Siman 325שכ״ה
1 א

עכו"ם שעשה מלאכה בעד ישראל ובו טז סעיפים:
מותר לזמן עכו"ם בשבת ומותר אליתן מזונות בלפניו בחצר גלאכלן ואם נטלן ויצא אין נזקקין לו ודוקא שהעכו"ם בחצר אבל אם עומד בחוץ ופשט ידו לפנים שידוע הוא שיוציאנו או ליתן לו שאר חפצים שדרך להוציא אסור אפילו אם עומד בפנים אפילו אם דהחפצים של עכו"ם שהרואה אינו יודע שהחפצים של עכו"ם: הגה ואפילו הבייחד לו מקום מבעוד יום יש להחמיר: (מרדכי פרק קמא דשבת):

1. A non-Jew who does work on behalf of a Jew, 16 Seifim: It is permitted to feed a non-Jew on the Sabbath and it is permitted to give him food before him in the courtyard in order to eat

2 ב

היכא דאיכא משום דרכי שלום או בעכו"ם אלם מותר ולתת לו או לשלוח לו ע"י עכו"ם: וה"ה לצורך מצוה כגון להוציא חמץ מביתו בפסח (מרדכי):

2.

3 ג

מותר להחליף משכון בשבת אם הוא מלבוש ויוציאנו זדרך מלבוש כי אין זה משא ומתן וגם בישראל מותר בענין זה אם הישראל צריך ללבשו: הגה חוטוב שהעכו"ם יקח המשכון עצמו ויניח אחר במקומו ולא יגע בו הישראל שלא יהא נראה כנושא ונותן (אגודה) וע"ל סי' ש"ו בסופו מדין עכו"ם המביא בשבת איזה דבר אם מותר לקבלו:

3.

4 ד

פת שאפה עכו"ם לעצמו בשבת טיש אוסרים יויש מתירים יאובשעת הדחק או לצורך מצוה כגון סעודת ברית מילה או לצורך ברכת המוציא יש לסמוך על המתירים: הגה אבל אסור ליתן לו מעות מערב שבת ושיתן לו הפת בשבת דאז אדעתא דישראל קא עביד (רבינו ירוחם ח"א):

4. There are those who prohibit bread baked by a Gentile for himself on Shabbos; there are those who permit it. When in dire circumstances or for the sake of a Mitzvah such as a Bris or for the blessing of Hamotzi one may rely on the opinion who permits it. RAMA: Nevertheless, it is prohibited to give him money on Friday in order that he should bake him bread on Shabbos because then he is baking the bread for the Jew. (Rabbeinu Yerucham)

5 ה

עכו"ם שצד דגים או יבליקט פירות לעצמו אסורים לישראל יגואפי' ספק אם לקטן או צדן היום אסורים בו ביום אבל לערב מותרים מיד אפי' אם ודאי לקטן וצדן היום:

5. Fish that were caught and fruit that were picked by a Gentile for himself are forbidden for a Jew. Even if there is doubt as to whether they were caught or picked today they are forbidden on Shabbos. They are permitted immediately after Shabbos even if they were caught or picked on Shabbos.

6 ו

אם ליקט וצד בשביל ישראל או בשביל ישראל ועכו"ם צריך להמתין לערב בכדי שיעשו:

6. If he picked or trapped for a Jew, or for a Gentile and a Jew, one must wait after Shabbos the period of Bich’dei Sheya’asu.

7 ז

ספק אם ליקטן בשביל ישראל או שידוע שליקטן בשביל ישראל ואין ידוע אם נלקטו היום אם לאו אסורים בו ביום ולערב בכדי שיעשו ויש אומרים דלערב ידמותר מיד:

7. When there is doubt whether he picked them for a Jew or when it is known that they were picked for a Jew but there is doubt whether they were picked on Shabbos, they are prohibited to eat on Shabbos and after Shabbos Bich’dei Sheya’asu. There are those that hold that they are permitted immediately after Shabbos.

8 ח

דבר שאין בו חשש צידה ומחובר אלא שהובא טומחוץ לתחום אם הביאו העכו"ם לעצמו מותר אפילו בו ביום ואם הביאו בשביל ישראל מותר לטלטל טזאפילו מי שהובא בשבילו אבל לאכול אסור בו ביום למי שהובא בשבילו ולערב יזבכדי שיעשו: הגה יחוי"א דאין הלילה עולה מן החשבון רק צריך להמתין ביום ראשון בכדי שיעשו [סמ"ק ומרדכי ס"פ כ"כ] ולאחרים מותר בו ביום וי"א דלמי שהובא בשבילו מותר לערב מיד והא דשרי לישראל לטלטל אפי' כשהביאו העכו"ם לעצמו דוק' בתוך ד' אמות או בתוך העיר אם היא מוקפת חומה יטוהוא שתהא מוקפת לדירה דהיינו שישבה ולבסוף הוקפה וסתם עיירות מוקפות לדירה וסתם מבצרים אינם מוקפים לדירה (וע"ל סי' ת"א):

8. An item that is not related to catching or picking but was brought from outside the Techum: if the Gentile brought it for himself it is permitted even on Shabbos. If it was brought for a Jew, even the person it was brought for may handle it but it is forbidden for the person it was brought for to eat it until after Shabbos Bich’dei Sheya’asu. RAMA: There are those that hold that nighttime is not taken into consideration and Bich’dei sheya’asu must be calculated from Sunday morning. [Sma"k; Mordechai]. Others may benefit from it on Shabbos itself. There are those that hold that the person it was brought for may benefit from it immediately after Shabbos. Even when it is permitted to handle the item, it may only be carried within four Amos or within the town when it is surrounded by a wall, and this is on condition that it was [originally] surrounded for living purposes, i.e. the town was first inhabited and only then surrounded by a wall. The rule is that generally a town is surrounded for living purposes and a stronghold is not (see further in Siman 401).

9 ט

אם הוא ספק אם הובא כמחוץ לתחום אסור ודוקא בעכו"ם שאינו שרוי עמו בעיר אבל עכו"ם השרוי עמו בעיר ופירות המצויים בעיר אין לחוש מספק ואפילו אם יש לעכו"ם שני בתים ואחד מהם בתוך התחום כאתולין להקל ומותר לאכול אפילו למי שהובא בשבילו:

9. If one is in doubt whether the item was brought from outside the Techum, it is prohibited to use. This applies to a Gentile who is from out of town but a local Gentile and local fruit one need not be concerned when in doubt. Even when the Gentile has two homes, one local and one outside the Techum, we are lenient and say that the fruit is local and even the person they were brought for may eat them.

10 י

עכו"ם כבשמילא מים לבהמתו מבור שהוא רשות היחיד לרשות הרבים מותר לישראל להשקות מהם בהמתו והוא שאין העכו"ם מכירו דליכא למיחש שמא ירבה בשבילו ואם מילא לצורך בהמת ישראל אסור בכל מיני תשמיש אפילו לישראל אחר ואם מילא מבור רשות היחיד כגלכרמלית מותר לאחר שלא מילא בשבילו: הגה ויש מקילין ואומרים דאף אם הובא דרך ר"ה לצורך ישראל מותר לאדם לשתות מהם כדהואיל ואפשר לילך שם ולשתות (טור בשם ר"ת) כהויש מתירין אף לכתחלה (כל בו) וכן נהגו היתר לומר אף לכתחלה לעכו"ם להביא שכר או שאר דברים דרך כרמלית או בלא עירוב ואע"פ שיש להחמיר בדבר מ"מ אין למחות ביד מקילין לצורך שבת ובשעת הדחק דהא יש להקל באמירה לעכו"ם לצורך כמו שנתבאר סי' ש"ז וכל שכן בכהאי גוונא:

10. A Gentile who drew water for his animal from a waterhole, which is from a private domain to a public domain, a Jew may give his animal to drink from that water provided that the Gentile is not acquainted with the Jew, thus waiving the concern lest he draws more for him. If he drew water for a Jew’s animal the water is totally prohibited even for other Jews. If he drew from a waterhole which is from a private domain to a Carmelis it is permitted for a person it was not drawn for. RAMA: There are those who are lenient and say that even if the water was carried through a public domain for a Jew one may drink the water, because one is able to go and drink the water in the waterhole. (Tur in the name of Rabbeinu Tam). There are those who permit this lechatchila (Kol Bo). People are indeed accustomed to instructing a Gentile to bring beer and other items via a Carmelis or when there is no Eiruv. Even though people should be stringent, nevertheless one need not reprimand those that are lenient for the sake of Shabbos or when in dire circumstances, because one ought to be lenient with regards to instructing a Gentile when necessary, as was explained in Siman 307 and all the more so in this case.

11 יא

ליקט עכו"ם עשבים כולצורך בהמתו אם אינו מכירו מאכיל אחריו ישראל שעומד בפניה בענין שלא תוכל לנטות אלא דרך שם דאלו להעמידה עליהן אסור דחיישינן שמא יטול בידו ויאכלנה כזוהם מוקצים אבל כחאם מכירו אסור וכן בכל דבר דאיכא למיחש שמא ירבה בשבילו אבל בדבר דליכא למיחש שמא ירבה בשבילו כגון שהדליק נר לעצמו או עשה כבש לירד בו שבנר אחד ובכבש אחד יספיק לכל אפי' מכירו מותר:

11. A Gentile who picked grass for his animal, a Jew that is not acquainted with him may feed his animal after the Gentile leaves by way of barring the animal’s way and preventing it from straying, thus guiding it to the grass. It is forbidden to lead the animal to the grass so that he should not come to lift the grass and feed it to the animal as the grass is Muktze. If he is acquainted with the Gentile it is forbidden. The same applies to all cases where it is possible to add for the Jew, but when there is no reason to be concerned that the Gentile will add for him, for example he lit a light for himself or he made a ramp to descend, because one light or one ramp is adequate for all and therefore even if he knows him it is permitted.

12 יב

אע"פ שאינו מכירו אם אומר בפירוש שלצורך ישראל הוא עושה או אפילו אם אינו אומר כן ומעשיו מוכיחים שלצורך ישראל עושה כגון שהדליק נר בבית שישראל בו והלך לו העכו"ם אסור:

12. Even when the Gentile is not acquainted with the Jew if he says that he is doing it for the Jew, or even when he does not say anything but his actions attest that his intentions are for the Jew, for example, he lights a candle in a Jew’s presence and leaves, it is prohibited to benefit from it.

13 יג

אם ליקט עכו"ם והאכיל לבהמת ישראל כטאין צריך למחות בידו לפי שעה אבל אם לרגיל בכך צריך למחות:

13. One need not prevent a Gentile from picking grass to feed a Jew’s animal if it is on a one time basis, but if he does so regularly one must protest.

14 יד

עשה עכו"ם בשבת ארון או קבר לעצמו מותר לישראל ליקבר בו ואם עשאו בשביל ישראל לא יקברנו בו לאעולמית ודוקא שהקבר בפרהסיא והארון על גביו שהכל יודעים שנעשה לפלוני ישראל אבל אם הוא בצנעה מותר ליקבר בו לערב בכדי שיעשו ואפילו כשהוא בפרהסיא אינו אסור אלא לאותו ישראל שנעש' בשבילו אבל לישראל אחר מותר והוא לבשימתין בכדי שיעשו:

14. If a Gentile produced a casket or dug a grave for himself on Shabbos, a Jew may be buried within. If he did it for a Jew, the Jew may never be buried there. This is only when the grave is in public and the casket is above it, because everyone knows that it was intended for a Jew. If it is in private, one may be buried there after Shabbos Bich’dei sheya’asu. Even when it is in public it is only prohibited for the Jew it was fashioned or dug for, but another Jew may be buried there after Shabbos Bich’dei sheya’asu.

15 טו

עכו"ם שהביא בשבת חלילין [פי' כלי נגון חלילים שקולם מעורר הבכי] לספוד בהם ישראל לא יספוד בהם לא הוא ולא אחרים עד שימתין לערב בכדי שיבואו לגממקום קרוב ואם ידע בודאי שממקום פלוני הביאו בשבת ימתין לערב כדי שיבואו מאותו מקום ואחר כך מותרים בין לו בין לאחרים וה"מ כשהביאם דרך רשות הרבים אבל אם לא הביאם אלא דרך כרמלית כיון שלא נעשה בהם איסור תורה אינו צריך להמתין כדי שיבואו אלא לדמותרים לערב מיד:

15. A flute that was brought by a Gentile on Shabbos for a Jew to lament with, may not be used by the one it was brought for or by anyone else for the time it takes after nightfall to bring them from a nearby location. If one knows where they were brought from, one must wait the time it takes to bring from that place and then he and others may use them. This is when they were carried through a Reshus Harabim, but when they were only carried through a Carmelis, given that an issur de’Oraissa was not violated, one need not wait until they are brought from a nearby location and one may use them right after Shabbos.

16 טז

להספק אם הובאו מחוץ לתחום או מתוך התחום חוששין שמא מחוץ לתחום הובאו:

16. If there is doubt whether they were brought from outside of the Techum or from within the Techum, we suspect that they were brought from outside the Techum.