Siman 319שי״ט
1 א

דיני הבורר בשבת. ובו יז סעיפים:
הבורר אוכל מתוך פסולת או שהיו לפניו שני מיני אוכלים ובירר מין ממין אחר בנפה ובכברה חייב בקנון ובתמחוי פטור אבל אסור ואם ביררם בידו כדי לאכול לאלתר מותר: הגה וכל מה שבורר לצורך אותה סעודה שמיסב בה מיד מקרי לאלתר [המגיד פ"ח ור"י ני"ב ח"ח וב"י וטור ורא"ש] ואפי' אחרים אוכלים עמו שרי [תוס' פ' כלל גדול] ולכן מותר לברור הירק שקורין שלאט"ן מן העלין המעופשין שבו כל מה שצריך לאכול באותה סעודה [ב"י סימן שכ"א]:

1. One who sorts food from refuse, or if there were two food types placed in front of him and he sorts one from the other - with the aid of a sifter or strainer he is chayav (liable); with a cone or dish he is patur (not liable) but it is forbidden to do so, but if he sorts it with his hand in order to eat it immediately it is permitted. RAMA Whatever one separates for a meal he is immediately about to eat, is called “for immediate use” (Heb. לאלתר). [Hamagid; the R"i; Beis Yosef; Tur; the Rosh] Even when others are eating with him it is permitted. [Tosefos] Therefore it is permitted to separate the (good) leaves of a vegetable called lettuce from the moldy ones that one requires for the upcoming meal. [Beis Yosef Siman 321]

2 ב

הבורר אוכל מתוך הפסולת בידו להניחו אפי' לבו ביום נעשה כבורר לאוצר וחייב:

2. One who sorts food from waste by hand for later use, even for later on that day, is as if one is sorting for storage, and is chayav.

3 ג

היו לפניו שני מיני אוכלים מעורבים בורר אחד מאחד ומניח [השני כדי] לאכול מיד: הגה ושני מיני דגים מקרי שני מיני אוכלים ואסור לברור א' מחבירו אלא בידו כדי לאכלו מיד אע"פ שהחתיכות גדולות וכל אחת ניכרת בפני עצמה אבל כל שהוא מין א' אע"פ שבורר חתיכות גדולות מתוך קטנות לא מיקרי ברירה ואפילו היו שני מינים ובורר משניהם ביחד הגדולות מתוך הקטנות או להיפך שרי הואיל ואינו בורר מין אחד מתוך חבירו [תה"ד סי' נ"ז]. ואם בירר והניח לאחר זמן אפילו לבו ביום כגון שבירר שחרית לאכול בין הערבים חייב:

3. Two foods that are mixed may be sorted from each other and one may place (the other food in order) to eat immediately. RAMA: Two kinds of fish are categorized as two types of food and one is therefore forbidden to sort one from the other unless done by hand to eat right away. This is even if the pieces are large and each one is noticeable by itself. If however the pieces are all one type even if one sorts the big pieces from the small it is not called sorting. Even when two types are mixed and one sorts both together the big from the small or vice versa it is permitted because one is not sorting one type from another. [Terumas Hadeshen]. If one sorted and left it for later, even for that same day, for example in the morning in order to eat in the afternoon, one is chayav.

4 ד

הבורר פסולת מתוך אוכל אפי' בידו אחת חייב: הגה ואפי' האוכל מרובה ויש יותר טורח בברירת האוכל אפ"ה לא יברור הפסולת אפי' כדי לאכול לאלתר (ב"י):

4. One who separates waste from food even with one hand is liable. RAMA: Even if there is more food (than waste) and it is more arduous to remove the food, nevertheless one must not remove the waste even if eating is imminent. (Beis Yosef).

5 ה

הבורר תורמסין מתוך פסולת שלה' חייב מפני שהפסול' שלהם ממתקת אותם כשישלקו אותן עמהם ונמצא כבורר פסולת מתוך אוכל וחייב:

5. One who separates Lupine from within its waste is liable because its waste sweetens them when cooked together, and it appears as if one is removing the waste from the food.

6 ו

אין מוללין מלילות אלא מולל בשינוי מעט בראשי אצבעותיו. הגה ואע"פ שמפרק האוכל מתוך השבלים הואיל ואינו מפרק רק כלאחר יד כדי לאכול שרי ויש מחמירין [מרדכי ור"ן פ"ק דיו"ט] ולכן אסור לפרוק האגוזים לוזים או אגוזים גדולים מתוך קליפתן הירוקה (מהרי"ל) וטוב להחמיר מאחר דיכול לאכלן כן בלא פירוק:

6. It is forbidden to separate through rubbing, yet one may rub with a modification; a small quantity with the tips of one’s fingers. RAMA: Even though one is separating the food from the stalks; but since it is done in a backhanded manner in order to eat it, it is permitted. Yet there are those who are stringent [Mordechai; Ra"n] and therefore it is forbidden to shell almonds or big nuts from their green shells (Mahar"il). It is correct to be stringent because it is possible to eat without shelling.

7 ז

היו לו מלילות מע"ש לא ינפה בקנון (פרש"י כלי שראשו אחד רחב והשני עשוי כמין מרזב ונותנין הקטניות בראשו הרחב ומנענע האוכל ומתגלגל דרך המרזב והפסולת נשאר בכלי) ותמחוי (פי' קערה גדולה) ולא בשתי ידיו אלא מנפה בידו אחת בכל כוחו:

7. Food peeled before Shabbos must not be sifted with a cone (which Rashi explained to be a utensil whose one end is wide and the other is in the form of a spout. Legumes are inserted into the wide end, and shaking causes the food to roll out the spout and the refuse to remain inside) or with a plate (a large plate), or with both hands. One may sift using one hand with all one’s strength.

8 ח

אין שורין את הכרשינין (פי' הערוך ויצ"ה בלע"ז) דהיינו שמציף מים עליהם בכלי כדי להסיר הפסולת ולא שפין אותן ביד כדי להסיר הפסולת דהוה ליה כבורר אבל נותנן בכברה אע"פ שנופל הפסולת דרך נקבי הכברה:

8. It is forbidden to soak Karshinim i.e. to soak them with water in order to remove the refuse. It is also forbidden to rub the Karshinim with one’s hand (when already in the water) to remove the peel because it is akin to borer. However one is permitted to place them inside a sieve even though the refuse slips out between the slits in the sieve.

9 ט

משמרת אפילו תלויה מע"ש אסור ליתן בה שמרים אבל אם נתן בה שמרים מע"ש מותר ליתן עליהם מים כדי שיחזרו צלולים לזוב:

9. It is forbidden to put dregs inside a strainer even when the strainer was hanging in place before Shabbos; but if the dregs were put inside before Shabbos it is permitted to pour water over them until the water becomes clear.

10 י

יין או מים שהם צלולים מותר לסננן במשמרת. הגה ואע"פ שיש בו קסמים דקין הואיל וראוין לשתות בלאו הכי (סמ"ג) אבל בסודרים אסור משום ליבון ויין ושאר משקין מותר ואם הם עכורים בין מים בין יין אסור לסננם ולהרמב"ם במשמרת אסור ואפי' מים ויין צלולים ואפי' בסודרים לא התירו אלא בצלולין אבל לא בעכורים ויין מגתו כל זמן שהוא תוסס (פירוש שנראה כרותח) טורף חבית בשמריה ונותן לתוך הסודר:

10. Clear wine and water may be filtered through a strainer RAMA: even if there are thin slivers of wood because it is drinkable as it is (Sma"g), but not through garments because of laundering, however wine and other liquids are permitted. If the liquid is opaque, be it wine or water, it is forbidden to strain. According to the Rambam it is forbidden to filter through a strainer whether clear wine or water and only clear liquids are permitted through garments, not opaque liquids. A barrel of wine directly from one’s vineyard may be stirred and poured through a garment as long as it is bubbling (it looks as if it is boiling).

11 יא

כשמסננין היין בסודר צריך ליזהר שלא יעשה גומא (בסודר) לקבל היין משום שינוי:

11. When straining wine through a garment one must take care not to form an indentation in the cloth to collect the wine, because there must be a deviation from a weekday.

12 יב

כל מקום שמותר לסנן יין בסודר מותר לסננו בכפיפה מצרית (פי' קופה שעושין מן הגומא וממיני ערבה) ויזהר שלא יגביה הכפיפה משולי הכלי טפח משום שינוי:

12. Whenever a garment is permitted to be used for straining wine, an Egyptian basket (made from types of reeds) may be used as well. However, one must take care not to raise the basket more than a tefach from the bottom of the Keili in (order to deviate from a weekday.

13 יג

כלי שמערין (פי' שמריקין) בו יין מהחבית לא יתן בפיו קשים וקסמים בחזקה שאין לך מסננת גדולה מזו:

13. One must not wedge straw and splinters into the mouth of the Keili that is used for pouring wine from a barrel, because it makes a perfect strainer.

14 יד

מותר לערות בנחת מכלי לחבירו ובלבד שיזהר שכשיפסק הקילוח ומתחילין לירד נצוצות קטנות הנישופות באחרונה מתוך הפסולת יפסיק ויניחם עם השמרים שאם לא יעשה כן הניצוצות מוכחי שהוא בורר (מותר להגביה החבית על איזה דבר כדי שיקלח ממנו היין היטב) (רוקח ה' י"ט וב"י):

14. It is permitted to pour slowly from one Keili to another as long as one ceases pouring when he notices that it stops flowing and begins to trickle from within the waste. If one does not cease, the trickling will be a noticeable act of separating. (It is permitted to raise the Keili onto something to enable the wine to flow more freely). (Rokeach; Beis Yosef).

15 טו

מסננת שנתן בה חרדל לסננו מותר ליתן בה ביצה אע"פ שהחלמון יורד למטה עם החרדל והחלבון נשאר למעלה:

15. A strainer that has mustard placed inside it to strain may have an egg put inside even though the yolk falls through with the mustard and the albumen remains in the strainer.

16 טז

מים שיש בהם תולעים מותר לשתותן על ידי מפה בשבת דלא שייך בורר ומשמר אלא במתקן הענין קודם אכילה או שתייה אבל אם בשעת שתייה מעכב את הפסולת שלא יכנס לתוך פיו אין זה מעין מלאכה ומותר:

16. Water with worms may be drunk through a cloth on Shabbos because Borer and Meshamer only apply when separating prior to eating or drinking, but while actually drinking it is permitted to block the refuse from entering one’s mouth because it is not similar to the Melacha at all.

17 יז

המחבץ [פי' שמוציא החמאה מן החלב] תולדת בורר הוא לפיכך אע"פ שנותנים שומשמין ואגוזים לדבש לא יחבצם בידו [וע"ל סי' ש"מ סי"א]. הגה הרוקק ברוח בשבת והרוח מפזר הרוק חייב משום זורה [מהרי"ל בשם א"ז וירושלמי פרק כלל גדול]:

17. Churning (extracting butter from milk) is a Toldah of Borer and therefore although one may put sesame and nuts into honey he must not churn them with his hand (see Siman 340:11). RAMA: One who spits into the wind on Shabbos and the wind disperses the saliva, is liable for Zoreh – Winnowing. [Mahar"il in the name of Or Zarua; Yerushalmi]