Shabbat 18a:6שבת י״ח א:ו
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Shabbat 18a:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
18aי״ח א

השמש אמר רבן שמעון בן גמליאל נוהגין היו בית אבא שהיו נותנין כלי לבן לכובס גוי שלשה ימים קודם לשבת ושוין אלו ואלו שטוענין קורת בית הבד ועגולי הגת:

the sun, i.e., as long as the sun is shining on Friday. Rabban Shimon ben Gamliel said: The ancestral house of my father, the dynasty of Nesi’im from the house of Hillel, was accustomed to give its white clothes to a gentile launderer no fewer than three days before Shabbat. And, however, these, Beit Shammai, and those, Beit Hillel, agree that, ab initio, one may load the beam of the olive press on the olives on Shabbat eve while it is still day, so that the oil will continue to be squeezed out of the olives on Shabbat. So too, one may load the circular wine press to accelerate the process of producing wine from the grapes.

גמ׳ מאן תנא נתינת מים לדיו זו היא שרייתן אמר רב יוסף רבי היא דתניא אחד נותן את הקמח ואחד נותן את המים האחרון חייב דברי רבי רבי יוסי אומר אינו חייב עד שיגבל

GEMARA: Before clarifying the matters themselves, the Gemara seeks to determine: Who is the tanna who holds that merely adding water to ink without any additional action constitutes its soaking, and one is liable for doing so on Shabbat, as he performed an act of kneading, one of the primary categories of labor? Rav Yosef said: It is the opinion of Rabbi Yehuda HaNasi. As it was taught in a baraita: In a case where one person adds the flour and another one adds the water into one vessel, the latter one is liable for kneading the dough, which is a prohibited labor on Shabbat, even though he did not actually knead the dough; that is the statement of Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Yosei says: He is not liable for the prohibited labor of kneading until he actually kneads the dough. According to Rabbi Yehuda HaNasi, merely soaking the dough in water is considered a prohibited labor.

אמר ליה אביי ודילמא עד כאן לא קאמר רבי יוסי אלא בקמח דבר גיבול הוא אבל דיו דלאו בר גיבול הוא אימא ליחייב לא סלקא דעתך דתניא אחד נותן את האפר ואחד נותן את המים האחרון חייב דברי רבי רבי יוסי ברבי יהודה אומר עד שיגבל

Abaye said to Rav Yosef: And perhaps Rabbi Yosei only stated that actual kneading is required to be liable for performing the prohibited labor of kneading in the case of flour, which can be kneaded; however, ink, which cannot be kneaded, say that its soaking is considered a full-fledged prohibited labor, and he will therefore be liable, even according to the opinion of Rabbi Yosei. The Gemara rejects this: It should not enter your mind to say so, as it was taught in a baraita: In a case where one places the ashes and one adds the water, the latter one is liable, although he did not knead them. That is the statement of Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, says: He is not liable until he actually kneads them. Apparently, according to the opinion of Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, he is only liable for committing the prohibited labor of kneading on Shabbat if he actually kneads the mixture, as he stated his halakha even with regard to ashes, which cannot be kneaded.

ודילמא מאי אפר עפר דבר גיבול הוא והתניא אפר והתניא עפר מידי גבי הדדי תניא:

The Gemara asks: And perhaps, what is the meaning of ashes [efer] mentioned here? Perhaps it is soil [afar], which can be kneaded. In that case he is not liable until he actually kneads the mixture. However, with regard to ashes, which cannot be kneaded, Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, also holds that even if he did not actually knead the mixture he is liable. The Gemara rejects this: Wasn’t the dispute taught in one baraita with regard to ashes, and wasn’t it taught in another baraita with regard to soil? In both cases, Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, disagreed. The Gemara rejects this proof: Were they taught next to each other? Had both of these baraitot been taught together, it would have been truly possible to arrive at the conclusion that Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, disagrees both in the case of ashes and in the case of soil. However, since the baraita that speaks about ashes was taught elsewhere by a different amora who cited it in the name of Rabbi Yosei, the difference in language does not prove that Rabbi Yosei disagrees in both cases.

תנו רבנן פותקין מים לגינה ערב שבת עם חשיכה ומתמלאת והולכת כל היום כולו ומניחין מוגמר תחת הכלים (ערב שבת) ומתגמרין והולכין כל היום כולו ומניחין גפרית תחת הכלים (ערב שבת עם חשיכה) ומתגפרין והולכין כל השבת כולה ומניחין קילור על גבי העין ואיספלנית על גבי מכה (ערב שבת עם חשיכה) ומתרפאת והולכת כל היום כולו אבל אין נותנין חטין לתוך הריחים של מים אלא בכדי שיטחנו מבעוד יום

The Sages taught in a Tosefta: One may open a canal that passes adjacent to a garden on Shabbat eve at nightfall, so that water will flow into a garden and the garden continuously fills with water all day long on Shabbat. Similarly, one may place incense, perfumed herbs placed on coals to produce a fragrance, on coals beneath the clothes on Shabbat eve and the clothes may be continuously perfumed all day long. And, similarly, one may place sulfur beneath the silver vesselson Shabbat eve at nightfall for the purpose of coloring the vessels, and they may be continuously exposed to sulfur all day long. And one may place an eye salve [kilor] on the eye and a bandage [ispelanit] smeared with cream on a wound on Shabbat eve at nightfall, and the wound may continuously heal all day long on Shabbat. However, one may not place wheat kernels into the water mill unless he does so in a way so that they will be ground while it is still day on Friday and not on Shabbat.

מאי טעמא אמר רבה מפני שמשמעת קול אמר ליה רב יוסף ולימא מר משום שביתת כלים דתניא ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו לרבות שביתת כלים אלא אמר רב יוסף משום שביתת כלים

The Gemara asks: What is the reason that the baraita prohibited a mill and permitted other prohibited labor? Rabba said: Because it makes noise and the public will hear the mill grinding on Shabbat. Although no prohibited labor is being performed, doing so displays contempt for Shabbat. Therefore, the Sages prohibited it. Rav Yosef said to Rabba: And let the Master say a better reason, due to the obligation to ensure the resting of utensils. Even the utensils of a Jewish person may not be used for prohibited labor on Shabbat. As it was taught in halakhic midrash, the Mekhilta: That which is stated: “And in all that I said to you, take heed” (Exodus 23:13), is an allusion to matters mentioned in the Oral Torah. It comes to include the resting of utensils on Shabbat. Rather, Rav Yosef said: The reason for the prohibition of the mill on Shabbat is due to the resting of utensils.

והשתא דאמרת לבית הלל אית להו שביתת כלים דאורייתא גפרית ומוגמר מאי טעמא שרו משום דלא קעביד מעשה אונין של פשתן מאי טעמא שרו משום דלא עביד מעשה ומינח נייחא מצודת חיה ועוף ודגים דקא עביד מעשה מאי טעמא שרו התם נמי בלחי וקוקרי דלא קעביד מעשה

Since the obligation of resting utensils on Shabbat was mentioned, the Gemara says: Now that you said that Beit Hillel also hold that resting utensils on Shabbat is required by Torah law, with regard to sulfur and incense on coals that are placed under silver vessels and clothes, respectively, what is the reason that the Sages permitted this on Shabbat? Isn’t that performed on Shabbat in utensils? The Gemara answers: Because the utensil itself does not perform an action when the incense or sulfur is burning. With regard to the bundles of flax, what is the reason that they permitted placing them in the oven on Shabbat eve at nightfall to dry, even though the oven is performing a prohibited labor on Shabbat? Because it does not perform an action; rather, on the contrary, it sits idle in its place and the prohibited labor occurs on its own. However, with regard to traps of an animal, and a bird, and a fish, which perform a bona fide action of trapping, what is the reason that they permitted spreading them on Shabbat eve at nightfall? The Gemara explains: There too, it is referring to a fish hook and nets [kokrei], which perform no action. They stand in place, and the fish comes to them and is trapped. Indeed, a trap that performs an action is prohibited.

והשתא דאמר רב אושעיא אמר רב אסי מאן תנא שביתת כלים דאורייתא בית שמאי היא ולא בית הלל לבית שמאי בין קעביד מעשה בין דלא קעביד מעשה אסור לבית הלל אף על גב דקעביד מעשה שרי והשתא דאמרת דלבית שמאי אף על גב דלא עביד מעשה אסור אי הכי

And now that Rav Oshaya said that Rav Asi said: Who is the tanna who states that the obligation of resting utensils on Shabbat is by Torah law? The tanna is Beit Shammai and not Beit Hillel. Consequently, according to Beit Shammai, whether the utensil performs an action or whether it does not perform an action, it is prohibited. And according to Beit Hillel, even though it performs an action, it is nevertheless permitted. The Gemara asks: And now that you said that according to Beit Shammai even though the utensil does not perform an action it is prohibited, if so,