newly pressed wine that is less than 3 days, the custom is to forbid.

3 ג

אפילו בשל מין אחד בשתי קדרות מקרי שני תבשילין וכן יש להחמיר וליזהר משני מינים בקדרה א' אלא א"כ הוא דבר שדרכו בכך כל השנה כגון אפונין (מיני זרעונים ובלע"ז ציצירי) שנותנים עליהם בצלים וביצים ותבשיל הנעשה מדבר שנאכל כמות שהוא חי מקרי תבשיל לענין זה: הגה ואין חילוק בין צלי למבושל לענין זה (מרדכי הלכות תשעה באב):

3. Even one item cooked in two pots is called two dishes and there is to be strict. One should be careful for two items in one pot unless this the normal manner all year, for example chickpeas types of vegetables and in our language ciceri that we put on them onions and eggs. A cooked dish that is made from something that can be eaten as is that is raw, is called a cooked dish in this matter. Note (Rema): And there is not a distinction between roasted and cooked in this matter [Mordechai Laws of Tisha B'av]

4 ד

מותר לאכול פרות כשהם חיים אפי' כמה מינים:

4. It is permitted to eat fruit when they are raw even many types.

5 ה

נוהגים לאכול עדשים עם ביצים מבושלים בתוכם שהם מאכלי אבלים: הגה ויש נוהגים לאכול ביצים קשים שהוא גם כן מאכל אבלים (הגהות מיימוני פ"ה):

5. We customarily eat lentils with cooked eggs within that they are the food of mourners. Note (Rema): There are those that are accustomed to eat hardboiled eggs that are also a food of mourners [Haagos Maimoni Chapter 5]

6 ו

מי שאפשר לו לא יאכל בסעודה המפסקת אלא פת חריבה במלח וקיתון של מים: הגה ויש מחמירים לטבל אחר אכילה פת באפר ולאכלו על שם ויגרס בחצץ וגו':

6. One that is possible to him should not eat in the Parting Meal except burnt bread in salt and a flask of water. Note (Rema): There are those that are strict to dip after eating the bread into ash and to eat on the word(s) "And he has broken in gravel..." (Lamentations 3:15)

7 ז

נהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת: (ואין צריך לחלוץ מנעליו) (הגהות מיימוני ורמב"ם פ"ז וב"י):

7. There is a custom to sit on the ground during the Parting Meal Parentheses: and it is not necessary to take off shoes [Haagos Maimoni and Rambam Chapter 7 and Bais Yosef]

8 ח

יש ליזהר שלא ישבו שלשה לאכול בסעודה המפסקת כדי שלא יתחייבו בזימון אלא כל אחד ישב לבדו ויברך לעצמו:

8. There is to be cautious not to sit three to eat the Parting Meal in order that one does not become obligated in Zimun; rather, each one sits alone and blesses (i.e. Birkas Hamazon) alone.

9 ט

וכל זה בסעודה המפסקת שאין דעתו לאכול עוד אחריה סעודת קבע וכשהוא אחר חצות אבל אם היה קודם חצות או אחר חצות ודעתו לאכול אחריה סעודת קבע א"צ ליזהר בדברים הללו: הגה ומנהג בכל גלילות אשכנז לאכול סעודה קבועה קודם מנחה ואח"כ מתפללין מנחה ואוכלי' סעודה המפסקת (מהרי"ל) ונוהגין להרבו' קצת בסעודה ראשונ' כדי שלא יזיק להם התענית הואיל ופוסקין מבע"י כמו ביו"כ ויש קצת ראי' לזה ממדרש איכה רבתי מיהו מי שיוכל לסגף עצמו ויודע בעצמו שאין התענית מזיק לו ומחמיר על עצמו נקרא קדוש כנ"ל:

9. And all this is the Parting Meal that one does not intend to eat further after it an established meal and when it is after Halachic Noon. But if it is before Halachic Noon or after Halachic Noon but he intends to eat after an established meal, it is not necessary to be careful in these matters. Note (Rema): And the custom is in all the provinces of Ashkenaz to eat an established meal before Mincha, and after pray Mincha, and eat the Parting Meal. [Maharil] We are accustomed to add a little to this first meal in order that it not damage to them the fast since they are stopping (i.e. to eat) when still day like on Yom Kippur. And there is a slight proof from the Midrash Eichah Rabbasi. However one who is able to afflict himself and knows in himself the fast won't be a harm to him and is strict on himself is called a Kadosh (Holy Person), so seems to me.

10 י

אם חל תשעה באב באחד בשבת או שחל בשבת ונדחה לאחר השבת אוכל בשר ושותה יין בסעודה המפסקת ומעלה על שלחנו ואפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו (מיהו צריך להפסיק מבעוד יום) (סמ"ק):

10. If Tisha Bav falls on Sunday or Shabbos and is pushed until after Shabbos, one eats meat and drinks wine on the Parting Meal, and their table can be elevated even like a meal on King Solomon's table at the time of his Kingship Parentheses (Rema): However it is necessary to stop when still day [S'mak]

11 יא

מי שקיבל עליו תענית שני וחמישי כל ימות השנה ואירע ערב תשעה באב להיות בשני ישאל על נדרו או ילוה תעניתו ופורע: הגה והגאונים כתבו דמתענה עד אחר תפלת מנחה ואוכל סעוד' המפסקת קודם ביאת השמש (הגהות אשירי ומרדכי ות"ה סע"ה) וכן נוהגין והוא הדין מי שמתענ' תענית חלום (מהרי"ל):

11. One who accepts upon himself to fast every Monday and Thursday all the days of the year, and it happens that the eve of Tisha Bav is on Monday. He should ask on his vow (i.e. to nullify) or borrow his fast and payback (i.e. fast another day in exchange). Note (Rema): The Gaonim write (the above vower) should fast until after the Mincha Prayers and eat the Parting Meal before the setting of the sun [Haagos Ashiri and Mordechai and Terumas Hadeshen Chapter 75]. And so we are accustomed. And the same rule would be by one who fasts a Dream Fast [Maharil].

12 יב

אין אומרים תחנ' ערב תשעה באב במנחה משום דאיקרי מועד: (ואם הוא שבת אין אומרים צדקתך): (מהרי"ל ומנהגים):

12. We do not say Tachanun the eve of Tisha Bav at Mincha because it is called a Moed (Festival). Parentheses (Rema): If it is Shabbos, we do not say Tzidkaska [Maharil and Minhagim].