Siman 4ד׳
1 א

דיני נטילת ידים ובו כג סעיפים:
ירחץ ידיו ויברך על נטילת ידים: הגה וי"א גם אשר יצר ואפי' לא עשה צרכיו (וכן נהגו) (אבודרהם) מים הפסולים לנטילת ידים לסעודה לקמן סימן ק"ס כשרים לנטילת ידים לתפלה מיהו יש מי שאומר דלא מברך עלייהו:

When one washes his hands, he should recite the blessing "... regarding washing the hands. Gloss: And some also say "He Who Formed" (Asher Yatzar), even if he did not relieve himself, and this is our practice (Abudirham). Water that is invalid to use for a meal (below, Chapter 160) is permitted to use for washing one's hands for prayers. However, some say that one should not recite the blessing on this kind of water.

2 ב

ידקדק לערות עליהם מים ג' פעמים להעביר רוח רעה ששורה עליהן:

One should be careful to wash one's hands three times, in order to remove the foul spirit (i.e. the spiritual effects from sleeping) from them.

3 ג

לא יגע בידו קודם נטילה לפה ולא לחוטם ולא לאזנים ולא לעינים:

One should not put his hands in his mouth, ears, eyes, or nose before washing one's hands.

4 ד

אפילו מי שנטל ידיו לא ימשמש בפי הטבעת תמיד מפני שמביאתו לידי תחתוניות ולא יגע במקום הקזה שמשמוש היד מזיק לחבורה:

Even if one has washed his hands, he should never touch the orifice of his anus, because that could cause haemorrhoids. One should [also] refrain from touching a place where he has been bled, because that could damage the wound.

5 ה

לא יגע בגיגית שכר שמשמוש היד מפסיד השכר:

One should not touch a container of beer, because the touch of a hand spoils the beer.

6 ו

אין צריך רביעית לנטילת ידים לתפלה:

It is not necessary to use A reviit (a measure of volume) for hand-washing [prior to] prayer.

7 ז

טוב להקפיד בנטילת ידים שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת ידים לסעודה (הגה מיהו אינו מעכב לא כלי ולא כח גברא ושאר דברים הפוסלים בנטילת הסעודה (מרדכי ריש פ' אלו דברים תשובת רשב"א סימן קצ"א):

It is best to be particular regarding hand-washing prior to prayer on all things which are essential for hand-washing prior to eating. Gloss: However, neither [using a pouring] vessel nor human force or any other things that invalidate hand-washing before eating are prerequisites [for washing before prayer]. (Mordechai, beginning of Chapter Elu Devarim; Rashba's Responsa, Chapter 195)

8 ח

נטילת ידים שחרית אין נוטלין ע"ג קרקע אלא לתוך כלי:

Hand-washing before morning prayers should not be performed over the ground, but rather into a vessel.

9 ט

מים של נט"י שחרית אסור ליהנות מהם ולא ישפכם בבית ולא במקום שעוברים שם בני אדם:

Water which has been used for hand-washing before morning prayers should not be used afterwards for any other purpose. One should not pour it out in a house, nor any place where people pass by.

10 י

נוטל כלי של מים ביד ימינו ונותנו ליד שמאלו כדי שיריק מים על ימינו תחלה:

One should take up the vessel of water with his right hand, then transfer it to his left hand in order to pour water onto his right hand first.

11 יא

לא יטול ממי שלא נטל ידיו שחרית:

One should not take water from a person who has not yet washed his hands.

12 יב

אם שכשך ידיו לתוך כלי של מים עלתה לו נטילה לק"ש ולתפלה אבל לא לרוח רעה שעליהם אם שכשך ידיו בשלש מימות מחולפים יש להסתפק אם עלתה לו להעביר רוח רעה שעליהם:

If one dabbles his hands into a vessel of water, then that counts as hand-washing for the purposes of reciting the Shema and the Amidah prayer, but he has not yet removed the foul spirit from his hands. If one dabbles each of his hands alternately into three different lots of water, then it is not clear whether he has removed the foul spirit from his hands.

13 יג

אם היה נעור כל הלילה יש להסתפק אם צריך ליטול ידיו שחרית להתפלל ולהעביר רוח רעה מידיו: הגה (ויטלם בלא ברכה) (הרא"ש כלל ד' ורשב"א סי' קצ"א):

If one has stayed awake all night, then it is not clear whether he needs to wash his hands for the morning prayer or whether he needs to remove the foul spirit. Rema: He should wash his hands without reciting a blessing. (Rosh, Principle 2; Rashba, Chapter 123).

14 יד

השכים קודם עמוד השחר ונטל ידיו יש להסתפק אם צריך ליטול ידיו פעם אחרת כשיאור היום להעביר רוח רעה השורה על הידים: הגה ויטלם בלא ברכ':

If one arose from bed before daybreak and washed his hands, it is unclear whether he should wash his hands again when daylight appears, in order to remove the Bad Spirit which has passed through them.Gloss: He should wash his hands without reciting a blessing.

15 טו

ישן ביום יש להסתפק אם צריך לערות מים עליהן ג' פעמים (ויטלם בלא ברכה):

If one sleeps during the day, it is unclear whether he should pour water three times onto his hands. Gloss: He should wash his hands without reciting a blessing.

16 טז

דוד היה נזהר שלא לישן שיתין נשמין (פירוש ששים נשימות) כדי שלא יטעום טעם מיתה: הגה ובגמרא פ' הישן משמע דדוקא ביום היה נזהר: (דברי עצמו ועיין בב"י):

[King] David was diligent not to sleep shitin nishmin (meaning, sixty breaths) in order not to taste the taste of death.(Gloss: But in the Talmud, Chapter HaYashen, it appears that he was diligent in this only during daytime.) (his own opinion, and see the Beit Yosef)

17 יז

יש נוהגין לרחוץ פיהם שחרית מפני הרירין שבתוך הפה:

Some have the custom to wash their mouth in the morning because of the mucus which is in the mouth.

18 יח

אלו דברים צריך נטילה במים. הקם מהמטה והיוצא מבית הכסא. ומבית המרחץ. והנוטל צפורניו. והחולץ מנעליו. והנוגע ברגליו. והחופף ראשו וי"א אף ההולך בין המתים. ומי שנגע במת. ומי שמפליא כליו. והמשמש מטתו. והנוגע בכנה. והנוגע בגופו בידו. ומי שעשה אחת מכל אלו ולא נטל אם ת"ח הוא תלמודו משתכח. ואם אינו ת"ח יוצא מדעתו:

The following things require washing the hands in water [after them]: One who rises from bed, goes out of the bathroom, or of the bath house, one who cuts his nails, takes off his shoes, touches his feet, or washes his head, some say: also one who goes among the dead, or touched the dead, one who cleanses his clothes of lice, has sexual intercourse, touches a louse, or touches his body with his hand. Anyone doing any of these and not washing his hands, if he is a scholar, his studies are forgotten, and if he is not a scholar, he goes out of his mind.

19 יט

המקיז דם מהכתפים ולא נטל ידיו מפחד שבעה ימים. המגלח ולא נטל ידיו מפחד ג' ימים. הנוטל צפרניו ולא נטל ידיו מפחד יום א' ואינו יודע ממה מפחד:

One who lets blood from his shoulders and didn't wash his hands, will be afraid for seven days. One who takes a haircut or shaves and does not wash his hands, will be afraid for three days. One who cuts his nails and does not wash his hands, will be afraid for one day. And [in any of these three situations, he] will not know what he is afraid of.

20 כ

הרוחץ פניו ולא נגבם יפה פניו מתבקעו' או עול' בהן שחין ורפואתו לרחוץ הרבה במי סילקא:

One who washes his face but does not wipe it well, his face cracks or is stricken with boils. The medicine for this is to wash it a lot in beet juice....

21 כא

צריך לזהר בתפלה או באכילה (וע"ל סי' צ"ב ס"ז) וסי' קס"ד) שלא ליגע בשוק וירך ובמקומות המכוסים באדם לפי שיש שם מלמולי זיעה. מלמולי זיעה פ' זוהמא כעין שעורים קטנים) וכן שלא לחכך בראשו אבל מקומו' המגולי' בראשו ובפניו ומקו' המגולה שבזרועותיו אין להקפיד:

One should be careful during prayer or while eating (see below, Orach Chaim 92 paragraph 6, and Orach Chaim 164) not to touch one's thigh or leg or other covered places in a person's body, because there are particles of sweat. (meaning, grime like tiny barley grains). And also not to scratch one's head. But uncovered places in one's head or face and the uncovered part of one's arms do not require care.

22 כב

אם אין לו מים יקנח ידיו בצרור או בעפר או בכל מידי דמנקי ויברך על נקיות ידים ויועיל לתפלה אבל לא להעביר רוח רעה שעליהן:

If one has no water, one may wipe one's hands in a lump of earth or dust or any cleansing agent and recite a blessing on the cleanliness of hands, and this permits him to pray but does not remove the evil spirit from them....

23 כג

לא תקנו נטילת ידים אלא לק"ש ולתפלה אבל ברכות דשחרית יכול לברך קודם נטילה אא"כ הוא ישן על מטתו ערום שאז אסור להזכיר את השם עד שינקה אותם:

Washing hands was only prescribed for reciting the Shema and for [the Amidah] prayer, but the blessings of the morning are permitted to be recited before washing, unless one sleeps naked in one's bed, in which case one may not mention the holy Name until he cleans them.