40:3מ׳:ג׳
1 א

במשמר: לפי הנקוד הוא סמוך, והדבר קשה מאד שתהיה מלה סמוכה בטעם מפסיק ותבה שלפניה במפסיק פחות ממנו. והנכון שתהיה המי"ם בקמץ.

2 ב

בית שר הטבחים: הוא בית הסהר שהיה תחת ממשלת פוטיפר, ותחת פוטיפר היה שר בית הסהר.

3 ג

מקום אשר יוסף: מלת מקום כשאחריה אשר או שֶׁ... דרכה לבוא בסמיכות, כמו אל מְקום שהנחלים הולכים (קהלת א' ז') בִּמְקום אשר תשחט העולה (ויקרא ו' י"ח).