Siman 6 ו׳
1 א

נשים האסורות לכהן ודין אשת כהן ובו טו סעיפים:
כהן אסור מן התורה בגרושה זונה וחללה ואסור בחלוצה מדרבנן לפכך אם עבר ונשא ספק חלוצה א"צ להוציא אבל גרושה אפי' אינה אלא ספק גרושה צריך להוציא בין שנתגרשה מן האירוסין בין שנתגרשה מן הנשואין ואפי' ריח גט פוסל בכהונה וכופין אותו להוציא והיכי דמי ריח גט כגון שאמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם ואע"פ שלא הותרה בזה הגט נפסלה לכהונה (ואפילו לא נתגרשה רק משום קול קידושין בעלמא אע"פ שהוא ברור שאין ממש באותן קידושין ואין נותנין גט רק מכח חומרא בעלמא אפילו הכי פסולה לכהונה) (תשו' הרשב"א סימן תק"נ) אבל אם נתן לה גט על תנאי ולא נתקיים התנאי אינו כלום ואינו פוסל ורשאי הכהן לכתחלה לגרש על תנאי:

A priest if forbidden from the Torah to marry a divorced woman, a harlot, or a challalah (a woman of invalid priestly lineage) and is forbidden from a Chalutzah from the rabbis. Therefore if he transgressed and married a a questionable Chalutzah he does not have to divorce her, but if he married a divorced woman, even if she was only questionably divorced, he must divorce her regardless if she was divorced out of engagement or full marriage. Even the spirit of a Get (document of divorce) invalidates a woman from marrying a priest and they force him to divorce her. What's the case of the spirit of a Get? If he says to her "You are divorced from me put you are not permitted to anyone else, even though she is not divorced via this type of Get she becomes invalidated for priests. [Rema: Even if she was only divorced from the voice of engagement, even if it was clear that there was no substance to the engagement and they only give her a Get due to a stringency she is invalidated from marrying a priest.] But if he gives her a Get on a condition that was not fulfilled, it is not considered a Get and she is not invalidated and a priest can divorce a woman on a condition.

2 ב

קטנה שמיאנה בבעלה מותרת לכהן ואם נתן לה גט אסורה ואם אחר שנתן לה גט החזירה ומיאנה בו מותרת לכהן שהמיאון מבטל הגט ואם אחר שגרשה נשאת לאחר ומיאנה בו יש מי שאומר שמותרת לכהן:

A minor girl who refuses her husband is permitted to marry a priest, but if he gave her a Get she is forbidden. If after he gave her a Get, he remarried her and she then refused she becomes permitted to a priest because her refusal nullifies the Get. If after she was divorced she was married to a different man and refused him, there are those who say she is permitted to a priest.

3 ג

יצא קול פלוני כהן גירש את אשתו והרי היא יושבת תחתיו אין מוציאין מידו דלקלא דלבתר נשואין או דבתר אירוסין לא חיישינן ואם מת ונשאת לכהן אחר תצא:

A rumor goes out: "Ploni the kohen divorced his wife." Yet behold, she sits beneath him [i.e. there is no doubt they are still together], we do not force her apart from him. For we don't listen to rumors after marriage or after engagement. And if [the rumor is] he died, and she marries a different kohen, [we don't listen to the rumor and] she must separate [from her new husband].

4 ד

יצא קול פלוני כהן כתב גט לאשתו אם קורין באותו מקום לנתינת הגט כתיבה אף על גב דלכתיבה לחודה נמי קרו כתיבה הוי כאלו יצא הקול פלוני גירש אשתו ואם אין קורין לנתינת הגט כתיבה אין חוששין:

If a voice went out that so-and-so the priest has written a Get for his wife if they call in the place giving a Get writing, even if they also call writing, writing it is as if the voice went out saying, so-and-so has divorced his wife, but if they do not call giving a Get writing, there is no concern.

5 ה

יצא קול על אשה שנתקדשה ונתגרשה חוששין לקול לאוסרה לכהן ודוקא שיצא הקול בלא אמתלאה אבל אם יצא עם אמתלאה כגון שיצא הקול שקדשה או גירשה על תנאי או שזרק לה קדושין או הגט ספק קרוב לו ספק קרוב לה אין חוששין לקול ואם יש אמתלאה בגירושין ולא בקידושין חוששין לקול הקדושין לאוסרה לעלמא ואין חוששין לקול הגירושין לאוסרה לכהן ודוקא שיצא האמתלאה עם הקול מיד אבל אם יצא הקול ברור ולאחר זמן יצא האמתלאה אינה מבטלת הקול ואם אח"כ נתברר שהיה הקול שקר אפי' לא היה שם אמתלאה מבטלין אותו וכל קול שלא הוחזק בב"ד אינו קול לחוש לו (וע"ל סי' מ"ו יצא עליה קול חלוצה י"א דלא חיישינן):

If a "voice" goes out about a woman that she got married and [then] divorced, we suspect the "voice" to prohibit her to a priest. Specifically when the "voice" emanated without a excuse, but if it emanated with an excuse, e.g. the "voice" emanated that got married or divorced on a condition, or he threw the marriage [money/object/document] or divorce document and it is a doubt whether it was closer to him or her, we do not suspect the "voice." If there was an excuse for the divorce but not the marriage, we suspect the "voice" of the marriage to prohibit her to the world and we do not suspect the "voice" of the divorce to prohibit her to a priest. Specifically when the excuse emanates with the "voice" immediately but if the "voice" emanated clearly and after some time the excuse emanates, it does not nullify the "voice." If afterwards it becomes clear that the "voice" was a lie, even if there wasn't an excuse, we nullify [the "voice"]. Any "voice" that wasn't upheld in a Jewish court is not a "voice" to be concerned for. (If a "voice" emanated that she was a chalutza (woman whose husband died without children her brother-in-law refused to marry her) some say we are not concerned.)

6 ו

כהן שנשא אחת מהפסולות מחרימין אותם ומחרימין כל הנושא ונותן עמהן וכיוצא בחומרות אלו עד שיגרשנה:

A Kohen who marries any one of the women who are forbidden to him, we excommunicate them and anybody who does business with them, and similar severe actions such as this, until he divorces her.

7 ז

כהן שגירש אשתו לא תדור עמו במבוי ואם היו דרים בשכירות או בחצר של שניהם היא נדחית מפניו ואם החצר שלה הוא נדחה מפניה ויתבארו דברים אלו בסימן קי"ט :

A priest who divorced his wife, she should not live with him in the alley. If they were living in rented quarters or a shared courtyard, she is pushed aside because of him [i.e. she must leave]. If it was her courtyard, he is pushed aside because of her [i.e. he must leave]. These things will be explained in siman 119.

8 ח

איזהו היא זונה כל שאינה בת ישראל או בת ישראל שנבעלת לאדם שהיא אסורה לינשא לו איסור השוה לכל או שנבעלה לחלל אף על פי שהיא מותרת לינשא לו לפיכך הנרבעת לבהמה אע"פ שהיא בסקילה לא נעשית זונה ולא נפסלה לכהונה שהרי לא נבעלה לאדם הבא על הנדה אע"פ שהיא בכרת נעשית זונה ולא נפסלה לכהונה שהרי אינה אסורה לינשא לו וכן הבא על הפנויה אפי' היתה קדשה שהפקירה עצמה שהיא במלקות לא נעשית זונה ולא נפסלה מהכהונה שהרי אינה אסורה לינשא לו אבל הנבעלת לאחד מאיסורי לאוין השוין בכל ואינה מיוחדת בכהנים או מאיסורי עשה וא"צ לומר למי שהיא אסורה לו משום ערוה או לכותי ועבד הואיל והיא אסורה לינשא לו הרי זו זונה וכן הגיורת והמשוחררת אפילו נתגיירה ונשתחררה פחות מבת ג' שנים הואיל ואינה בת ישראל הרי זו זונה ואסורה לכהן וכן יבמה שבא עליה זר עשאה זונה וי"א שהבא על חייבי עשה או על חייבי לאוין אפי' חייבי לאוין דשאר לא עשאה זונה חוץ מהבא על היבמה:

Who is deemed a "zonah" [who is forbidden to a kohen]? Whoever is not a Jewess, or who is a Jewess that had sexual relations with a man to whom she is forbidden to marry in a generally applicable prohibition, or who had sexual relations with a "cholol" (the child of a kohen and a woman who was forbidden to the kohen), even though she is permitted to be married to this man. Accordingly, a woman who committed bestiality, even though she [is punished] with stoning, she does not become a zonah and she does not become invalid to a kohen, because she did not have sexual relations with a human. And a man that has relations with a menstruating woman, even though she is punished with kareth, she does not become a zonah and she does not become invalid to a kohen, because she is not forbidden to him. And similarly a man that has relations with a single woman, even though she is a lewd woman that made herself freely available, which is punishable with lashes, she does not become a zonah and she does not become invalid to a kohen, because she is not forbidden to him. However, a woman who had sexual relations with someone who is forbidden by a Biblical negative commandment, which are generally prohibited and are not uniquely [forbidden] to kohanim, or with someone who is forbidden by a Biblical affirmative commandment—and it need not even be said with someone who is forbidden by virtue of a forbidden incestual relationship—or with a non-Jew or slave, since she is forbidden to this person to marry, she is deemed a zonah. And so with a convert and a freed slave, even if she converted or was freed while she was less than three years old, since she was not a Jewess, she is deemed a zonah and is forbidden to a kohen. And so a woman who is subject to yibum (levirate marriage) with whom an unrelated person had relations, she becomes a zona. Some opinions say that one who has relations with one who is forbidden by a Biblical affirmative commandment or by a Biblical negative commandment—even the other negative commandments—she does not become a zonah except for instance in which one has relations with a woman subject to yibum.

9 ט

כל הנבעלת לאדם שעושה אותה זונה בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין כדרכה בין שלא כדרכה משהערה בה נפסלה משום זונה ובלבד שתהיה בת שלש שנים ויום אחד ויהיה הבועל בן תשע שנים ויום אחד ומעלה:

Any woman who becomes a zonah upon sexual relations, it is whether she was raped or consented or was inadvertent, whether it was the usual way or the unusual way (sodomy), once there is penetration she is disqualified as a zonah, provided that she is at least three years and one day old, and the male is at least nine years and one day old, or older.

10 י

אשת כהן שנבעלה אפי' באונס אסורה לו:

The wife of a priest who had relations [with another man] even if she was forced is forbidden to him.

11 יא

אשת ישראל שנאנסה אע"פ שמותרת לבעלה אסורה לכהונה:

The wife of a non-levite Jew who was raped even though she is permitted to her husband is forbidden to marry a priest.

12 יב

אשת כהן שאומרת לבעלה נאנסתי או שגגתי ובא עלי אחר או שבא עד אחד והעיד לו עליה שזינתה בין באונס בין ברצון אינה אסורה עליו שמא עיניה נתנה באחר ואם היא נאמנת לו או העד נאמן לו וסמך דעתו לדבריו ה"ז יוציא כדי לצאת ידי ספק (וע"ל סימן קט"ו ס"ז וסימן קע"ז):

The wife of a priest who said to her husband I was raped or a made a mistake and another man slept with me, or if one witness came and testified that she committed adultery whether forced or willingly, she is not forbidden to her husband because perhaps she has taken interest in a different man. But if her husband believes her the witness is believed as well and he must divorce her to remove them from suspicion.

13 יג

אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי אע"פ שהיא מותרת לבעלה כמו שנתבאר הרי היא אסורה לכל כהן שבעולם אחר שימות בעלה שהרי הודית שהיא זונה שאסרה עצמה ונעשית כחתיכה דאיסורא:

The wife of a priest who said to her husband I was raped, even though she is permitted to her husband as was explained, she is forbidden to any other priest after her husband dies because she admitted she slept with another man and made herself forbidden and has become partially forbidden.

14 יד

כהן שקדש גדולה או קטנה ואחר זמן בא עליה וטען שמצאה דרוסת איש נאסרת עליו מספק שמא קודם קידושין נבעלה או אחר קידושין אבל ישראל שטען טענה זו לא נאסרה עליו שיש כאן שני ספיקות שמא קודם קדושין שמא אחר קדושין ואפי' נאמר אחר קדושין שמא באונס שמא ברצון שהאנוסה מותרת לישראל לפיכך אם קדשה אביה לישראל והיא פחותה מבת שלש שנים ויום אחד וטען שמצאה דרוסת איש נאסרת עליו מספק שאין כאן אלא ספק אחד שמא באונס שמא ברצון וספק של איסור תורה לחומרא:

A Cohen who betrothes an adult or child, and after some time has relations with her and finds her not a virgin, she is forbidden to him by doubt - perhaps she had relations before betrothal [and is permitted] or perhaps after betrothal [and is forbidden]. But if a Yisrael who makes this claim, she is not forbidden to him, for there are two doubts here - perhaps before betrothal and perhaps after betrothal, and even if it was after betrothal, perhaps it was forced [and she is not forbidden] and perhaps it was willingly [and she is forbidden], for if she is raped she remains permitted to a Yisrael. Therefore if her father betrothed her to a Yisrael when she was less than three years and one day old, and he claims to have found her not a virgin, she is forbidden to him by doubt, because there is only one doubt here - perhaps it was forced, or perhaps willingly, and in a Torah prohibition we must be stringent in a doubtful case.

15 טו

כל אשה שקינא לה בעלה (או ב"ד) (טור) ונסתרה ולא שתת מי סוטה אסורה לבעלה אפילו הוא ישראל ואם מת בעלה אסורה לכהן:

Any woman whose husband (or the Court) expressed jealousy about her, and then she was privately with the man she was warned about, and did not drink the Sotah-waters, is forbidden to her husband, even if he is a Yisrael. If her husband dies, she is forbidden to marry a Cohen.

16 טז

יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששין לה ואפילו הוציאה בעלה משום שעברה על דת יהודית או בעידי דבר מכוער ומת קודם שנתן לה גט הרי זו מותרת לכהן:

If she becomes know in the city as unfaithful, we don't suspect her. Even if her husband sent her out because she violated Dat Yehudit [the customs of Jewish women] or for something disgusting, and he died before he gave her the divorce document , she is permitted to a Cohen.

17 יז

פנויה שראוה שנבעלה לאחד והלך לו הבועל ואמרו לה מי הוא זה שבא עליך ואמרה אדם כשר הרי זו נאמנת ולא עוד אפי' ראוה מעוברת ואמרו לה ממי את מעוברת ואמרה מאדם כשר הרי זו נאמנת ותהיה (היא ובתה) (טור) מותרת לכהן בד"א כשהיה המקום שנבעלת בו פרשת דרכים או בקרנות שבשדות שהכל עוברים שם והיו רוב העוברים שם כשרים ורוב העיר שפירשו אלו העוברים ממנה כשרים שחכמים עשו מעלה ביוחסין והצריכו שני רובות אבל אם היו רוב העוברים פוסלים אותה כגון כותים או ממזרים וכיוצא בהם אע"פ שרוב המקום שבאו ממנו כשרים או שהיו רוב אנשי המקום פסולים אע"פ שרוב העוברים שם כשרים חוששין לה ונאמר למי שפוסלת אותה נבעלה ולא תנשא לכהן לכתחלה ואם נשאת לא תצא וי"א דבאומרת לכשר נבעלתי בחד רובא לכתחלה מכשירין ובדיעבד אפילו ברוב פסולים:

A single woman whom they saw having intercourse with someone, and the one who had intercourse left and they said to her: Who was this that had intercourse with you? And she said: A valid man. She is believed. Furthermore, even if they saw her pregnant and they said to her: Who impregnated you? And she said: A valid man. Behold, she is believed and she (and her daughter) are permitted to a priest. When is this so? When the place where she had intercourse was a crossroads, or at the corners of a field where everyone passes by, and most passersby are valid, and most of the city from which the passersby came from are valid. For the sages made a stringency with genealogy and required two majorities. But if most passersby would disqualify her [from marrying a priest] such as non-Jews, or mamzers or other such ilk, even though the place they came from was mostly valid, or if most of the men of the place were invalid, even though most passersby were valid, we cannot trust her and we must say: You had relations with one who would disqualify you, and you may not marry a priest. But if she does marry [a priest] she need not be divorced. And there are those who say that if she says: I had relations with a valid man, one majority alone is sufficient to make her valid, and ex post facto, even if most are invalid.

18 יח

ראוה שנבעלה או שנתעברה בעיר אפילו לא היה שוכן שם אלא כותי א' או חלל אחד ועבד וכיוצא בהם הרי זו לא תנשא לכתחלה לכהן שכל קבוע כמחצה על מחצה הוא ואם נשאת לא תצא הואיל והיא אומרת לכשר נבעלתי היתה אלמת או חרשת או שאמרה איני יודעת למי נבעלתי או שהיתה קטנה שאינה מכרת בין כשר לפסול הרי זו ספק זונה ואם נשאת לכהן תצא אלא אם כן היו שני רובים המצויים כשרים ויש מי שאומר שאפילו נתעברה בעיר אם הלך הבועל אליה תנשא לכתחילה כיון דאיכא רוב העיר ורוב סיעות כשרים אא"כ הלכה היא אליו וסתמא נמי שאין ידוע מי הלך למי תנשא לכתחלה:

If they saw that she had intercourse or she was impregnated in the city, even if there was only one non-Jew there or one disqualified priest or someone like that, she may not be married ab initio to a priest, for all [populations] that are fixed are judged as fifty/fifty. And if she is married, she need not be divorced since she says, "I had relations with a valid one." If she was mute or deaf or if she said, "I don't know whom I had intercourse with" or if she was a minor who couldn't tell the difference between a valid one and an invalid one, this one is a doubtfully profaned woman and if she is married to a priest she must be divorced, unless there were two majorities found there who were valid. And there are those who say that even if she was impregnated in the city if the man who had intercourse went to her she may be married ab initio, since most of the city and most of its groups are valid, unless she went to him. And in general as well, when we don't know who went to whom, she may be married ab initio. If the child of a non-Jew was mixed up with a Jewish child, they immerse both for the sake of conversion, and each of them is a doubtful convert.