Siman 154קנ״ד
1 א

דיני תשמישי קדוש' ונרות בית הכנסת. ובו טו סעיפים:
רחבה של עיר אע"פ שמתפללין בה בתעניות אין בה משום קדושה מפני שהיא עראי וכן בתים וחצרות שמתקבצים בהם להתפלל באקראי (פירוש דרך מקרה והזדמן לא דרך קביעות) אין בהם שום קדושה: הגה ויש אומרים דלא מקרי ארון הקודש אלא אם הוא כמין ארגז שאינו עשוי רק לכבוד התורה אבל ארון הבנוי בחומה שנעשה לשמירה לא מקרי תשמישי קדושה וכל שכן אם הספרים מתקלקלים בו דמותר ליטלו משם [מרדכי והגהות אשירי פ' בני העיר]:

Laws of Articles of Holiness and Synagogue Lights (15 Paragraphs):
[Regarding] a town square, even though they pray there on fast days - it has no holiness, because [the praying] is occasional; and likewise houses and courtyards in which people gather and pray sometimes (meaning by happenstance and chance, but not in a set way). Rama: And some say that it is only called a holy ark if it is like a type of box that is only made for the honor of the Torah. But an ark that is built into a wall made for storage is not called an article of holiness - and all the more so, if the scrolls deteriorate in it - such that it is permissible to take it from there (Mordekhai and Hagahot Ashri in Perek Bnei HaIr).

2 ב

השוכרי' בית ומתפללי' בו אין לו דין ב"ה:

A house that people rent and pray in it does not have the status of a synagogue.

3 ג

תשמישי קדושה כגון תיק של ספרים ומזוזות ורצועות תפילין וארגז שנותנין בו ס"ת או חומש וכסא שנותנין עליו ס"ת ווילון שתולין לפני ההיכל יש בהן קדושה וצריך לגנזן: הגה ודוקא הדבר שמניחין בהן דבר הקדושה בעצמו לפעמים או שנעשה לכבוד כגון המכסה שעל הקרשים של הספרים אבל אותו מכסה שהוא לשמור אותו מכסה שעל הקרשים לא מיקרי תשמיש דהוי תשמיש דתשמיש וכל כיוצא בזה. אסור לכבס מטפחת של ס"ת במי רגלים מפני הכבוד: (ר' ירוחם נ"ב ח"ז ור"ן מרדכי פ"ק דמ"ק):

Articles of holiness - such as the container of a Torah scroll, mezuzot, tefillin straps, a box into which they put a Torah scroll or a single book of the Torah, a chair upon which they put a Torah scroll or a curtain that they hang in front of the arc - have holiness and need to be buried (when discarded). Rama: And that is specifically the thing into which they sometimes put the holy object itself; or something made for [its] honor, such as the cover on top of the boards [containing] the scrolls. But the cover that is to protect that cover that is over the boards is not called an article of holiness, as it is an article of an article. And likewise, anything that is similar to it. It is forbidden to wash a scarf of a Torah scroll in urine, on account of [its] honor (Rabbenu Yerucham 2:7; Ran and Mordekhai in the first chapter of Moed Katan).

4 ד

מטפחו' ס"ת שבלו יכולים לעשות מהן תכריכין למת מצוה וזו היא גניזתן:

We may make shrouds for a dead person [that all are obligated to bury] from worn scarves of a Torah scroll. And that is [considered] their burial.

5 ה

ספר תורה שבלה מניחין אותו בכלי חרס וגונזין אותו בקבר ת"ח אפי' אינו אלא שונה הלכות ולא שימש ת"ח:

[Regarding] a Torah scroll that became worn out - we place into an earthenware vessel and bury it next to a Torah scholar; even one who only studies the laws and has not served under [higher level] Torah scholars.

6 ו

אין עושין מתיבה כסא לס"ת אבל מותר לעשות מתיבה גדולה קטנה וכן מותר לעשו' מכסא גדול כסא קטן אבל אסור לעשות ממנו שרפרף (פי' כסא קטן) לכסא וכן מותר לעשות מוילון גדול וילון קטן או לעשות ממנו כיס לספר תורה אבל לעשות ממנו כיס לחומש אסור: הגה ופרוכת שאנחנו תולין בפני הארון אין לו קדושת ארון רק קדושת ב"ה וכן הכלונסים שבו תולין הפרוכת ומכל מקום אסור לעשות מהם העצים שמסמנים בו הקריאה לחובת היום שאינן קדושים כמו הם [פסקי מהרא"י סי' רכ"ה]:

We may not make a chair for a Torah scroll from an ark; but it is permissible to make a small ark from a big ark. And it is likewise permissible to make a small chair from a big chair; but it is forbidden to make a stool (meaning, a small seat) for a chair from it. And it is likewise permissible to make a small curtain from a big curtain, or to make a container for the Torah scroll from it; but it is forbidden to make a container for a scroll of a single book of the Torah from it. Rama: And the parokhet (drape) that we hang in front of the ark does not have the holiness of the ark, [but rather] just the holiness of a synagogue; and likewise the poles upon which we hang the parokhet. But it is nevertheless forbidden to make the sticks that show the daily obligated reading from it - as it is not of the same [level] of holiness as them [but lower] (Piskei Maharai Section 225)

7 ז

הבימה [פי' מקום גבוה] כגון בימה שהיו עושים למלך אין בה קדושת ארון אלא קדושת ב"ה:

The bimah (meaning the elevated place) - such as a bimah they would make for a king - does not have the holiness of an ark, but rather the holiness of a synagogue.

8 ח

הארון וכל מה שעושים לס"ת מועיל בו תנאי להשתמש בו שאר תשמיש אפילו דחול: הגה ונהגו ליהנות בכמה הנאות מדברי קדושה כגון מטפחות של ספרים ושלחן שבב"ה ומעילים של ספר תורה וכתבו הטעם משום דכיון שנהגו כן ואי אפשר ליזהר לב ב"ד מתנה עליהם מעיקרא כדי שלא יבואו בני אדם לידי תקלה ואע"ג דלא התנו כאלו התנו דמי: [תרומת הדשן סי' רע"ג וב"י]:

A stipulation to use the ark and everything that we make for a Torah scroll is effective for other uses, and even for the mundane. Rama: And we are accustomed to benefit in several ways from holy objects, such as [from] scarves for scrolls, the table in the synagogue and the mantles of the Torah scrolls. And they wrote that the reason is on account of since it is what they are accustomed to do and it is impossible to be careful, the mind of the court makes a stipulation on them from the beginning - so that people not come to a mishap. And even though they did not stipulate, it is as if they stipulated (Terumat HaDeshen 373 and Beit Yosef).

9 ט

המתנדבים ספר תורה ומניחים מטפחו' בב"ה מותר להשתמש בהן כל ספר וספר שלדעת כן הוקדשו אבל המניחים בביתם ואח"כ מקדישין כיון שע"ד אותו ספר נעשה ונשתמש בו אותו ספר אסור להניחו בס"ת אחר ויש מתירין [וכן נוהגין עכשיו משום לב ב"ד מתנ' עליהם לנהוג כך]:

[Regarding] those that donate a Torah scroll and leave scarves [for it] in the synagogue - it is permissible to use them for each and every [Torah] scroll, for it is with this intention that they sanctified them. But if they left them at home and sanctified [them] afterwards - since it was made with that scroll in mind and it was used with that scroll, it is forbidden to place it on another Torah scroll. But there are those that permit it. (And such is the practice today, since the mind of the court makes a stipulation about it, to act in this way.)

10 י

הנוהגים להניח עטרות ס"ת בראש הקורא בסיום התור' אין מוחין בידם אבל המניחים אותם בראשי חתנים דעלמא מוחין בידם:

We do not protest against those that place the crowns of the Torah scroll on the head of the reader at the culmination of the Torah. But we do protest against those that place them on the heads of regular bridegrooms.

11 יא

נרות של שעוה שנתנם עכו"ם לעובדי אלילים וכיבן שמשן ונתנן או מכרן לישראל אסור להדליקם בבית הכנסת. הגה אע"פ שמותרים להדיוט [ועיין בי"ד סי' קל"ט מדינים אלו]: מומר עכו"ם שנתן שעוה או נר לב"ה אסור להדליקו [פסקי מהרי"ו סי' ס"ד ועיין ביו"ד סי' רנ"ד]:

[Regarding] wax candles that idolaters gave to idolatry and their attendant extinguished them, so he gave them or sold them to an Israelite - it is forbidden to light them in the synagogue. Rama: Even though they are permitted for everyday use (and see Yoreh Deah 239 about these laws) [Regarding] an apostate to idolatry that gave wax or a candle to the synagogue - it is forbidden to light it (Piskei Mahariv 64, and see Yoreh Deah 254).

12 יב

עכבר שנמצא בשמן של ב"ה אם הוא מאוס אסור להדליקו בביה"כ:

[In the case of] a mouse that was found in the oil of the synagogue - if [the oil became] disgusting, it is forbidden to light it in the synagogue.

13 יג

נר של ב"ה מותר לקרות לאורו:

It is permissible to read by the light of a synagogue candle.

14 יד

אין מדליקין נר של הדיוט מנר של ב"ה ויש מי שאומר דהני מילי בעוד שדולקין למצותן אבל כשצריך לכבותן מותר: הגה מיהו לא נהגו ליזהר בכך ומדליקין בהן נר שהוא לצורך גדול ואפשר גם כן שדעת בית דין מתנה בכך וכן בכל הדברים שנהגו להקל בדברים כאלו אולי הוא מהאי טעמא [פסקי מהרא"י סי' רכ"ה]:

We may light an everyday candle from a synagogue candle. But there is someone that says that this is [only] applicable when they are lit for their commandment; but when he needs to extinguish it, it is permissible. Rama: However [we] are not accustomed to be careful about this, and do light a candle from them for a great need. And it is possible that the court stipulated about this also. And likewise with all of the things that the practice is to be lenient about things like these, it is perhaps from this reason (Piskei Mahariv 64, and see Yoreh Deah 254).

15 טו

בני כרך שקנו ס"ת והתנו שאם יצא אחד מהכרך שהנשארים יתנו לו חלקו והוקרו הספרים אם יצא אחד מהם אין נותנין לו אלא מה שנתן בלבד:

[In a case that] residents of a city bought a Torah scroll and stipulated that if one of them leaves from the city, the others would give him his share [of the money], but scrolls appreciated (in value) - if one of them leaves, they only give him what he gave alone.