Shabbat 146a:3שבת קמ״ו א:ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Shabbat 146a:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
146aקמ״ו א

שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן גוים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה׳ אלהינו ואת אשר איננו פה וגו׳

the snake came upon Eve, i.e., when it seduced her to eat from the Tree of Knowledge, it infected her with moral contamination, and this contamination remained in all human beings. When the Jewish people stood at Mount Sinai, their contamination ceased, whereas gentiles did not stand at Mount Sinai, and their contamination never ceased. Rav Aḥa, the son of Rava, said to Rav Ashi: What about converts? How do you explain the cessation of their moral contamination? Rav Ashi said to him: Even though they themselves were not at Mount Sinai, their guardian angels were present, as it is written: “It is not with you alone that I make this covenant and this oath, but with he that stands here with us today before the Lord our God, and with he that is not here with us today” (Deuteronomy 29:13–14), and this includes converts.

ופליגא דרבי אבא בר כהנא דאמר רבי אבא בר כהנא עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו אברהם הוליד את ישמעאל יצחק הוליד את עשו יעקב הוליד שנים עשר שבטים שלא היה בהן שום דופי:

The Gemara points out that this opinion disagrees with Rabbi Abba bar Kahana, as Rabbi Abba bar Kahana said: Until three generations passed, the moral contamination did not cease from our forefathers: Abraham fathered Ishmael, who was of lowly moral stature; Isaac fathered Esau; finally, Jacob fathered twelve tribes in whom there was no flaw. Rabbi Abba bar Kahana holds that the moral contamination ceased in the Patriarchs long before the Revelation at Sinai.

מתני׳ שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי ואין נוקבין מגופה של חבית דברי רבי יהודה וחכמים מתירין ולא יקבנה מצדה ואם היתה נקובה לא יתן עליה שעוה מפני שהוא ממרח אמר רבי יהודה מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב ואמר חוששני לו מחטאת:

MISHNA: A person may break a barrel on Shabbat in order to eat dried figs from it, provided he does not intend to make a vessel. And one may not perforate the plug of a barrel to extract wine from it; rather, one must remove the plug entirely to avoid creating a new opening for the barrel. This is the statement of Rabbi Yehuda. And the Rabbis permit puncturing the plug, but they too restrict this leniency and say that one may not perforate the plug of the barrel on its side. And if it was already perforated, one may not apply wax to it to seal the hole, because in doing so he spreads the wax evenly on the barrel and thereby violates the prohibited labor of smoothing. Rabbi Yehuda said: An incident of that kind came before Rabban Yoḥanan ben Zakkai in the city of Arav, and he said: I am concerned for him, because he may be liable to bring a sin-offering as a result of this.

גמ׳ אמר רבי אושעיא לא שנו אלא דרוסות אבל מפורדות לא ומפורדות לא

GEMARA: Rabbi Oshaya said: They only taught that it is permitted to break open a barrel when the figs were pressed together. This is because in that case it is permissible to use a utensil to separate the figs, that utensil may also be utilized to break open the barrel. However, if the figs were already separated, it is not permitted to handle a utensil for the sole purpose of breaking the barrel. The Gemara asks: And is it not permitted to break the barrel for separated figs?

מיתיבי רבן שמעון בן גמליאל אומר מביא אדם את החבית של יין ומתיז ראשה בסייף ומניחה לפני האורחים בשבת ואינו חושש ההיא רבנן מתניתין רבי נחמיה היא

The Gemara raises an objection based on a baraita: Rabban Shimon ben Gamliel says: A person may bring a barrel of wine and cut off the top of the barrel with a sword and place it before the guests on Shabbat without concern that it is prohibited to move the sword or that doing so constitutes the creation of a new vessel, which is prohibited. Apparently, it is permitted to move a sword in order to open a barrel on Shabbat even if it is not needed to cut the contents of the barrel. The Gemara answers for Rabbi Oshaya: That baraita, which cites the opinion of Rabban Shimon ben Gamliel, is in accordance with the opinion of the Rabbis, whereas our mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Neḥemya, who said that it is prohibited to move any utensil on Shabbat for any purpose other than that for which the utensil is designated.

ומאי דוחקיה דרבי אושעיא לאוקמי מתניתין כרבי נחמיה ובדרוסות לוקמה במפורדות ורבנן אמר רבא מתניתין קשיתיה מאי איריא דתני גרוגרות ליתני פירות אלא שמע מינה בדרוסות

The Gemara asks: And what forced Rabbi Oshaya to establish the mishna in accordance with the minority opinion of Rabbi Neḥemya and to say that it is referring only to the case of a pressed dried figs? Let him establish that the mishna is referring even to separated figs and is in accordance with the opinion of the Rabbis. Rava said: The mishna posed a difficulty for him; why did the tanna teach particularly about dried figs? Let him teach a more general halakha with regard to fruit. Rather, learn from here that the mishna is referring specifically to pressed dried figs, and it is because one requires a utensil to separate them that he may use it to open the barrel as well.

תניא חדא חותלות של גרוגרות ושל תמרים מתיר ומפקיע וחותך ותניא אידך מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך לא קשיא הא רבנן הא רבי נחמיה דתניא רבי נחמיה אומר אפילו תרווד ואפילו טלית ואפילו סכין אין ניטלין אלא לצורך תשמישן

It was taught in one baraita: If one has sealed, wicker baskets of dried figs or of dates, one may untie the basket’s knot on Shabbat, and unbraid the basket and cut it open. And it was taught in another baraita: One may untie the knot, but one may not unbraid or cut the basket. There is a contradiction between these two baraitot. The Gemara resolves this contradiction: This is not difficult. This baraita, which permits all of these actions, is in accordance with the opinion of the Rabbis. That baraita, which prohibits unbraiding and cutting, is in accordance with the opinion of Rabbi Neḥemya. As it was taught in a baraita that Rabbi Neḥemya says: Even a large spoon and even a cloak and even a knife may only be taken on Shabbat for their designated use, and it is therefore prohibited to take a knife to cut open baskets of fruit.

בעו מיניה מרב ששת מהו למיברז חביתא בבורטיא בשבתא לפיתחא קמיכוין ואסיר או דילמא לעין יפה קמיכוין ושרי אמר ליה לפיתחא קא מכוין ואסיר

The students raised a dilemma before Rav Sheshet: What is the halakha with regard to whether or not it is permitted to perforate a barrel with a spear [burtiya] on Shabbat? Is the assumption that one intends to make an opening in the barrel and it is therefore prohibited, or perhaps is the assumption that one merely intends to display generosity and it is permitted? Rav Sheshet said to them: He intends to make an opening in the barrel and it is prohibited.

מיתיבי רבן שמעון בן גמליאל אומר מביא אדם חבית של יין ומתיז ראשה בסייף התם ודאי לעין יפה קמיכוין הכא אם איתא דלעין יפה קמיכוין לפתוחי מיפתח:

The Gemara raises an objection based on that which was taught in the baraita that Rabban Shimon ben Gamliel says: One may bring a barrel of wine on Shabbat and cut off its top with a sword. This contradicts Rav Sheshet’s opinion that opening a barrel with a spear is prohibited? He answered them: There, in the case of the sword, since one essentially destroys the barrel by cutting off its top, he certainly intends to display generosity by breaking the barrel open in his guests’ honor. However, here, in the case of spearing a hole in the barrel, if it were true that he intends to display generosity, let him open the top of the barrel by removing its plug. By perforating the barrel, he indicates that he specifically wants there to be a small hole.

אין נוקבין מגופה וכו׳: אמר רב הונא מחלוקת למעלה אבל מן הצד דברי הכל אסור והיינו דקתני לא יקבנה מצדה ורב חסדא אמר מחלוקת מן הצד אבל על גבה דברי הכל מותר והא דקתני לא יקבנה מצדה התם בגופה דחבית

We learned in the mishna: And one may not perforate the plug of a barrel; this is the statement of Rabbi Yehuda, and the Rabbis permit it. Rav Huna said: This dispute is only with regard to a case where one seeks to make a perforation on top of the plug; however, if he seeks to perforate it from the side, everyone agrees that it is prohibited, because people sometimes puncture a barrel beneath the plug in this way. And that is what the mishna is teaching: One may not perforate it on its side. Whereas Rav Ḥisda said: This dispute is with regard to a case where one seeks to perforate it from the side; however, if one seeks to perforate it on top, everyone agrees that it is permitted, and with regard to that which the mishna is teaching: One may not perforate it on its side, there it is referring to perforating the barrel itself, not the plug.

תנו רבנן אין נוקבין נקב חדש בשבת ואם בא להוסיף מוסיף ויש אומרים אין מוסיפין ושוין שנוקבין נקב ישן לכתחילה ותנא קמא מאי שנא מנקב חדש דלא דקא מתקן פיתחא אוסופי נמי קא מתקן פיתחא

The Sages taught in a baraita: One may not create a new hole in a vessel on Shabbat. And if one seeks to add to and widen an already existing hole, one may add to it; and some say that one may not even add to an already existing hole. And all opinions, even those who generally prohibit creating new holes, agree that one may perforate the seal over an old hole, even ab initio. And with regard to the opinion of the first tanna, the Gemara asks: What is different about perforating the seal over an old hole that makes it permitted, whereas creating a new hole is not permitted? Is it because in creating the new hole he is creating an opening? If so, by adding to an already existing hole he is also creating an opening.

אמר רבה דבר תורה כל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא אינו פתח ורבנן הוא דגזור משום לול של תרנגולין דעביד לעיולי אוירא ולאפוקי הבלא ואם בא להוסיף מוסיף אוסופי ודאי בלול של תרנגולים לא אתי לאוסופי

Rabba said: Actually, even creating a new hole is not prohibited, because by Torah law, any opening that is not made to both insert and to remove is not considered an opening, and a hole that one perforates in a barrel is intended exclusively to remove the contents of the barrel. And it was the Sages who issued a decree that one may not perforate a vessel because it is similar to perforating a chicken coop, which is designated for use in both directions, e.g., to let in air and to let out heat, and it is therefore prohibited by Torah law. And therefore we learned that if one seeks to add to an existing hole one may add to it. There is no reason to prohibit this due to concern that one may do so in a chicken coop, because one will certainly not come to add to an already existing hole in a chicken coop,