Siman 472תע״ב
1 א

דיני הסיבה וארבע כוסות. ובו טז סעיפים:
יהיה שלחנו ערוך מבעוד יום כדי לאכול מיד כשתחשך ואף אם הוא בבית המדרש יקום מפני שמצוה למהר ולאכול בשביל התינוקו' שלא ישנו אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך:

...Your table should be set from the daytime, in order to eat right away when it becomes dark; And even if he is in the Bet Midrash, he should leave because it is a commandment to hurry and eat (at the seder) for the children who may fall asleep, but a person should not recite Kiddush until it gets dark.

2 ב

יסדר שלחנו יפה בכלים נאים כפי כוחו ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירו': הגה ואפילו עני שאין לו כרים ישב על הספסל (מרדכי ריש פרק ערבי פסחי'):

3 ג

כשהוא מיסב לא יטה על גבו ולא על פניו ולא על ימינו אלא על שמאלו: (ואין חילוק בין איטר לאחר) (טור בשם רש"י ות"ה בסי' קל"ו):

4 ד

אשה אינה צריכה הסיבה אלא אם כן היא חשובה: הגה וכל הנשים שלנו מיקרי חשובות (מרדכי ריש פרק ע"פ ורבינו ירוחם) אך לא נהגו להסב כי סמכו על ראבי"ה דכתב דבזמן הזה אין להסב (ד"ע):

A woman does not recline unless she is important. (All of our women are called important, but they do not have the custom to recline because we rely on the words of the Ribah who wrote that at that time they do not recline.)

5 ה

בן אצל אביו צריך הסיבה אפי' הוא רבו מובהק ותלמיד לפני רבו א"צ הסיבה אפי' אינו רבו מובהק אא"כ יתן לו רבו רשות ותלמיד חכם מופלג בדורו אע"פ שלא למד ממנו כלום חשוב כרבו ואינו צריך הסיבה (ודוקא כשאכלו על שלחן אחד אבל אם אוכל על שלחן בפני עצמו צריך להסב):

6 ו

השמש צריך הסיבה:

An attendant [servant] needs to lean.

7 ז

כל מי שצריך הסיבה אם אכל או שתה בלא הסיבה לא יצא וצריך לחזור לאכול ולשתות בהסיבה: הגה וי"א דבזמן הזה דאין דרך להסב כדאי הוא ראבי"ה לסמוך עליו שבדיעבד יצא בלא הסיבה (אגודה פרק ע"פ) ונראה לי אם לא שתה כוס שלישי או רביעי בהסיבה אין לחזור ולשתות בהסיבה דיש בו חשש שנראה כמוסיף על הכוסות אבל בשני כוסות ראשונות יחזור וישתה בלא ברכה (מנהגים) וכן באכילת מצה ולכתחלה יסב כל הסעודה (מהרי"ב):

Anyone who is required to recline, if he eats or drinks without reclining, he has not fulfilled his obligation and is required to eat and drink again while reclining. (And there are those who say that in our times where it is not customary to recline, one can rely ex post facto on the opinion of the Ravaya, that he has fulfilled his obligation without the reclining. It appears to me if he did not drink the 3rd cup or the 4th cup while reclining, he should not drink again while reclining for there is a concern that such would appear as adding on to the number of cups; however, regarding the first 2 cups he should drink again without reciting a blessing; and similarly regarding the eating of matzoh and ab initio he should recline the entire meal.)

8 ח

צריך לשתות ארבע כוסות על הסדר ואם שתאן זה אחר זה שלא כסדר לא יצא:

9 ט

שיעור הכוס רביעי' לאחר שימזגנו (אם רוצה למזגו) וישתה כולו או רובו ואם יש בו הרבה רביעיות שותין ממנו כל כך בני אדם כמנין רביעיו' שבו ויש אומרים שצריך לשתות רוב הכוס אפילו מחזיק כמה רביעיות: וצריך לשתות השיעור שלא בהפסק גדול בנתיים (ב"י בשם רוקח):

10 י

מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו או שונאו צריך לדחוק עצמו ולשתות לקיים מצו' ארבעה כוסות:

One who doesn't drink wine because it hurts him, or he detests it, must force himself to drink in order to fulfill the commandment of four cups

11 יא

מצוה לחזור אחר יין אדום (אם אין הלבן משובח ממנו) (טור):

It's a mitzvah to seek red wine (if the white wine is not better) [Tur].

12 יב

יוצאים ביין מבושל ובקונדיטון:

13 יג

אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ימכור מלבושו או ילוה או ישכיר עצמו לד' כוסות:

Even a poor person who is sustained through charity must sell his clothing or sell or rent himself in order to buy wine for the four cups.

14 יד

גם הנשים חייבות בארבע כוסות ובכל מצות הנוהגות באותו לילה:

Women are also obligated in the four cups and in all the mitzvot performed on that night.

15 טו

תינוקות שהגיעו לחינוך מצוה ליתן לכל אחד כוסו לפניו: הגה ואין ליקח כוס שפיו צר כמו קרו"ג גלא"ז מפני שלא יכול לשתות רביעית כאחד (מהרי"ב) ובכוס של ברכת המזון בלא"ה אין לוקחין אותו וע"ל סי' קפ"ג סעיף ד' בהגה וכן הכוס של קידוש וע"ל סי' רע"א סעיף י' (ב"י):

16 טז

מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים כדי שיראו שינוי וישאלו: