Sheilat Shalom on Sheiltot d'Rav Achai Gaon
1א׳
1 א

דבני ביתא. כלומר כאדם הבונה בית:

2 ב

וכד מצבית ליה. פי' בזמן שחפץ ועולה על רצונו. ומלת מצבית נגזר מלשון צביון כמו לצביונם נבראו ר"ה י"א. חולין ס. או מלשון שבת דמרי צבי ופי' רש"י הקב"ה חפץ. סנהדרין ס"ה:

3 ג

דר' יוחנן קרי למניה דהוה לביש בשבתא מכבדותי. לפנינו בשבת קיג. איתא וכבדתו שלא יהא וכו' כמלבושך של חול וכי הא דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי. וגאון הוסיף אותן שלשה תיבות דהוה לביש בשבתא כלומר בגדים חשובים שהיה לובש בשבת הוי קרי להו מכבדותי ולא לבגדים הפחותים שלובש בהן בחול. ובזה מובן דלמדין ממלת וכבדתו שלא יהא וכו'. ולזה אפשר וקמכוון רש"י שכתב ד"ה מכבדותי שמכבדין בעליהן. וכלומר בגדים חשובים. ויתכן לומר דר' יוחנן לטעמיה דאיהו אמר לקמן (קמ"ה): ת"ח שבבבל מצויינין וכו' בלא מתא תותבאי [כבודי תלוי בשמלתי רש"י] ולפיכך קרי ר"י למאניה מכבדותי. ודע דלקמן (קי"ג): ותחת כבודו וכו' א"ר יוחנן וכו' ור' יוחנן לטעמיה דר"י קרי למאניה מכבדותי ר' אלעזר אומר וכו' ופירש"י ד"ה ה"ג וכו' דר"א לא קרי למאניה מכבדותי וכו' ומעתה יש לדקדק קצת לר"א הך וכבדתו מאי דריש ביה. ודע עוד בענין פלוגתייהו דר' יוחנן ור"א ור"ש ב"נ בדרוש קרא ותחת כבודו. הרואה בסוגי' דהכא בשבת ובפרש"י. ורואה ג"כ בסוגיא סנהדרין צד. יעמוד משתאה ויאמר פרוקאי. ובארתי בתקוני כלי שר"ת באמרי יאי: